Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ioane 8:12-59

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaotioti te Tama ibukin Iesu (12-30)

    • Iesu bon ‘te oota ibukia kaain te aonnaba’ (12)

  • Natin Aberaam (31-41)

    • “E na kainaomataingkami te koaua” (32)

  • Natin te Riaboro (42-47)

  • Iesu ao Aberaam (48-59)

8  12  Ao e a manga taetae Iesu nakoia I-Iutaia ni kangai: “Bon te oota ngai ibukia kaain te aonnaba.+ Ane e irai ao e na aki manga nakonako n te rotongitong, ma e na reke irouna te oota+ ae anganga te maiu.” 13  Ngaia are a taku Baritaio* nakoina: “Ko kaotioti i bon ibukim, akea koauan am kaotioti.” 14  E kaeka Iesu ni kangai nakoia: “E ngae ngke I kaotioti i bon ibukiu, ma e boni koaua au kaotioti, ibukina bwa I ataa ike I nako mai iai ao ike N na nako iai.+ Ma kam aki ataa ike I nako mai iai ao ike N na nako iai. 15  Kam motikitaeka n aron ae a kakaraoia aomata+ ma I bon aki ngai motika taekan te aomata temanna. 16  Ao ngkana I motikitaeka, ao e bon eti au motikitaeka, ibukina bwa tiaki tii ngai, ma bon raou te Tama are kanakomaiai.+ 17  E koreaki naba n ami Tua ae kangai: ‘E koaua aia kaotioti aomata aika uoman.’+ 18  Boni ngai ae I kaotioti i bon ibukiu, ao te kauoman ae kaotioti ibukiu,+ bon te Tama are kanakomaiai.” 19  Ao a taku nakoina: “E nga Tamam?” E kaeka Iesu ni kangai: “Kam aki ataai ao kam aki ataa naba Tamau.+ Ngke arona bwa kam ataai ao kam na ataa naba Tamau.”+ 20  E taekin taeka aikai n te tabo are iai nnen te mwane+ iai ngke e angareirei n te tembora. Ma akea ae e taua, bwa e tuai n roko ana aoa.+ 21  Mangaia are e a manga kangai nakoia: “N nangi nako, ao kam na kakaaeai, ma kam na mate i buakon ami bure.+ Bwa ike I nako iai ao kam aki kona n roko iai.”+ 22  A a taku ngkanne I-Iutaia: “E na bakabureia, tiaki ngaia? Ibukina bwa e kangai, ‘Ike I nako iai ao kam aki kona n roko iai.’” 23  E reitia ni kangai nakoia: “Kaain naano ngkami, kaain eta ngai.+ Kaain te aonnaba aei ngkami, tiaki ngai kaain te aonnaba aei. 24  Anne bukina ae I kangai iai nakoimi: Kam na mate i buakon ami bure. Bwa ngkana kam aki kakoauaa ae boni ngai teuare e na roko, ao kam na mate i buakon ami bure.” 25  Mangaia are a taku nakoina: “Antai ngkoe?” E kaekaia Iesu ni kangai: “E banebuaka au tai n taetaenikawai ma ngkami. 26  A bati baika N na taekin ni kaineti ma ngkami, ao a bati naba baika N na motikitaeka iai. Ni koauana e boni koaua Teuare kanakomaiai, ao baike I ongo mairouna N na taekin nakoia te botannaomata.”+ 27  A aki ota ae e a taekina nakoia taekan te Tama. 28  E taku ngkanne Iesu: “Ngkana kam a tia n taura Natin te aomata,+ ao ane kam na ataia bwa boni ngai teuanne,+ ao I aki karaoa te bwai teuana i bon irou,+ ma I taekini baike e reireinai te Tama. 29  Ao bon raou Teuare kanakomaiai ao e aki katukai i bon irou, ibukina bwa I kakaraoi baike a kakukurei nakoina.”+ 30  Ao a bati ake a onimakinna ngke e taekini baikai. 31  E reitia ni kangai Iesu nakoia I-Iutaia ake a onimakinna: “Ngkana kam teimatoa n taua au taeka, ao bon taan rimwiu ngkami, 32  ao ane kam na ataa te koaua,+ ao e na kainaomataingkami+ te koaua.” 33  A kaekaa ni kangai: “Boni kanoan Aberaam ngaira ao ti aki toronaki iroun temanna. Ko a kangaa naba ni kangai, ‘Ane kam nang inaomata’?” 34  E kaekaia Iesu ni kangai: “I tuangingkami raoi te koaua, bwa aomata nako ake a karaoa ae bure a bon toro iroun te bure.+ 35  Irarikin anne, e aki teimatoa te toro n tiku bwa kaain te auti n aki toki, ma e teimatoa te nati n aki toki. 36  Mangaia are ngkana e kainaomataingkami te Nati, ao ane kam na bon inaomata raoi. 37  I ataia bwa kanoan Aberaam ngkami. Ma kam ukoukora kamateau ibukina bwa kam aki butimwaea au reirei. 38  I taekini baike I nori ngke I mena ma Tamau,+ ma kam karaoi baike kam ongo mairoun tamami.” 39  A kaekaa ni kangai: “Tamara bon Aberaam.” E taku Iesu nakoia: “Ngkana natin Aberaam+ ngkami, ao kam na karaoi baike e karaoi Aberaam. 40  Ma kam ukoukora ngkai kamateau, ae te aomata ngai ae I tuangingkami te koaua ae I ongo mairoun te Atua.+ Tiaki anne ae e karaoia Aberaam. 41  Kam karaoi ana mwakuri tamami.” A taku nakoina: “Ti aki bungiaki man te wene ni bure.* Tii temanna Tamara, bwa te Atua.” 42  E taku Iesu nakoia: “Ngkana Tamami te Atua, ao kam na tangirai,+ bwa I nako mairoun te Atua ao I a roko ikai. I aki roko i bon irou, ma e boni kanakomaiai Teuarei.+ 43  E aera ngkai kam aki ota n te bwai ae I taekinna? Ibukina bwa kam aki kona n ongo n au taeka. 44  Boni mairoun tamami are te Riaboro ngkami, ao kam kani karaoi baike e tangiri tamami.+ Te tia tiriaomata ngaia mangke e moani moana ana mwakuri,*+ ao e aki teimatoa n te koaua, ibukina bwa akea te koaua irouna. Ngkana e taekina te kewe, ao e taetae ni kaineti ma anuana, ibukina bwa bon te tia kewe ngaia, ao taman te kewe.+ 45  Ma ibukina bwa I taekina ngai te koaua, kam aki ngkanne kakoauaai. 46  Antai iroumi ae kona ni kaotia bwa I bure? Ngkana I taekina te koaua, ao e aera ngkai kam aki kakoauaai? 47  E ongo ana taeka te Atua te aomata ane nako mairoun te Atua.+ Aio bukina ae kam aki ongo iai, bwa kam aki nako mairoun te Atua.”+ 48  N aia kaeka I-Iutaia ao a taku nakoina: “Tiaki e bon eti ara taeka ae, ‘Bon te I-Tamaria+ ngkoe ao iai te taimonio iroum’?”+ 49  E kaeka Iesu ni kangai: “Akea te taimonio irou ma I karinea Tamau, ao ngkami kam aki karineai. 50  Ma I aki ukoukora kamoamoaau,+ bon iai Teuare ukoukoria ao e motikitaeka. 51  I tuangingkami raoi te koaua, bwa ngkana iai ae e kakairi n au taeka, ao e na bon aki nora te mate.”+ 52  A taku I-Iutaia nakoina: “Ti a ataia ngkai bwa bon iai te taimonio iroum. E mate Aberaam ao burabeti naba, ma ngkoe ko kangai, ‘Ngkana iai ae e kakairi n au taeka, ao e na bon aki mate.’ 53  Ko kakannato riki nakon tamara are Aberaam are e a tia ni mate? Ao kai a mate naba burabeti. Kaanga antai ngkoe n am iango?” 54  E kaeka Iesu ni kangai: “Ngkana I kamoamoaai, ao bon akea uaani kamoamoaau. E boni kamoamoaai+ Tamau, are teuare kam atongnga bwa Atuami. 55  Ma kam aki ataa teuarei,+ ma I ataia ngai.+ Ma ngkana I taekinna bwa I aki ataia, ao N na riki bwa te tia kewe iai n aromi. Ma I bon ataa teuarei, ao I kakairi n ana taeka. 56  E rangi ni kimwareirei tamami are Aberaam ni kantaningaan ae e na nora au bong, ao e bon noria ao e kimwareirei.”+ 57  A taku ngkanne I-Iutaia nakoina: “E tuai ni koro 50 am ririki, ao ngaia ko a tia n nora Aberaam?” 58  E taku Iesu nakoia: “I tuangingkami raoi te koaua, bwa imwain rikin Aberaam, ao bon iai ngai.”+ 59  Mangaia are a tabeki atibu bwa a na kareia, ma e karabaa Iesu ao e otinako man te tembora.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “te wewene ni bure.” Kuriiti, por·neiʹa. Nora Nanon Taeka.
Ke, “man te moantai.”