Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ioane 11:1-57

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Maten Rataro (1-16)

  • Iesu e kabebeteia Mareta ao Maria (17-37)

  • Iesu e kauta Rataro (38-44)

  • E baireaki bwa e na kamateaki Iesu (45-57)

11  Ao e a aoraki te aomata temanna ae arana Rataro. Boni kaaini Betania teuaei, are aia kaawa Maria ma tarina are Mareta.+  Boni Maria aei are e kabwaroa te bwaa ae boiarara i aon te Uea ma ni kaoa waena ni kamwaua n irana,+ ao boni mwaanena Rataro are aoraki.  Mangaia are a kanakotaeka mwaanena nakon Iesu ni kangai: “Te Uea, noria! e a aoraki teuare ko tatangiria.”  Ma ngke e ongo Iesu ao e taku: “Tiaki te aoraki ni mate te aoraki aei, ma bon ibukin neboan te Atua,+ bwa e aonga n reke iai karinean Natin te Atua.”  Ao Iesu e tatangiriia Mareta ma tarina, ao Rataro.  Ma ngke e ongo ae e aoraki Rataro, ao e tiku riki uabong n te tabo are e mena iai.  Ao imwina, e taku nakoia taan rimwina: “Ti na manga nako riki Iutaia.”  A taku taan rimwina nakoina: “Rabi,+ a ukoukora angaia I-Iutaia bwa a na karebanaiko n atibu+ n taai aika tibwa nako aikai, ao ko na manga nako naba ikekei?”  E kaeka ni kangai Iesu: “Tiaki bon 12 te aoa n te ngaina?+ Ngkana e nakonako te aomata n te ngaina, ao e na bon aki okaanako te bwai teuana, ibukina bwa e nora te oota ae kaotaia kaain te aonnaba. 10  Ma ngkana iai ae e nakonako n te bong, ao e na okaanako te bwai teuana, ibukina bwa e aki mena i nanona te oota.” 11  Imwin taekinani baikai ao e reitia ni kangai: “E a matu+ raoraora are Rataro, ma N na nako ikekei bwa N na kautia.” 12  Ao a taku taan rimwina nakoina: “Te Uea, ngkana e matu, ao ane e na manga marurung.” 13  Ma e taekina Iesu maten Rataro. Ma a taku ngaiia bwa e taekina motirawana ni matu. 14  E taku ngkanne Iesu nakoia n te aro ae mataata: “E a boni mate Rataro,+ 15  ao I kimwareirei ibukimi ngkai I aki mena ikekei, bwa e aonga ni kakorakoraaki riki ami onimaki. Ma ti a nakoina.” 16  Mangaia are e taku Toma are aranaki bwa te Bwebwee nakoia raona n rimwin Iesu: “Ti na nako naba bwa ti na mate ma ngaia.”+ 17  Ngke e a roko Iesu, ao e a kunea bwa ai abong ana bong Rataro n te ruanimate.* 18  E kaan Betania ma Ierutarem bwa tao uoua te maire* raroana. 19  Ao a bati I-Iutaia ake a roko irouni Mareta ma Maria bwa a kabebetei nanoia ibukini mwaaneia. 20  Ngke e ongo Mareta bwa i aoni kawaina n roko Iesu, ao e a nako ni butimwaeia, ma e tiku Maria+ n tekateka n te auti. 21  E taku ngkanne Mareta nakon Iesu: “Te Uea, ngke arona bwa ko mena ikai, ao e na bon aki mate mwaaneu. 22  Ma n te tai naba aei ao I kakoauaa bwa bwaai nako ake ko butiia te Atua, ao e na bon anganiko te Atua.” 23  E taku Iesu nakoina: “E na mangauti mwaanem.” 24  E taku Mareta nakoina: “I ataia bwa e na kautaki n te mangauti+ n te kabanea ni bong.” 25  E taku Iesu nakoina: “Boni ngai te mangauti ao te maiu.+ Ane e onimakinai, ao e ngae ngke e mate, ma e na manga maiu. 26  Ao aomata nako ake a maiu ma n onimakinai, a na bon aki mate.+ Ko kakoauaa aei?” 27  E taku neiei nakoina: “Eng te Uea, I kakoauaa bwa boni ngkoe te Kristo ae Natin te Atua, are teuare riai n roko i buakoia kaain te aonnaba.” 28  Ngke e tia n taekina aei, ao e a nako ni wetea Maria are tarina, ni karaba ni kangai nakoina: “E a roko te tia Reirei+ ao e kawaekoako.” 29  Ngke e ongo aei neierei, ao e ienikuri n teirake ao e nakoina. 30  E tuai n rin raoi Iesu n te kaawa, bwa e boni mena naba n te tabo are e butimwaeaki iai irouni Mareta. 31  Ngke a nora Maria n ienikuri n teirake ao n otinako I-Iutaia ake raona n te auti ake a kabebetea nanona, ao a iria bwa a taku bwa e na nakon te ruanimate*+ n tang iai. 32  Ngke e a roko Maria n te tabo are e mena iai Iesu ao ngke e nora Iesu, ao e bobaraaki i waena ao e taku nakoina: “Te Uea, ngke arona bwa ko mena ikai, ao e na bon aki mate mwaaneu.” 33  Ngke e nora neiei n tang, ao I-Iutaia ake raona bwa a tang, ao e ngirangira Iesu i nanona, ao e rawawata nanona. 34  E taku: “Kam kawenea ia?” A taku nakoina: “Te Uea, nakomai noria.” 35  Ao a tiinako rannimatan Iesu.+ 36  Mangaia are a taku I-Iutaia: “Noria, ai batira tatangirana irouna!” 37  Ma a taku tabeman mai buakoia: “Tiaki e kona n totokoa maten teuaei te aomata aei are e kaurea ngkoa matan te mataki?”+ 38  Ngke e a tia ni manga ngirangira i nanona Iesu, ao e a nakon te ruanimate.* Bon te nangananga, ao iai te atibu ae bonota matana. 39  E taku Iesu: “Kam na kanakoa te atibu.” E taku Mareta are mwaanen te mate nakoina: “Te Uea, e a bae ni boiboi ngkai, bwa ai ana kaabong aei.” 40  E taku Iesu nakon neiei: “Tiaki I a tia n tuangko are ngkana ko kakoauaa ao ko na nora mimitongin te Atua?”+ 41  Mangaia are a a kanakoa te atibu. Ao e euti matana Iesu nako karawa+ ao e taku: “Tamau, I kaitauko ngkai ko ongo irou. 42  I ataia bwa ko bon ongongo irou, ma I taekina aei ibukia te koraki aika teibabaa aikai, bwa a aonga ni kakoauaa bwa ko boni kanakomaiai.”+ 43  Ngke e a tia n atongi baikai, ao e a takarua naba n te bwanaa ae korakora ni kangai: “Rataro, otinako!”+ 44  Ao e a otinako teuare mate ma waena ao baina aika baubautaki n te ninira, ao e niniraki ubuna n te kunnikai. E taku Iesu nakoia: “Kabwaraa ao kanakoa.” 45  Mangaia are a bati I-Iutaia ake a kawara Maria ake a nora te baere e karaoia Iesu ao a a onimakinna,+ 46  ma tabeman mai buakoia a nako ni kawariia Baritaio,* ao a tuangia baike e karaoi Iesu. 47  Mangaia are a ikotiia kaain te Tanirim* mataniwi n ibonga* ma Baritaio, ao a taku: “Tera ae ti na karaoia, bwa e a karaoi mwakuri aika bati aika kamimi+ te aomata aei? 48  Ngkana ti katikua ma arona n te aro aei, ao a na bane n onimakinna te koraki, ao a na roko I-Rom n anaa ara tabo* ma ara natannaomata.” 49  Ma e taku nakoia temanna i buakoia ae Kaiaba+ ae te ibonga ae rietata* n te ririki anne: “Bon akea te bwai teuana ae kam ataia, 50  ao kam aki iangoia bwa kam kabwaia riki ngkana e mate te aomata ae tii temanna ibukia aomata, nakon ae e na mauna te natannaomata ae bwanin.” 51  Ma e aki taekina aei n oin ana iango, ma ibukina bwa bon te ibonga ae rietata ngaia n te ririki arei, ngaia are e a taetae ni burabeti iai ni kaotia bwa e nangi mate Iesu ibukin te natannaomata, 52  ma tiaki tii ibukin te natannaomata anne, ma e aonga naba n ikotiia natin nako te Atua aika uamae, ni katiteuanaia. 53  Mangaia are man te bong anne ao a a baireia bwa a na kamatea. 54  Ngaia are e a aki manga nakonako Iesu ni kaoti i buakoia I-Iutaia, ma e kitana ikekei nakon te aono are i rarikin te rereua, nakon te kaawa are Eberaim,+ ao e tiku ikekei ma taan rimwina. 55  E a kaan ngkai aia Toa I-Iutaia ae te Riao,+ ao a bati aomata ake a nako man abaia nako Ierutarem imwain te Toa ae te Riao, bwa a na kaitiakiia n aron ae katauaki n te tua. 56  A a kakaaea Iesu ao a taku i marenaia ngke a teibabaa n te tembora: “Tera ami iango? E na aki roko n te toa kee?” 57  Ao a tua mataniwi n ibonga ao Baritaio bwa ngkana iai ae ataa ike e mena iai Iesu, ao e riai ni kaotia, bwa a aonga n taua.*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te ruanimate ni kauring.”
Tao tenua te kiromita. Kuriiti, “tao 15 te titeitia.” Nora Buk. B14.
Ke, “te ruanimate ni kauring.”
Ke, “te ruanimate ni kauring.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Ae taekan te tembora.
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Ke, “ni katikia.”