Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

1 I-Korinto 15:1-58

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Mangautini Kristo (1-11)

  • Aan te onimaki ae te mangauti (12-19)

  • Mangautini Kristo bon te bwai ni kakoaua (20-34)

  • Te rabwata ae te iriko, te rabwata ae te taamnei (35-49)

  • Te aki mamate ao te aki mka (50-57)

  • Karaoan ae bati n ana mwakuri te Uea (58)

15  I kauringingkami taari te rongorongo ae raoiroi are I taekinna nakoimi,+ are kam butimwaeia naba, ao kam tei ibukina.  Kam a kamaiuaki naba rinanon te rongorongo ae raoiroi are kam ongo irou, ngkana kam taua ni kamatoaa, ma ngkana kam aki, ao e matebuaka ami onimaki.  Bwa iai i buakoni baika kakawaki riki ae I anganingkami, te bwai are I anganaki naba, ae taekan ae e mate Kristo ibukin ara bure n aron are e taekinaki n te Koroboki ae Tabu.+  Ao e taunaki+ ao e kautaki+ n te katenua ni bong+ n aron taekana n te Koroboki ae Tabu,+  ao e kaoti nakoni Keba,*+ ao imwina nakoia naake Tengauni ma Uoman.+  Imwin anne e kaoti nakoia taari aika 500 tabun n tii te taina,+ ae angia bon raora naba ngkai, ma tabeman a a tia ni matunako n te mate.  Imwin anne e kaoti nakon Iakobo,+ ao imwina nakoia abotoro ni kabane.+  Ma ni kabaneana raoi, e a kaoti naba nakoiu+ ae te aomata ngai ae kaanga e aki koro unana.  Bwa ngai te kabanea ni mangori i buakoia abotoro, ao I aki tau n aranaki bwa te abotoro ibukina bwa I a tia ni bwainikirina ana ekaretia te Atua.+ 10  Ma n ana akoi ae rianako te Atua, ao I a riki n ai arou aei. Ao e aki matebuaka ana akoi ae rianako te Atua nakoiu, bwa I bekutata riki nakoia ni kabane. Ma tiaki ngai ae I bekutata ma bon ana akoi ae rianako te Atua ae mena irou. 11  Ma ngkana tao ngai ke nakekei ae uarongorongo, ma tii teuana ara rongorongo. Bon anne te rongorongo ae kam kakoauaa. 12  Ma ngkana e uarongorongoaki ae e a tia ni kautaki Kristo mai buakoia maate,+ ao e aera ngkai a taku tabeman i buakomi bwa akea mangautiia maate? 13  Ao ngkana te koaua bwa akea mangautiia maate, ao e aki naba kautaki Kristo. 14  Ma ngkana e aki kautaki Kristo, ao e boni matebuaka ara uarongorongo, ao e matebuaka naba ami onimaki. 15  Irarikina, ti riki naba bwa taani kakoaua aika kewe ibukin te Atua,+ ibukina bwa ti kaotioti ni kaitaraa te Atua n arora n taekina ae e kauta Kristo,+ ma e bon aki kautia ngkana ngaia bwa a na bon aki kautaki maate. 16  Bwa ngkana a na aki kautaki maate, ao e aki naba kautaki Kristo. 17  Ao ngkana e aki kautaki Kristo, ao akea uaan ami onimaki, ma kam bon tiku naba i nanon ami bure.+ 18  Ao a a mauna naba te koraki ake a a tia ni matunako n te mate i nanoni Kristo.+ 19  Ngkana arona bwa ti kabotoi ara kantaninga i aoni Kristo tii ibukin te maiu aei, ao ti kananoanga riki nakoia aomata nako. 20  Ma e a bon tia ngkai ni kautaki Kristo mai buakoia maate, ae te moan uaa i buakoia te koraki ake a matunako n te mate.+ 21  Bwa ngkai e mate te aba iroun te mwaane ae tii temanna,+ ao a na mangauti naba maate iroun te mwaane ae tii temanna.+ 22  Bwa n aron ae a bane ni mate aomata i nanon Atam,+ ao ai arona naba bwa a na bane ni kamaiuaki i nanon te Kristo.+ 23  Ma a na kamaiuaki aomata nako n aia karinan nako. Kristo boni ngaia te moan uaa+ ao imwina te koraki ake ana aomata te Kristo, ngkana e a oki ma n tiku.*+ 24  Imwina riki, n te toki, e nang anga te Tautaeka n Uea nakon te Atua ae Atuana ao Tamana, ngkana e a tia ni kamaunai tautaeka nako ma waaki ni kairiri nako ma taiani mwaaka.+ 25  Bwa e riai n tautaeka bwa te uea ni karokoa kaakaia akana kairiribai nakoina ni kabane i aani waena iroun te Atua.+ 26  Ao e na boni kamaunaaki te tia kairiribai are te kabane, are te mate.+ 27  Bwa e a tia te Atua ni “kaaki bwaai ni kabane i aani waeni Kristo.”+ Ma ngke e kangai, ‘a bane bwaai ni kaakaki i aana,’+ e teretere ngkanne bwa e aki kaakaki i aana Teuare kaaki bwaai ni kabane i aana.+ 28  Ma ngkana a a tia ni kaakaki i aana bwaai ni kabane, ao e na kairia i bon irouna te Nati bwa e na aantaeka iroun Teuare kaaki bwaai ni kabane i aan te Nati,+ bwa e aonga n riki te Atua bwa bwaninin bwaai ni kabane nakoia aomata nako.+ 29  Ma tera ae a na karaoia te koraki ake a bwabetitoaki bwa a aonga n riki bwa maate?+ Ngkana ngaia bwa a na bon aki kautaki maate, ao e aera ngkai a bwabetitoaki bwa a aonga n riki bwa maate? 30  E aera ngkai ti a kakaaitara naba ma te kabuanibwai ni katoatai?*+ 31  E boni koaua ae I katoabong ni kaaitara ma te mate. Ao e koaua naba ae I kakatonga ni kimwareirei ibukimi tariu i nanoni Kristo Iesu ae ara Uea. 32  Ngkana I a tia n un ma maan aika tiritiri i Ebeto+ n aroia tabemwaang,* ao tera bongan anne irou? Ngkana ngaia bwa a na aki kautaki maate, ao “ti na amwarake ma ni moi, bwa ti na mate ningabong.”+ 33  Tai burebureaki. A urui aroaro aika raraoi*+ taian iraorao aika bubuaka. 34  Kawanawanaingkami n arona te aro ae riai ao tai kakaraoa ae bure, bwa iai tabeman ake a aki ataa te Atua. I taekina aei bwa N na kamaamaeingkami. 35  Ma e ngae n anne ane e na kangai temanna: “A na kangaa ni kautaki maate? Ao a na uti ma te aeka n rabwata raa?”+ 36  Te aomata ngkoe ae ko baba! E aki kona ni maiu te bwai ae ko unikia ma tii ngkana e mate moa. 37  Ao te bwai ane ko unikia bon tiaki te rabwata ae e na rikirake, ma bon te koraa, ae tao koraan te uita ke te aeka ni koraa riki teuana. 38  Ma e anganna rabwatana te Atua, n ai aron nanona, ao e angania naba koraa n tatabeua nako oin rabwataia. 39  A aki bane n titeboo rabwata nako, bwa e okoro rabwataia aomata, e okoro rabwataia kaao, e okoro rabwataia mannikiba, ao e okoro rabwataia iika. 40  Ao iai naba rabwata aika bwaini karawa,+ ao rabwata aika bwain aon te aba.+ Ma te aeka n tamaroa teuana rabwata aika bwaini karawa, ao te aeka n tamaroa teuana rabwata aika bwain aon te aba. 41  Te aeka n tamaroa teuana tamaroan taai ao te aeka n tamaroa teuana tamaroan namwakaina,+ ao te aeka n tamaroa teuana tamaroan itoi. Ni koauana, e kaokoro tamaroan te itoi teuana ma tamaroan are teuana. 42  Ao ai aron naba mangautiia maate. E unikaki ni mka, e kautaki n aki mka.+ 43  E unikaki n aki karineaki, e kautaki ni karineaki.+ E unikaki ni mamaara, e kautaki ni mwaaka.+ 44  E unikaki bwa te rabwata ae te iriko ma te raraa, e kautaki bwa te rabwata ae te taamnei. Ngkana iai te rabwata ae te iriko ma te raraa, ao iai naba te rabwata ae te taamnei. 45  Mangaia ae e koreaki ae kangai: “E riki te moani mwaane are Atam bwa te aomata* ae maiu.”+ E riki Atam are te kabanea bwa te taamnei ae anga te maiu.+ 46  Ma e aki rimoa te rabwata ae te taamnei. E rimoa te rabwata ae te iriko ma te raraa ao imwina te rabwata ae te taamnei. 47  Te moan aomata boni mai aon te aba ao e karaoaki mani bubun te tano,+ ma te kauoman n aomata boni mai karawa.+ 48  N aron teuare karaoaki mani bubun te tano ao ai aroia naba te koraki ake a karaoaki mani bubun te tano. Ao aron teuare roko mai karawa ao ai aroia naba te koraki ake kaaini karawa.+ 49  Ao ngkai ti katotonga are e karaoaki mani bubun te tano,+ ti na katotonga naba are e roko mai karawa.+ 50  Ma I tuangingkami aei taari, bwa e aki kona te rabwata ae te iriko ma te raraa ni karekea ana Tautaeka n Uea te Atua, ao e aki kona naba te mka ni karekea te aki mka. 51  Noria! N na tuangingkami te bwai ae raba ae tabu: Ti na aki bane ni matunako n te mate ma ti na bane n onikaki,+ 52  n tii teuana te tekan n te rubenimata, n tain tangin te kabanea ni buu. Bwa ane e na tang te buu,+ ao a na kautaki maate n aki kona ni mka, ao ti na onikaki. 53  Bwa ae mka aei e na karina te aki mka,+ ao ae mamate aei e na karina te aki mamate.+ 54  Ma ngkana te mka aei e karina te aki mka, ao te mamate aei e karina te aki mamate, ao e nang kakoroaki ngkanne bukin are e koreaki ni kangai: “E a ongaki te mate n aki toki.”+ 55  “Te mate, e nga am tokanikai? Te mate, e nga am kainnewa?”+ 56  Te kainnewa ae karika te mate bon te bure,+ ma e reke mwaakan te bure man te Tua.*+ 57  Ma e na katituaraoaki te Atua, bwa e anganira te tokanikai rinanon ara Uea ae Iesu Kristo!+ 58  Mangaia ae tariu aika kam tangiraki, kam na teimatoa+ n aki kaingingaki, ao tai toki ni kakorakoraingkami n ana mwakuri te Uea ni kamwaiti,+ ngkai kam atai ami bekutata bwa a aki matebuaka+ iroun te Uea.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

E aranaki naba bwa Betero.
Kuriiti, “parousía.” Nora Nanon Taeka, “Oki ma n tiku.”
Ke, “ni katoa aoa?”
Ke tao, “n aron te iango n aomata.”
Ke, “A kabuakakai aroaro ni maiu aika raraoi.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Ke, “ma te Tua e angan te bure mwaakana.”