Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

C3

Vers hvor Guds navn ikke forekommer som en del af direkte eller indirekte citater i Markusevangeliet

MARKUS 5:19 “det Jehova har gjort”

BEGRUNDELSE(R): Selvom der i de fleste græske håndskrifter her står “Herren” (ho Kyrios), er der gode grunde til at bruge Guds navn i hovedteksten. I De Kristne Græske Skrifter kan Kyrios sigte til Jehova Gud eller til Jesus Kristus, alt efter sammenhængen. Ud af sammenhængen kan man se at Kyrios her refererer til Gud. Da Jesus taler til den mand han har helbredt, giver han ikke sig selv, men sin himmelske Far æren for miraklet. I beretningen om den samme hændelse i Lukas (8:39) bruges det græske ord Theos (Gud), hvilket støtter den forståelse at Kyrios (Herre) i Markus 5:19 bruges om Gud. Derudover har udtrykkene “gjort for dig” og “den barmhjertighed ... vist dig” også en betydning i sagen, for tilsvarende hebraiske udsagnsord bruges ofte i De Hebraiske Skrifter sammen med Guds navn og drejer sig om den måde Jehova handler med mennesker på. – 1. Mosebog 21:1; 2. Mosebog 13:8; 5. Mosebog 4:34; 13:17; 30:3; 1. Samuel 12:7; 25:30; 2. Kongebog 13:23.

DOKUMENTATION:

 • A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, revideret og redigeret af F.W. Danker, 2000, (s. 576-577) henviser til Markus 5:19 under definitionen af “herre” og forklarer at det er “en betegnelse for Gud”. Der står videre angående brugen af dette udtryk i Septuaginta [LXX]: “Det erstatter ofte navnet Jahve i den masoretiske tekst.”

 • Opslagsværket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd. 2, s. 329-330) nævner Markus 5:19 på en liste over vers hvor Kyrios muligvis “bruges om Jahve”.

 • The Gospel According to St Mark (The Greek Text With Introduction Notes and Indices) af Henry Barclay Swete, 1902, anfører יהוה (JHWH, eller tetragrammet) som én mulig gengivelse.

 • I The Interpretation of St. Mark’s Gospel af R.C.H. Lenski står der på side 216 angående dette vers: “Ὁ Κύριος [Ho Kyrios] er Jahve, Det Gamle Testamentes navn for pagtens Gud. ... Manden og alle der hørte hans budskab, skulle vide at Jehova var kommet til deres land og havde udført denne store gerning gennem sin tjener Jesus.”

 • I bogen The Principles and Practice of New Testament Textual Criticism nævner G.D. Kilpatrick Markus 5:19 på en liste over forekomster hvor “Κύριος [Kyrios] = Jahve”.

 • I Complete Jewish Bible af David H. Stern, 1998, står ordet “ADONAJ” i dette vers med stort begyndelsesbogstav og kapitæler. Oversætteren forklarer i forordet til denne bibel: “Ordet ‘ADONAJ bruges ... de steder hvor jeg som oversætter mener at ‘kurios’ er den græske gengivelse af tetragrammet.”

 • I The Gospel According to St. Mark: The Greek Text With Introduction, Notes, and Indexes af Vincent Taylor, 1952, står der på side 285 at denne forekomst af Kyrios (Herre) “bliver brugt om Gud”.

 • I sin bog The Gospel According to Mark, 1858, giver Joseph Addison Alexander udtryk for at han mener at det “tvetydige udtryk”, “Herren”, i dette vers refererer til Kristus. Men han fortsætter med at erkende at “tilhørerne kan have opfattet [dette udtryk] i en bredere forstand, altså som en reference til Gud, måske på baggrund af hans pagtsforhold til sit folk, som det kommer til udtryk gennem det hebraiske navn Jehova, som både i Septuaginta og Det Nye Testamente konsekvent gengives med eller erstattes af (ο κύριος) Herren”.

ANDRE REFERENCER: J7-10, 13, 17, 18, 22, 28-32, 34, 36, 41, 44, 52, 63, 93-96, 100, 104-106, 114-117, 125, 132

MARKUS 13:20 “hvis Jehova ikke afkortede dagene”

BEGRUNDELSE(R): Selvom der i de fleste græske håndskrifter her står Kyrios (Herre), er der gode grunde til at bruge Guds navn i hovedteksten. I De Kristne Græske Skrifter kan Kyrios sigte til Jehova Gud eller til Jesus Kristus, alt efter sammenhængen. Ud af sammenhængen kan man se at Kyrios her refererer til Gud, for Jesus beskriver over for sine disciple hvad hans Far vil gøre under den store trængsel. Ordlyden i Jesus’ profeti her ligner profetiske udtalelser i De Hebraiske Skrifter hvor Guds navn bliver brugt. (Esajas 1:9; 65:8; Jeremias 46:28 [26:28 i Septuaginta]; Amos 9:8) I disse fire profetiske vers, hvor den hebraiske tekst bruger tetragrammet, anvender de eksisterende udgaver af Septuaginta gengivelsen Kyrios uden den bestemte artikel selvom den ifølge grammatikken burde være der. Bibelforskere fremhæver at lignende gør sig gældende i Markus 13:20, hvor den bestemte artikel før Kyrios også mangler. Det er endnu en indikation af at Kyrios her bliver brugt som en erstatning for Guds navn.

DOKUMENTATION:

 • A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, revideret og redigeret af F.W. Danker, 2000, (s. 576-577) henviser til Markus 13:20 under definitionen af “herre” og forklarer at det er “en betegnelse for Gud”. Der står videre: “Uden den bestemte artikel ...: som et personligt navn.”

 • Opslagsværket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd. 2, s. 329-330) nævner Markus 13:20 på en liste over vers hvor Kyrios “bruges om Jahve”.

 • I bogen The Principles and Practice of New Testament Textual Criticism nævner G.D. Kilpatrick Markus 13:20 på en liste over forekomster hvor “Κύριος [Kyrios] = Jahve”.

 • The ‘Holy Scriptures’ af J.N. Darby, 1949, siger i en fodnote til “Herre” i dette vers: “Uden den bestemte artikel: ‘Jehova’.”

 • The Gospel According to St Mark (The Greek Text With Introduction Notes and Indices) af Henry Barclay Swete, 1902, anfører יהוה (JHWH, eller tetragrammet) som én mulig gengivelse.

 • I The Gospel According to St. Mark: The Greek Text With Introduction, Notes, and Indexes af Vincent Taylor, 1952, står der på side 514 angående denne forekomst af Kyrios (Herre) i den græske tekst: “Den tanke der findes i mange apokalyptiske skrifter, at Gud i sin barmhjertighed og af hensyn til de udvalgte har afkortet perioden med trængsel for menneskeheden, ... kommer tydeligt til udtryk her.” Taylor siger videre på side 515: “Brugen af Κύριος uden den bestemte artikel er karakteristisk for citater [fra Det Gamle Testamente].”

 • I The Gospel of Mark – An Expositional Commentary, 1994, (s. 378) kommer D. Edmond Hiebert med denne kommentar til Markus 13:20: “Herren, Jehova, den gamle pagts Gud, har fuldstændig kontrol over forholdene i denne verden, og i sin barmhjertighed har han befalet af disse dage skal begrænses.”

 • I The Gospel According to Mark, af bibelforsker Joseph Addison Alexander, 1858, står der om Markus 13:20: “Herren, den suveræne Gud, Jehova.”

 • I The Companion Bible, med noter af E.W. Bullinger, trykt i 1999, står der HERRE med stort begyndelsesbogstav og kapitæler i hovedteksten i Markus 13:20, og i en forklaring i Tillæg 98 står der: “Bruges om Jehova ... og i hele teksten skrives ‘HERREN’.”

 • I The Holy Bible, Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments af J.T. Conquest, 1841, står der HERREN med store bogstaver i hovedteksten i Markus 13:20.

 • I følgende oversættelser til engelsk står der “Gud” og ikke “Herren” i Markus 13:20: Complete Jewish Bible, A Translator’s Translation of the New Testament, The Expanded Bible og The Word New Century Version, New Testament.

 • I A Translator’s Handbook on the Gospel of Mark, udgivet af United Bible Societies, står der angående dette vers: “‘Herre’: Her menes der selvfølgelig Gud.”

ANDRE REFERENCER: J7, 8, 10, 16-18, 22-24, 28-36, 39-43, 46-48, 52, 61, 63, 65, 88, 90, 92-97, 100-102, 104, 106, 114-116, 125, 132