WAJTAOA—BLONG STADI Ogis 2013

God i Mekem Yufala i Tabu

Traem luk fo samting we i save givhan long yumi blong yumi stap tabu mo God i save yusum yumi long wok blong hem.

Kwestin

Taem kongregesen blong ol Witnes blong Jehova i putumaot wan pikinini, ?hem i save sidaon klosap long papa mo mama blong hem long miting?

LAEF STORI

‘Evri Dei [Jehova] i Stap Karem Ol Hevi Samting Blong Mi’

Wan sista blong Namibia i gat wan bigfala sik, be hem i mekem wok blong paenia bitim 20 yia finis. ?Wanem i givhan long hem?

Yu Neva Mas Talem Se Jehova ‘i Stap Spolem Yu’

Samfala oli agensem God long hat blong olgeta. Oli blemem hem from ol trabol blong olgeta. ?Yumi save blokem fasin ya olsem wanem?

Papa Mo Mama​—Yufala i Mas Tijim Pikinini Blong Yufala Taem Hem i Smol Yet

?Wetaem i stret blong papa mama i stat tijim pikinini? ?Tufala i nidim wanem blong tijim pikinini?

Yumi Mas Lefleftemap Tingting Blong Yumi

?Yumi save mekem wanem blong givgivhan long yumi blong mekem gud wok blong God, nating se yumi gat trabol?

Yufala i Mas Luklukgud Long Laef Blong Yufala

Setan i no wantem se God i glad long yumi. ?Yumi save mekem wanem blong fren gud oltaem wetem Jehova?

Elisa i Luk Faea We i Olsem Kat Blong Faet​—?Yu Tu Yu Luk?

Elisa i bilif strong long Jehova mo i trastem Jehova fulwan. ?Yumi save lanem wanem long eksampol blong hem?

SAM STORI BLONG BIFO

!King i Glad Tumas!

Traem luk olsem wanem wan King blong Swasilan i glad tumas blong lanem trutok blong Baebol.