Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ioane 5:1-47

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kamarurungaki i Beteteta teuae aoraki (1-18)

  • E anganaki Iesu mwaakana iroun Tamana (19-24)

  • A na ongo bwanaan Iesu ake a mate (25-30)

  • Bwaai ni kakoaua ibukin Iesu (31-47)

5  Imwini baikai ao iai aia toa+ I-Iutaia, ao e waerake Iesu nako Ierutarem.  Iai te nei i Ierutarem ae arana n te taetae n Ebera Beteteta, i rarikin Aia Mataroa Tiibu,+ ae otabwaniniaki ni kaman aika nimaua.*  A wenebabaa iai aoraki, mataki, mwauku, ao te koraki ake a mate* bwain rabwataia. 4 * ——  Ma e mena naba ikekei te mwaane ae aoraki i nanon 38 te ririki.  Ngke e nora teuaei Iesu ni wene ikekei, ao e ataia bwa e a tia ni weneakina aorakina i nanon te tai ae maan, ao e taku nakoina: “Ko kani marurung?”+  E kaekaa Iesu teuae aoraki aei ni kangai: “Nao, kai akea te aomata ae e na karuoai n te nei ngkana e a koburake ranna, ma ngkana N nang roko iai ao e a rimoau naba n ruo temanna.”  E taku Iesu nakoina: “Teirake! Tabeka kiem* ao nakonako.”+  Ao e a kamarurungaki naba ngkekei teuarei, ao e tabeka kiena* ao e nakonako. Bon te bongi n Taabati te bong anne. 10  Mangaia are a taku I-Iutaia nakon teuare kamarurungaki: “Bon te bongi n Taabati aei, ao e tabuaki n te tua bwa ko na uouota kiem.”*+ 11  Ma e kaekaia ni kangai: “E kangai nakoiu teuare kamarurungai, ‘Tabeka kiem* ao nakonako.’” 12  A titirakinna ni kangai: “Antai teuane tuangko ni kangai, ‘Tabekia ao nakonako’?” 13  Ma e aki ataia teuare kamarurungaki bwa antai te aomata arei, bwa e a rabanako naba Iesu ribuakoia te koraki aika bati ake a mena ikekei. 14  Imwini baikai ao e boo Iesu ma teuaei n te tembora ao e taku nakoina: “Noria, ko a marurung. Tai manga bure bwa e aonga n aki riki nakoim te bwai ae kakaiaki riki.” 15  E nako teuarei ao e tuangia I-Iutaia are bon Iesu are e kamarurungnga. 16  Ibukin aei ao I-Iutaia a a kaitaraa Iesu, ibukina bwa e karaoi baikai n te bongi n Taabati. 17  Ma e kaekaia Iesu ni kangai: “E teimatoa ni mwakuri Tamau ni karokoa ngkai, ao ngai naba I teimatoa ni mwakuri.”+ 18  Anne bukina ae e a korakora riki kani kamatean Iesu irouia I-Iutaia kioina ngkai e aki tii urua te bongi n Taabati, ma e arana naba te Atua bwa bon Tamana,+ ike e a kaboraoia iai ma te Atua.+ 19  Mangaia are e kaeka Iesu ni kangai nakoia: “I tuangingkami raoi te koaua, bwa e aki kona ni karaoa te bwai teuana te Nati i bon irouna, ma tii ngkana e noria bwa e karaoia te Tama.+ Bwa baike e karaoi Teuarei, ao e karaoi naba te Nati. 20  Bwa te Tama e tangira te Nati,+ ao e kaotii bwaai ni kabane nakoina ake e karaoi, ao e na kaotii nakoina baika kakawaki riki nakon aikai, bwa kam aonga ni mimi.+ 21  Bwa n aron te Tama ae kautiia maate ma ni kamaiuia,+ ao ai aron naba te Nati bwa e na kamaiuia ake e kani kamaiuia.+ 22  Bwa e aki motika taekan temanna te Tama, ma e mwiokoa te Nati n te motikitaeka ni kabane,+ 23  bwa a aonga aomata nako ni karinea te Nati, n aron ae a karinea te Tama. Ane e aki karinea te Nati, ao e aki naba karinea te Tama are e kanakomaia+ te Nati. 24  I tuangingkami raoi te koaua, bwa ane e ongo au taeka ma ni kakoauaa Teuare kanakomaiai, ao e a reke irouna te maiu are aki toki,+ ao e na aki kabuakakaaki ma e nako man te mate nakon te maiu.+ 25  “I tuangingkami raoi te koaua, bwa e na roko te aoa, ae ai boni ngkai, are a na ongo iai bwanaan Natin te Atua maate, ao a na maiu ake a a tia ni mutiakinna. 26  Bwa n aron te Tama ae iai mwaakana n anga te maiu,*+ ao e karaoa te Nati bwa e na iai naba mwaakana n anga te maiu.+ 27  Ao e a tia n anganna te mwioko bwa e na karaoa te motikitaeka,+ ibukina bwa bon Natin te aomata+ ngaia. 28  Kam na tai mimi n anne, bwa e na roko te tai are a na bane iai n ongo bwanaana aomata ake a mena i nanon taian ruanimate*+ 29  ao a na otinako, te koraki ake a karaoi baika raraoi nakon te mangauti are te maiu, ao te koraki ake a kakaraoi baika rangi ni buakaka nakon te mangauti are te kabuakakaaki.+ 30  Akea te bwai teuana ae I kona ni karaoia i bon irou, ma I motikitaeka n aron tuangau iroun te Tama. Ao e eti au motikitaeka,+ ibukina bwa I aki ukoukora karaoan nanou, ma I ukoukora karaoan nanon teuare kanakomaiai.+ 31  “Ngkana I kaotioti i bon ibukiu, ao e aki koaua au kaotioti.+ 32  Ma iai temanna ae kaotioti ibukiu, ao I ataia bwa e koaua te kaotioti are e kaotiotia ibukiu.+ 33  Kam kanakoia aomata nakon Ioane, ao e kaotioti ibukin te koaua.+ 34  Ma I aki kainnanoa te kaotioti mairoun te aomata, ma I taekini baikai bwa kam aonga ni kamaiuaki. 35  Te aomata anne bon te taura ae ura ma n ootanako, ao kam kani kakimwareireingkami teutana te tai n ana oota.+ 36  Ma iai te kaotioti ibukiu ae kakawaki riki nakon ana kaotioti Ioane. Bwa mwakuri ake I tabe ni karaoi ake e mwiokoai iai te Tama bwa N na katiai, a boni kaotiota ae e kanakomaiai te Tama.+ 37  Ao e kaotioti naba ibukiu te Tama are kanakomaiai.+ Kam tuai n ongo bwanaana n te tai teuana ke kam tuai n nora burana,+ 38  ao e aki tiku ana taeka i nanomi, ibukina bwa kam aki kakoauaa teuare e kanakomaia. 39  “Kam ukeuke n te Koroboki ae Tabu+ bwa kam taku bwa kam na karekea te maiu are aki toki mai iai, ao boni baikai* aika kaotioti ibukiu.+ 40  Ma kam bon rawa naba ni kawarai+ bwa e aonga n reke iroumi te maiu. 41  I aki kani kamoamoaaki irouia aomata, 42  ma I ataia raoi bwa akea tangiran te Atua i nanomi. 43  I roko n aran Tamau, ma kam aki butimwaeai. Ngkana e roko temanna n oin arana, ao kam na bae ni butimwaeia. 44  Kam nang kangaa ni kakoauaai, ngkai kam butimwaea kamoamoaakimi mairouia tabemwaang ao kam aki ukoukora kamoamoaakimi mairoun te Atua+ ae tii temanna? 45  Tai taku n ami iango bwa N na bukiningkami nakon te Tama. Bon iai ae bukiningkami bwa Mote,+ are ngaia are kam kabotoa ami kantaninga irouna. 46  Ni koauana, ngkana kam kakoauaa Mote ao kam riai ni kakoauaai naba, bwa e boni korea taekau.+ 47  Ma ngkana kam aki kakoauai ana koroboki teuaei, ao kam na kangaa ngkanne ni kakoauai au taeka?”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Aika boutokaaki ni boua aika bati.
Ke, “aki kona ni kakammwakuri.”
Nora Buk. A3.
Ke, “nnem ni wene.”
Ke, “nnena ni wene.”
Ke, “nnem ni wene.”
Ke, “nnem ni wene.”
Ke, “iai irouna te bwaintituaraoi ae te maiu.”
Kuriiti, “ruanimate ni kauring,” ke “ruanimate aika riki bwa bwaai ni kauring.”
Ae taekan te Koroboki ae Tabu.