Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 YU SAVE KAM KLOSAP LONG GOD

‘Yu Soemaot Olgeta Long Ol Smol Pikinini Nomo’

‘Yu Soemaot Olgeta Long Ol Smol Pikinini Nomo’

?Yu yu wantem save trutok long saed blong God? ?Yu wantem save se hem i hu, mo wanem samting we hem i laekem mo samting we hem i no laekem? ?Yu wantem save samting we hem i wantem se yumi mekem? Long Baebol, Jehova God i talemaot trutok long saed blong hem. Be i no evri man we i ridim Baebol we bambae i kasem save long trutok ya. ?From wanem? From we i wan blesing blong kasem save long trutok ya, mo i no evri man i kasem blesing ya. I gud yumi luk wanem we Jisas i talem long saed ya.​—Ridim Matiu 11:25, Nyutesteman wetem Ol Sam long Bislama (NTB).

Vas ya i stat wetem ol tok ya se: “Nao long taem ya, Jisas i talem se.” Hemia i soemaot se i gat wan samting i hapen bifo we Jisas i toktok. Hem i jes tok strong long ol man we oli no bilif long hem. Ol man ya oli kamaot long tri taon blong Galili, we Jisas i mekem plante merikel long olgeta. (Matiu 11:20-24) Maet yu stap tingting se: ‘Ol man ya oli luk finis ol merikel blong Jisas, ?be from wanem oli no bilif long trutok we hem i tijim?’ Ol man ya oli mekem olsem from we hat blong olgeta i kam strong finis.​—Matiu 13:10-15.

Jisas i save se sipos yumi wantem kasem save long saed blong God, yumi nidim tu samting. Yumi nidim we God i halpem yumi, mo tingting blong yumi i mas stret. Long Matiu 11:25 (NTB), Jisas i talem se: “Papa, yu yu Hae God blong heven mo wol. Mi mi talem tangkyu long yu from we yu yu haedem ol samting ya long fes blong ol waes man mo ol man we oli skul gud, be yu soemaot olgeta long ol man we oli olsem smol pikinini nomo, blong oli save gud.” ?Yu yu luksave from wanem i wan blesing blong save trutok we i stap long Baebol? Jehova i “Hae God blong heven mo wol.” Hem i save jusum hu man we hem i wantem soemaot trutok long hem. Be hem i no mekem olsem. Evri man i save kasem save long saed blong hem. ?Be wanem i mekem se sam man nomo i kasem save long trutok ya?

Jehova i laekem ol man we tingting blong olgeta i stap daon, be hem i agensem ol man we oli praod. (Jemes 4:6) Hem i haedem trutok long “ol waes man mo ol man we oli skul gud.” Hemia olgeta we oli praod long waes we oli kasem long wol, mo oli harem se oli no nidim blong God i givhan long olgeta, from we oli gat evri samting. (1 Korin 1:19-21) Be hem i soemaot trutok long olgeta we “oli olsem smol pikinini nomo.” Hemia olgeta we hat blong olgeta i stret mo we tingting blong olgeta i stap daon olsem ol pikinini. (Matiu 18:1-4; 1 Korin 1:26-28) Jisas i save gud man we i praod mo man we tingting blong hem i stap daon. Plante lida blong skul we oli praod mo oli skul gud, oli no kasem save long mining blong tok blong Jisas. Be ol man blong hukum fis oli kasem save, from we tingting blong olgeta i stap daon. (Matiu 4:18-22; 23:1-5; Ol Wok 4:13) Nating se i olsem, i gat sam man we oli rij mo oli skul gud we tingting blong olgeta i stap daon, oli biaen long Jisas.​—Luk 19:1, 2, 8; Ol Wok 22:1-3.

Yu traem tingbaot bakegen kwestin we i stap long fas haf: ?Yu yu wantem save trutok long saed blong God? Sipos yes, yu save harem gud from we God i no laekem ol man we oli ting se oli waes. Be hem i laekem olgeta we ol narafala oli ting nating long olgeta. Sipos yu gat tingting daon mo tingting blong yu i stret taem yu stadi Baebol, bambae yu yu wan long olgeta we Jehova i givim nambawan presen ya long olgeta. Bambae yu kasem save trutok long saed blong hem. Ale, taem yu save trutok, bambae yu harem gud moa naoia. Mo trutok ya i save lidim yu blong kasem “laef ya we i prapa wan.” Hemia laef long niufala wol blong God we bambae i kamtru i no longtaem, mo we stret fasin nomo bambae i stap long hem. *​—1 Timoti 6:12, 19; 2 Pita 3:13.

Baebol riding Blong Manis Jenuware

Matiu 1-21

^ par. 7 Bambae ol Witnes blong Jehova oli glad blong givhan long yu blong kasem save trutok long saed blong God mo stamba tingting blong hem. Oli yusum buk ya, ?Wanem Samting We Baebol i Rili Tijim? blong mekem Baebol stadi wetem ol man we i fri nomo.