2 Corinto 6:1-18

6  Bangod nagapangabudlay kaupod niya, nagahingyo man kami sa inyo nga indi ninyo pagwasihon ang katuyuan sang wala tupong nga kaayo sang Dios nga inyo nabaton.  Kay nagasiling sia: “Sa isa ka nahamut-an nga tion ginpamatian ko ikaw, kag sa isa ka adlaw sang kaluwasan ginbuligan ko ikaw.” Yari karon! Amo na ini ang labing nahamut-an nga tion. Yari karon! Amo na ini ang adlaw sang kaluwasan.  Wala gid kami nagahatag sang bisan ano nga kasandaran, agod wala sing makita nga sayop sa amon ministeryo;  kundi sa tagsa ka paagi ginarekomendar namon ang amon kaugalingon subong mga ministro sang Dios, paagi sa pagbatas sing madamo nga pagtilaw, nga amo ang mga kapipit-an, kinawad-on, mga kabudlayan,  mga pagbunal, mga pagbilanggo, mga kinagamo, mga pagpangabudlay, mga gab-i nga wala sing tulog, mga tion nga wala sing kalan-on.  Ginapakita namon nga kami mga ministro sang Dios paagi sa kaputli, sa ihibalo, sa pagkamapinasensiahon, sa kaayo, sa balaan nga espiritu, sa gugma nga indi salimpapaw,  sa maminatud-on nga hambal, sa gahom sang Dios. Ginapakita man namon ini paagi sa pag-uyat sing mga hinganiban sang pagkamatarong sa tuo nga kamot kag sa wala,  paagi sa himaya kag kahuluy-an, paagi sa malain nga balita kag maayo nga balita; subong mga madaya apang maminatud-on,  subong indi kilala apang ginakilala, subong tagumatayon apang, yari karon! nagakabuhi kami, subong gindisiplina apang wala gintugyan sa kamatayon, 10  subong nagakasubo apang pirme nagakasadya, subong imol apang nagapamanggad sa madamo, subong wala sing bisan ano apang nagapanag-iya sang tanan nga butang. 11  Gintikab namon ang amon baba sa inyo, mga taga-Corinto, ang amon tagipusuon ginpasangkad. 12  Wala kamo ginapiutan sa sulod namon, apang ginapiutan kamo sa inyo mismo mapinalanggaon nga balatyagon. 13  Gani, subong balos—nagahambal ako subong nga sa mga anak—kamo man magpasangkad. 14  Indi kamo magpagota sing sampihakan upod sa mga di-tumuluo. Kay ano ang pag-updanay sang pagkamatarong kag pagkamalinapason? Ukon ano ang pag-ambitanay sang kapawa kag kadudulman? 15  Dugang pa, ano ang paghisantuanay ni Cristo kag ni Belial? Ukon ano ang bahin sang isa ka matutom nga tawo sa isa nga di-tumuluo? 16  Kag ano ang pagsinanto sang templo sang Dios sa mga idolo? Kay kita amo ang templo sang buhi nga Dios; subong sang ginsiling sang Dios: “Magapuyo ako sa tunga nila kag magalakat ako sa tunga nila, kag ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon katawhan.” 17  “‘Busa gua kamo sa tunga nila, kag magbulag kamo,’ siling ni Jehova, ‘kag untati ninyo ang pagtandog sa di-matinlo nga butang’”; “‘kag batunon ko kamo.’” 18  “‘Kag ako mangin inyo amay, kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi,’ siling ni Jehova nga Labing Gamhanan.”

Footnote