Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 ATUN TE MAEKATIN | TERA AE E TAEKINAKI N TE BAIBARA IBUKIN TE MAIU AO TE MATE?

Te Bae Taekinaki n te Baibara Ibukin te Maiu ao te Mate

Te Bae Taekinaki n te Baibara Ibukin te Maiu ao te Mate

N rongorongon te karikibwai ni bokin te Baibara ae Karikani Bwaai ao ti reiakinna iai bwa te moan aomata are Atam, e tuangaki iroun te Atua ni kangai: “Ko kona n amwarake ni kanuaiko mani kain nako te onnaroka. Ma ko na tai amwarake man te kai n ataa te raoiroi ao te buakaka, bwa n te bong are ko amwarake mai iai ao ko na boni mate.” (Karikani Bwaai 2:​16, 17) E mataata n te taeka anne ao e kaotaki raoi iai bwa ngke arona bwa e ongeaba Atam n te baere e tua te Atua ao e na aki mate, ma e na teimatoa ni maeka n te onnaroka are i Eten.

Ma e kananokawaki bwa e aki rinea Atam te ongeaba ao te maiu n aki toki, ma e rineia bwa e na kaaki taekan te baere e tua te Atua ao ni kana te uaanikai are katabuaki, are e anganna Ewa. (Karikani Bwaai 3:​1-6) Ti teimatoa n rotaki ni boong aikai ni mwin te aki ongeaba anne. E kabwarabwaraa te abotoro Bauro n aron aei: “Rokon te bure irouia kaain te aonnaba mairoun te mwaane ae tii temanna ao rokon te mate n te bure, ao e a ituia aomata ni kabane te mate ibukina bwa a bane ni bure.” (I-Rom 5:12) “Te mwaane ae tii temanna” aei bon Atam. Ma tera te bure, ao e aera ngkai e karekea te mate?

Te baere e karaoia Atam bon te aki ongeaba n oin nanona ke uruakan ana tua te Atua, ao anne bon te bure. (1 Ioane 3:4) Ao te tuuaa iai bon te mate, n aron are e tuangaki iroun te Atua. Ngke arona bwa e teimatoa n ongeaba Atam ma kanoana ake a na riki, nakon ana tua te Atua, a na bon aki bure ao ni mate. E aki karikiia aomata te Atua bwa a na mate, ma a na maiu n aki toki.

E aki kona ni kakeweaki ae “e a ituia aomata ni kabane” te mate, n aron are e taku te Baibara. Ma te koaua bwa iai te bwai teuana iroura ae teimatoa ni maiu  imwini matera? A bati aika a kakoauaa ae iai te bwai teuana iroura ae aranaki bwa te taamnei ae aki mamate. Ma ngkana e koaua anne, ao e a kewe ngkanne te Atua nakon Atam. N te aro raa? Bwa ngkana ngaia bwa iai te bwai teuana iroura ae teimatoa ni maiu n te tabo teuana imwini matera, nanona ngkanne bwa te mate bon tiaki te tuuaa ibukin te bure n aron are e taekinna te Atua. E kangai te Baibara: “E aki kona ni kewe iai te Atua.” (Ebera 6:18) Ni koauana, bon Tatan are kewe ngke e tuanga Ewa ni kangai: “Kam na bon aki mate.”​—Karikani Bwaai 3:4.

E ueke iai te titiraki ae Ngkana e boto i aon te kewe te reirei ae te taamnei ae aki mamate, tera raoi ngkanne ae e riki n te mate?

E KAETII BWAAI NAKO TE BAIBARA

E taekinaki ae kangai n rongorongon te karikibwai are ni Karikani Bwaai: “E karaoa te mwaane man te tano Iehova ae te Atua, ao e uka te ikeike ni maiu nakoni bwangabwangani bwairina, ao e riki te mwaane anne bwa te aomata ae maiu.” E rairaki te taeka ae “te aomata ae maiu” man te taeka n Ebera ae ne’phesh, * ae nanonaki raoi iai “te karikibwai ae ikeike.”​—Karikani Bwaai 2:​7, kabwarabwara mai nano.

Mangaia are e katerea te Baibara bwa a aki karikaki aomata n tatabemania ma taamneia ae aki mamate. Ma te aomata temanna ma temanna bon “te aomata ae maiu.” Anne bukina ae ngkana tao ko ukeria, ao ko na bon aki kunea te kibu teuana n te Baibara ae kabongana te taeka ae “te taamnei ae aki mamate.”

Ibukina bwa e aki taekinna te Baibara bwa iai irouia aomata te bwai ae a aranna tabeman bwa te taamnei ae aki mamate, e aera ngkanne ngkai a bati Aaro aika kaitaraa ana reirei te Baibara? Kaekaan anne, e a kaokira nako Aikubita rimoa.

 E A RIKIRAKE TE REIREI NI BEEKAN

Te tia korea rongorongon rimoa ae Herodotus ae te I-Kuriiti are e maiu n te kanimaua n tienture B.C.E., e taekinna bwa I-Aikubita bon “te koraki ake a moani kamatoaa te reirei ae te taamnei ae aki mamate.” Iai naba kateia kaaini Baburon rimoa ae irekereke ma te taamnei ae aki mamate. Ngke e kataenikaia te Middle East Alexander te Kakannato n 332 B.C.E., ao taan rabakau mai Kuriiti a a kataabangaka naba te reirei anne, ike e a waekoa naba iai ni buta n te Embwaea ni Kuriiti.

Ko na bon aki kona ni kunea te kibu teuana n te Baibara ae kabongana te taeka ae “te taamnei ae aki mamate”

N te moan tienture C.E., ao iai koraki n Aro n I-Iutaia aika uakoraki aika kakannato aika taian Essenes ao Baritaio, ake a angareirei bwa iai te taamnei ae maiu imwini maten te rabwata. E kangai The Jewish Encyclopedia: “E reke aia koaua I-Iutaia i aon te taamnei ae aki mamate imwini butimwaean aia iango kaaini Kuriiti, ao riki bon ana karioiango Plato.” N aron anne, e taku te I-Iutaia ae te tia korea rongorongon rimoa n te moan tienture ae Josephus, bwa te reirei aei tiaki kanoan te Koroboki ae Tabu, ma bon “aia koaua kaaini Kuriiti,” ake e iangoi teuaei bwa karaki ni kewe aika ikoikotaki, mairouia aia tia karioiango.

Kioina ngke e teimatoa ni butinako te katei ni Kuriiti, a a kakoauaa naba te reirei ni beekan aei naake a atongia bwa Kristian. Ma e taku te tia korea rongorongon rimoa ae Jona Lendering bwa “ana karioiango Plato are e mena ngkoa taamneira n te tabo ae tamaroa riki, ao ngkai e a roko n te aonnaba ae buakaka, e a karekea rinin ana karioiango Plato aei i nanon te Aro ni Kristian.” Mangaia are e a riki te reirei ni beekan ae te taamnei ae aki mamate bwa aia koaua Aaro ake aongkoa Kristian, ao e a rangi ni kakawaki irouia.

 “E NA KAINAOMATAINGKAMI TE KOAUA”

N te moan tienture ao e a taekina te kauring te abotoro Bauro ae kangai: “E taekinaki rinanon te taamnei ae raoiroi, bwa rimwi riki a na roko taai ake a na boni bwaka iai tabeman man te onimaki, ibukin irakin nanon rongorongo aika bureburea te aba mairouia taamnei aika buakaka ma aia angareirei taimonio.” (1 Timoteo 4:1) Ai koauara taeka akanne! Te reirei ae te taamnei ae aki mamate bon teuana naba mai buakon aia “angareirei taimonio.” E aki boutokaaki man te Baibara, ma e boto i aon aia reirei Aaro ni beekan rimoa ao taiani karioiango.

Ti kukurei bwa e kangai Iesu: “Ane kam na ataa te koaua, ao e na kainaomataingkami te koaua.” (Ioane 8:32) Karekean te atatai ae eti i aon ana koaua te Baibara, ti a kainaomataaki iai man reirei ao waaki aika aki karinea te Atua, aika kaungaaki irouia Aaro aika bati n te aonnaba. E kainaomataira naba te koaua ae n Ana Taeka te Atua, man tautoronakira ni katei ao koaua aika boto i aoni maakakia taimonio aika irekereke ma te mate.​—Nora te bwaoki ae “ A Mena ia Maate?

Bon tiaki ana iango ara tia Karikiriki bwa a na maiu aomata i nanon tii 70 ke 80 te ririki n te aonnaba, ao imwina a na manga maiu n aki toki n te aba n taamnei teuana. Ana moani kantaninga ibukia ana aomata aika e karikiia, bwa a na maiu n aki toki n te aonnaba aei, bwa natina aika ongeaba. Boni kaotan ana tangira te Atua ibukia aomata te kantaninga ae rianako aei, ao e na boni koro bukina. (Maraki 3:6) E anga te karaunano te tia areru ngke e kangai: “A na abana te aonnaba akana raoiroi, ao a na maeka i aona n aki toki.”​—Taian Areru 37:29.

 

^ bar. 9 Iai Baibara tabeua n aron te King James Version ao te Baibara ni Katorika ae te Douay Version, ake a raira te taeka ae ne’phesh bwa “te taamnei ae maiu,” ma a bati rairai n taai aikai n aron The New English Bible e rairia bwa “te karikibwai ae maiu,” ao te New International Version ao The Jerusalem Bible a rairia bwa “te aomata,” ao Today’s English Version e rairia bwa “e a maiu.”