Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Vogt dit hjerte“

„Vogt dit hjerte“

 „Vogt dit hjerte“

JEHOVA sagde til profeten Samuel: „Gud ser ikke som mennesker ser; mennesker ser nemlig på det der er synligt for øjnene, men Jehova ser på hjertet.“ (1 Samuel 16:7) Det var også det symbolske hjerte salmisten David henviste til da han sang: „Du [Jehova] har ransaget mit hjerte; du har set efter om natten; du har lutret mig; du vil ikke finde at jeg har pønset på ondt.“ — Salme 17:3.

Ja, Jehova betragter hjertets inderste for at finde ud af hvordan vi i virkeligheden er. (Ordsprogene 17:3) Det var derfor med god grund at Salomon, som var konge i fortidens Israel, gav dette råd: „Vogt dit hjerte mere end alt andet der skal vogtes, for derfra udspringer livet.“ (Ordsprogene 4:23) Hvordan kan vi vogte det symbolske hjerte? Ordsprogenes Bog, kapitel 4, giver os svaret.

Hør på en faders tugt

Kapitel 4 i Ordsprogenes Bog indledes med ordene: „Hør, I sønner, på en faders tugt, og lyt opmærksomt så I kan lære forstand at kende, for jeg skal give jer god belæring. Forlad ikke min lov.“ — Ordsprogene 4:1, 2.

Børn og unge får her det råd at lytte til deres gudfrygtige forældres velfunderede belæring, særlig til deres fars råd. Han har ifølge Bibelen det ansvar at dække sin families fysiske og åndelige behov. (5 Mosebog 6:6, 7; 1 Timoteus 5:8) Det er svært for unge at vokse op og blive modne uden at få en sådan vejledning. Der er god grund til respektfuldt at tage imod en fars tugt.

Hvad så med de unge der ikke har en far til at vejlede dem? Som eksempel kan nævnes den 11-årige Jason der som fireårig mistede sin far. * Da en kristen ældste spurgte ham hvad der bekymrede ham mest, svarede Jason uden tøven: „Jeg mangler en far, og det gør mig nogle gange meget ked af det.“ Unge mennesker der savner en fars vejledning, kan imidlertid få kærlige råd. Jason og andre i hans situation kan søge og hente faderlige råd hos ældste og andre modne kristne i menigheden. — Jakob 1:27.

Idet Salomon mindes sin egen oplæring, fortsætter han: „Også jeg var en søn for min fader, for min moder den spæde og eneste.“ (Ordsprogene 4:3) Kongen tænkte øjensynlig tilbage på sin egen opvækst med hengivenhed. Den unge Salomon må have haft et varmt og nært forhold til sin far, David, for når der siges at han „var en søn“, menes der at han gjorde noget for at være en god søn der tog sin fars råd til hjerte. Endvidere var Salomon den „eneste“, deres øjesten eller højt elskede. Det er meget vigtigt at børn vokser op i et hjem hvor der er en varm atmosfære og en åben kommunikation mellem børn og voksne.

Skaf dig visdom og forstand

Salomon huskede sin fars kærlige råd i denne forbindelse: „Han lærte mig og sagde til mig: ’Måtte dit hjerte holde fast ved mine ord. Tag vare på mine bud og lev. Skaf dig visdom; skaf dig forstand. Glem det ikke, og bøj ikke af fra min munds ord. Forlad den ikke [visdommen], så vil den vogte dig. Elsk den, så vil den værne dig. Vigtigst er visdommen. Skaf  dig visdom; og skaf dig forstand for alt hvad du har.’“ — Ordsprogene 4:4-7.

Hvorfor er visdommen „vigtigst“? Visdom er evnen til at anvende kundskab og forståelse på en måde der medfører gode resultater. Den kundskab man opnår, enten ved personlig erfaring, iagttagelse eller studium, er grundlaget for visdom. Men hvis ikke vi formår at bruge den rigtigt, har vores kundskab kun ringe værdi. Det er ikke nok at vi regelmæssigt læser i Bibelen og i de publikationer som tilvejebringes gennem „den trofaste og kloge træl“. Vi må også gøre en indsats for at bruge det vi lærer. — Mattæus 24:45.

Det er også vigtigt at erhverve sig forstand og søge at forstå en sag rigtigt. Vi skal kunne se forbindelsen mellem enkelthederne i en sag og kunne danne os et samlet billede af hvad sagen drejer sig om. Hvis ikke vi har den rigtige forståelse, hvordan kan vi så vurdere hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen og på den måde opnå indsigt og dømmekraft? Ja, for at kunne lægge to og to sammen og komme frem til den rette konklusion er det nødvendigt at have den rigtige forståelse og eje forstand. — Daniel 9:22, 23.

Salomon fortsætter med at gengive sin fars ord ved at sige: „Sæt den [visdommen] højt, så vil den ophøje dig. Den vil bringe dig ære, fordi du omfavner den. Den vil sætte en yndig krans på dit hoved; den vil skænke dig en smuk krone.“ (Ordsprogene 4:8, 9) Den visdom der stammer fra Gud, beskytter den som omfavner den. Den bringer ham tilmed ære og forskønner ham. Der er derfor al mulig grund til at vi gør en indsats for at tilegne os visdom.

„Grib fat om tugt“

Israels konge citerer fortsat sin fars vejledning idet han siger: „Hør, min søn, og tag imod mine ord, så vil dine leveår blive mange. Jeg vil lære dig om visdommens vej; jeg vil lade dig gå i retskaffenhedens spor. Når du vandrer, vil dine skridt ikke hæmmes; og hvis du løber, snubler du ikke. Grib fat om tugt; slip den ikke. Værn om den, for den er dit liv.“ — Ordsprogene 4:10-13.

Eftersom Salomon var en god søn, må han have anerkendt værdien af en tugt der er givet i kærlighed, og som formaner og  retleder. Hvis ikke vi får en velafbalanceret tugt, hvordan kan vi da forvente at gøre fremskridt til åndelig modenhed eller forbedre vores livskvalitet? Hvis ikke vi lærer af vores fejltagelser eller ikke får rettet forkerte tanker, vil vores åndelige udvikling være minimal. Rimelig tugt fremmer en gudfrygtig handlemåde og kan hjælpe os til at „gå i retskaffenhedens spor“.

Også en anden form for tugt vil ’gøre dine leveår mange’. Hvilken? Som Jesus sagde: „Den der er trofast i det mindste, er også trofast i meget, og den der er uretfærdig i det mindste, er også uretfærdig i meget.“ (Lukas 16:10) Hvis vi tugter os selv i de små ting, vil det så ikke være lettere også at gøre det når det gælder større ting, hvor det måske gælder livet? Dersom vi for eksempel tugter os selv ved ikke at lade øjet ’blive ved med at se på en kvinde for at begære hende’, er der mindre sandsynlighed for at vi vil begå umoralitet. (Mattæus 5:28) Princippet gælder naturligvis både mænd og kvinder. Hvis vi tugter os selv og „tager enhver tanke til fange“, er der ikke så stor sandsynlighed for at vi vil begå alvorlige overtrædelser i ord eller handling. — 2 Korinther 10:5.

Sandt nok er det som regel svært at tage imod tugt, og måske føler vi at den hæmmer os. (Hebræerne 12:11) Men den vise konge forsikrer os om at hvis vi ’griber fat om tugt’, vil vi vælge en kurs der vil hjælpe os til at gøre fremskridt. Ja, hvis vi ’griber fat om tugt’, kan vi fortsætte på vejen til livet med faste skridt uden at snuble, ligesom en veltrænet løber kan løbe med optimal fart uden at falde eller komme til skade. Vi må naturligvis omhyggeligt sørge for at vælge den rette sti.

Sky „de ugudeliges sti“

Salomon giver os denne indtrængende advarsel: „Kom ikke på de ugudeliges sti, og gå ikke frem ad de ondes vej. Sky den; gå ikke videre ad den; bøj af fra den og gå videre. For de kan ikke sove hvis de ikke har handlet ondt, og deres søvn er røvet hvis de ikke får nogen til at snuble. For de har spist ugudeligheds brød, og de drikker voldshandlingers vin.“ — Ordsprogene 4:14-17.

De ugudelige, hvis stier Salomon anbefaler os at sky, opretholder livet ved deres skændige handlinger. Det er som mad og drikke for dem at handle ondt. De er ikke i stand til at sove før de har begået voldshandlinger. Selve deres personlighed er fordærvet. Vil vi være i stand til at vogte vort hjerte hvis vi kommer sammen med den slags? Hvor er det tåbeligt at ’gå frem ad de ondes vej’ og udsætte sig selv for den vold der kendetegner en stor del af nutidens underholdning. Hvis man forsøger at være inderligt medfølende, kan man ganske enkelt ikke samtidig svælge i forrående voldsscener i fjernsynet eller i biografen.

Bliv i lyset

Salomon viderefører billedet med en sti og erklærer: „Men de retfærdiges sti er som det  klare dagslys der gradvis vokser indtil højlys dag.“ (Ordsprogene 4:18) At give sig i kast med at studere Bibelen og forsøge at anvende dens lære i praksis kan sammenlignes med at tage af sted på vandretur i det tidlige morgengry. Når det begynder at lysne på den natmørke himmel, er det svært at se noget. Men i takt med at dagslyset gradvis bryder igennem, kan man langsomt skimte mere og mere af landskabet. Når solen er kommet højt på himmelen, kan vi se alle detaljer klart og tydeligt. Ja, når vi tålmodigt og omhyggeligt bliver ved med at studere Bibelen, bliver sandheden lidt efter lidt klarere for os. Det er livsvigtigt for os at tilføre hjertet åndelig næring hvis vi skal beskytte det mod forkerte ræsonnementer.

Betydningen af Bibelens profetier åbenbares også gradvis. Profetierne bliver klarere for os efterhånden som Jehovas hellige ånd kaster lys over dem, og verdensbegivenhederne eller begivenheder i Guds folks historie opfylder dem. I stedet for utålmodigt at give os af med spekulationer om profetiernes opfyldelse må vi vente på at lyset „gradvis vokser“.

Men hvad med dem der afviser Guds ledelse ved at nægte at vandre i hans lys? „De ugudeliges vej er som mulmet,“ siger Salomon. „De ved ikke hvad de snubler over.“ (Ordsprogene 4:19) De ugudelige er som dem der snubler i mørket uden at vide hvad det var de faldt over. Selv når de ugudelige tilsyneladende har medgang på grund af deres uretfærdigheder, er deres succes kun kortvarig. Salmisten skrev om dem: „Ja, du sætter dem hvor der er glat. Du [Jehova] lader dem synke i ruiner.“ — Salme 73:18.

Vær til stadighed på vagt

Israels konge fortsætter med at sige: „Min søn, lyt opmærksomt til mine ord. Bøj dit øre til de ting jeg siger. Lad ikke dine øjne slippe dem af syne. Bevar dem i dit hjertes indre. For de er liv for dem der finder dem, og lægedom for hele deres legeme. Vogt dit hjerte mere end alt andet der skal vogtes, for derfra udspringer livet.“ — Ordsprogene 4:20-23.

Salomons eget eksempel viser hvor vigtigt det er at følge rådet om at vogte hjertet. Det er sandt at han var en god søn for sin far i sin ungdom og forblev trofast mod  Jehova i mange år efter at han var blevet voksen. Men Bibelen beretter: „Ved den tid da Salomon var blevet gammel, havde hans [fremmede] hustruer bøjet hans hjerte så han fulgte andre guder, og hans hjerte var ikke helt med Jehova hans Gud, som hans fader Davids hjerte havde været.“ (1 Kongebog 11:4) Hvis man ikke til stadighed er på vagt, kan selv det bedste hjerte blive fristet til at gøre det onde. (Jeremias 17:9) Vi må indprente os påmindelserne i Guds ord så nøje at de finder vej ind ’i hjertets indre’. Det gælder også den vejledning vi får i Ordsprogenes Bog, kapitel 4.

Undersøg din hjertetilstand

Hvordan går det med at beskytte vort symbolske hjerte? Hvordan kan vi vide hvordan vor symbolske hjertetilstand er? „Af hjertets overflod taler munden,“ sagde Jesus. (Mattæus 12:34) Han sagde også: „Fra hjertet [kommer der] onde overvejelser, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, gudsbespottelser.“ (Mattæus 15:19, 20) Ja, vore ord og handlinger kan fortælle meget om hvad der bor i vort hjerte.

Salomon giver os denne passende formaning: „Undgå at din mund taler uredeligt, og lad det være fjernt fra dig at læberne taler kroget. Dine øjne skal se lige frem, ja, dit klare blik skal være rettet mod det der ligger foran dig. Jævn sporet for din fod, og lad alle dine veje være faste. Bøj ikke af til højre eller venstre. Vend din fod fra ondt.“ — Ordsprogene 4:24-27.

I overensstemmelse med Salomons formaning må vi tænke over hvad vores tale og vore handlinger afslører. Hvis vi skal vogte hjertet og behage Gud, må vi undgå at tale uredeligt eller „kroget“. (Ordsprogene 3:32) Vi må derfor under bøn overveje hvad vore ord og gerninger røber om os. Lad os bede om Jehovas hjælp til at rette enhver svaghed vi finder. — Salme 139:23, 24.

Det er derfor vigtigt at „se lige frem“. Lad os holde øjnene rettet mod det mål at yde en helhjertet tjeneste for vor himmelske Fader. (Kolossenserne 3:23) Måtte Jehova give dig lykke på „alle dine veje“, og måtte han velsigne dig rigt fordi du giver agt på det inspirerede råd om at ’vogte dit hjerte’ mens du fortsætter ad retskaffenhedens vej.

[Fodnote]

^ par. 7 Navnet er ændret.

[Tekstcitat på side 22]

Undgår du underholdning der forherliger vold?

[Illustration på side 21]

Drag nytte af gode råd fra de erfarne

[Illustration på side 23]

Hvis du ’griber fat om tugt’, vil du ikke snuble

[Illustration på side 24]

Fortsæt flittigt med at læse i Bibelen