Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Minita 9:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A bane n titeboo tokia (1-3)

  • Kakukureiko ni maium n aki ongea te mate (4-12)

    • A aki ataa te bwai teuana akana mate (5)

    • Akea te mwakuri n te Ruanimate (10)

    • Te tai ao baika aki kantaningaaki (11)

  • E kakeaaki bongan te wanawana n tabetai (13-18)

9  Bwa I kaaki i nanou baikai ni kabane ao I a kunea bwa a mena i nanoni bain te Atua ae koaua akana raoiroi ma akana wanawana, n ikotaki ma aia mwakuri nako.+ Ao aomata a aki ataa te tangira ma te riribai are riki imwaia.  A bane n titeboo tokia* ni kabane,+ akana bwabwaina te eti ma akana buakaka, akana raoiroi+ ma akana itiaki ao akana kamwara, ao te koraki aika anga taiani karea ma te koraki aika aki angakarea. Titeboo te aomata ae raoiroi ma te tia bure, ao titeboo te aomata ae berita n te taetae n tuea ma te aomata ae taratara raoi ni kaineti ma te berita n te taetae n tuea.  Aio te bwai ae karawawata ae riki i aan taai: Ibukina bwa titeboo tokia* aomata nako,+ e a onrake naba nanoia aomata n te buakaka, ao e mena te rangirang i nanoia ni maiuia, ao imwina a mate!*  Bon iai te kantaninga ibukin ane e mena i buakoia akana maiu, ibukina bwa e kabwaia riki te kamea ae maiu nakon te raian ae mate.+  Bwa a ataia* akana maiu ae a na boni mate,+ ma a bon aki ataa te bwai teuana akana mate,+ ao ai akea riki kaniwangaia,* ibukina bwa a mwanuokinaki uringaia ni kabane.+  A a mauna naba aia tangira ma aia riribai ao aia bakantang, ao ai akea tibwaia n te bwai ae karaoaki i aan taai.+  Naako kana kanam ma te kimwareirei ao moi n am wain ma te nano ae kakatonga,+ bwa e kukurei te Atua ae koaua n am mwakuri nako.+  E bia mainaina* am kunnikai n taai nako, ao tai toki ni kabira atum n te bwaa.+  Kakukureiko n te maiu ma buum ae ko tangiria,+ i nanoni bongini maium ni kabane ae akea manenana, aika e a tia n anganiko te Atua i aan taai, n uaa tokini bongini maium ae akea manenana, bwa bon anne tibwangam* ni maium ao n am mwakuri korakora ae ko korakai ni karaoia i aan taai.+ 10  Bwaai nako ake e na karaoi baim, ao karaoia ma korakoram ni kabane, bwa bon akea te mwakuri ke te babaire ke te atatai ke te wanawana i nanon te Ruanimate,*+ ike ko a nako iai. 11  I a tia n nora riki te bwai teuana i aan taai, ae a aki tokanikai n taai nako akana birimwaaka n te kabobirimwaaka ao akana korakora n te buaka,+ ao a aki naba rereke kanaia n taai nako akana wanawana, ao e aki naba reke kaubwaia n taai nako akana rabakau,+ ao a aki naba nanakoraoi n taai nako aroia akana iai aia atatai,+ ibukina bwa a taonakinako ni kabane n te tai are a riki iai baika aki kantaningaaki.* 12  Bwa e aki ataa ana tai te aomata.+ N aroia iika aika mwane n te karaun ae buakaka, ao n aroia mannikiba aika mwane n te bwai ni kamwane, ao ai aroia naba natiia aomata bwa a mwane n tain te kabuanibwai* ngkana e rina n taonianako. 13  I nora naba aei ni kaineti ma te wanawana i aan taai, ao e anaa nanou: 14  Iai te kaawa teuana ae uarereke ae a karako mwaane iai, ao e roko n ekianako te uea ae korakora, ao e otabwaninia ma ni katea iai te oo ae korakora n otabwaninia. 15  E kuneaki i nanona te aomata ae maiu ni kainnano ma e wanawana, ao e kamaiua te kaawa ni wanawanana. Ma akea temanna ae uringa te aomata ane maiu ni kainnano anne.+ 16  Ao I taku i bon irou: ‘E raoiroi riki te wanawana nakon te korakora,+ ma e ngae n anne e kakeaaki bongani wanawanan te aomata ae maiu ni kainnano, ao a aki mutiakinaki ana taeka.’+ 17  E raoiroi riki mutiakinan taeka aika aamarau aika aia taeka akana wanawana, nakon ana tatakarua te aomata ae tautaeka i buakoia akana nanobaba. 18  E raoiroi riki te wanawana nakoni bwaai ni buaka, ma e kona te tia bure ae tii temanna ni kamauna te raoiroi ae bati.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te bwai ae e na riki nakoia.”
Ke, “te bwai ae e na riki nakoia.”
Ebera, “ao imwina—a nakoia maate!”
Ke, “namakinaaba.”
Ke, “boon aia mwakuri.”
Ae taekan ae te kunnikai ae matatokatoka e kaotiota te kukurei, ao tiaki te kunnikai n tanginiwenei.
Ke, “tibwam.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “baika aki ataaki.”
Ke, “te karawawata.”