Ana kaeka te Baibara

Ti bon tau ni maaka te mate bwa kaanga te tia kairiribai nakoira, ao ti riai ni karaoi mwaneka tabeua ibukini kawakinani maiura. (1 I-Korinto 15:26) Ma a a “tautoronaki . . . n aia tai ni maiu ni kabane” aomata ni maakakin te mate n te aro ae riao, are e reke mani keewe ao koaua aika boto i aoni maakakia taimonio. (Ebera 2:​15) Ataakin te koaua e na kainaomatako mani maakakin te mate n te aro ae riao​—ae te maaku ae kona n urua kukureim ni maium.​—Ioane 8:​32.

Te koaua ibukin te mate

  • A aki nanamakinaaba maate. (Taian Areru 146:4) Ko aki riai ni maaka te maraki ke te kammarakaki ngkana ko mate, bwa te Baibara e kabotaua te mate ma te matu.​—Taian Areru 13:3; Ioane 11:11-​14.

  • A aki kona ni kammarakira maate. Taan ribaira naba aika rangi n iowawa “akea korakoraia bwa a mate.” (Taeka N Rabakau 21:16) E taku te Baibara bwa “a mauna naba . . . aia riribai ao aia bakantang.”​—Te Minita 9:6.

  • Bon tiaki tokira ni kabane te mate. Bwa e na manga kaoki maiuia aomata ake a a tia ni mate te Atua, rinanon te mangauti.​—Ioane 5:​28, 29; Mwakuri 24:15.

  • E beritana te Atua te tai are “e nang akea riki te mate.” (Te Kaotioti 21:4) E taku te Baibara ni kaineti ma te bong anne: “A na abana te aonnaba akana raoiroi, ao a na maeka i aona n aki toki,” ike e nang akea iai maakakin te mate.​—Taian Areru 37:29.