2 Corinto 12:1-21

12  Dapat ako magpabugal. Indi ini mapuslanon; apang magapadayon ako tuhoy sa labaw sa kinaugali nga mga palanan-awon kag mga bugna sang Ginuo.  May kilala ako nga isa ka tawo nga nahiusa kay Cristo nga sang napulog-apat ka tuig na ang nagligad—kon bala sa lawas ukon sa gua sang lawas wala ako makahibalo; ang Dios ang nakahibalo—ginsabnit sing subong sini pakadto sa ikatlo nga langit.  Huo, kilala ko ini nga tawo—kon bala sa lawas ukon nahamulag sa lawas, wala ako makahibalo, ang Dios ang nakahibalo—  nga ginsabnit sia pakadto sa paraiso kag nakabati sang indi dapat ihambal nga mga pulong nga indi tugot nga ihambal sang tawo.  Magapabugal ako tuhoy sa sina nga tawo, apang indi ako magapabugal tuhoy sa akon kaugalingon, luwas lamang kon tuhoy sa akon mga kaluyahon.  Kay kon luyag ko gid man magpabugal, indi ako mangin di-makatarunganon, bangod ipamulong ko ang kamatuoran. Apang nagahimugong ako, agod wala sing magdayaw sa akon sing labaw sa nakita niya sa akon ukon nabatian niya sa akon,  bangod lamang sa tuman kadamo nga bugna. Busa, agod indi ako magbatyag nga nabayaw sing tuman, ginhatagan ako sing tunok sa unod, isa ka anghel ni Satanas, sa pagtampa pirme sa akon, agod indi ako mabayaw sing tuman.  Bangod sini tatlo ka beses ako nangabay sa Ginuo nga kuhaon ini sa akon;  apang nagsiling gid sia sa akon: “Ang akon wala tupong nga kaayo bastante na para sa imo; kay ang akon gahom ginahimpit sa kaluyahon.” Busa, malipay pa gani ako nga magpabugal tuhoy sa akon mga kaluyahon, agod ang gahom ni Cristo magapabilin sa akon kaangay sang isa ka tolda. 10  Gani nahamuot ako sa mga kaluyahon, sa mga insulto, sa mga kinawad-on, sa mga paghingabot kag sa mga kabudlayan, tungod kay Cristo. Kay kon maluya ako, nian mabaskog ako. 11  Nangin di-makatarunganon ako. Ginpilit ninyo ako nga mangin amo sini, kay dapat kuntani kamo ang magrekomendar sa akon. Kay bisan sa isa lang ka butang indi ako kubos sa inyo pinakaali nga mga apostoles, bisan pa wala ako sing pulos. 12  Sa pagkamatuod, ang mga tanda sang isa ka apostol ginpakita sa inyo paagi sa bug-os nga pagbatas, kag paagi sa mga tanda kag mga kalatingalahan kag gamhanan nga mga buhat. 13  Kay sa ano nga butang kamo nangin kubos sangsa iban nga mga kongregasyon, luwas nga ako mismo indi nangin pabug-at sa inyo? Patawara ninyo ako sing mainayuhon sa sini nga sayop. 14  Yari karon! Ikatlo na ini nga higayon nga handa ako sa pagkadto sa inyo, apang indi ako mangin pabug-at. Kay kamo ang akon kinahanglan kag indi ang inyo mga pagkabutang; kay ang mga anak indi dapat magtipon para sa ila mga ginikanan, kundi ang mga ginikanan para sa ila mga anak. 15  Sa akon bahin malipay gid ako nga ihatag ang tanan kag gamiton ako sing bug-os para sa inyo kalag. Kon ginahigugma ko kamo sing daku gid, higugmaon bala ninyo ako sing kubos? 16  Apang bisan pa subong sina, wala ako nagpabug-at sa inyo. Apang, nagasiling kamo, “malalangon” ako kag gindakop ko kamo “paagi sa pagkatuso.” 17  Kon tuhoy kay bisan sin-o nga ginpadala ko sa inyo, wala ako namentaha sa inyo paagi sa iya, indi bala? 18  Ginhingyo ko si Tito kag ginpadala ko ang utod upod sa iya. Wala gid namentaha si Tito sa inyo, indi bala? Naglakat kami nga may pareho nga espiritu, indi bala? Kag sa isa lang ka dalanon, indi bala? 19  Nagahunahuna bala kamo sa sulod sining mga tion nga ginahimo namon ang amon pangapin sa atubangan ninyo? Nagahambal kami sa atubangan sang Dios may kaangtanan kay Cristo. Apang, mga hinigugma, ang tanan nga butang para sa pagpabakod sa inyo. 20  Kay nahadlok ako nga kon mag-abot ako, basi masapwan ko kamo indi subong sang luyag ko kag ako indi subong sang luyag ninyo, kundi, sa baylo, basi may pinuyas, kaimon, pagsilabo sang kaakig, pagbinaisay, pagpanglibak, hinuringhuring, pagpahambog, mga kinagamo. 21  Ayhan, kon mag-abot ako liwat, paubson ako sang akon Dios sa tunga ninyo, kag magakalisod ako tungod sa madamo nga nagpakasala sang una apang wala maghinulsol sa ila kahigkuan kag pagpakighilawas kag lugak nga paggawi nga ginahimo nila.

Footnote