WAJTAOA Jenuware 2013 | En Blong Wol--?Yu Yu Fraet Long Hem?

?Baebol i talem se “en blong wol” i minim wanem?

Long Olgeta We Oli Ridim Wajtaoa

Stat long manis ya, sam haf blong Wajtaoa bambae oli stap nomo long Intenet. Sipos yu wantem save from wanem i gat jenis olsem, yu save ridim long ples ya.

STORI BLONG FRAN PEJ

En Blong Wol​—?Yu Yu Fraet Long Hem?

Ating bambae yu sapraes taem yu save samting we Baebol i talem long saed blong en blong wol.

YU SAVE KAM KLOSAP LONG GOD

‘Yu Soemaot Olgeta Long Ol Smol Pikinini Nomo’

Traem luk olsem wanem yu save faenem trutok long saed blong God, long Baebol.

BAEBOL I JENISIM LAEF

“Mi Mi Fri Olgeta.”

Traem luk olsem wanem Baebol i givhan long wan yangfala blong i lego smok, drag, mo strong dring.

YUMI FOLEM FASIN BLONG BILIF BLONG OLGETA

‘Nating We Hem i Ded Finis, Be Hem i Stap Toktok Long Yumi Yet’

Traem luk tri stamba risen we i mekem se Ebel i bilif long God.

Baebol i Ansa

?Wanem nem blong God mo from wanem yumi mas yusum nem ya?