Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Tabangan an mga Tawo na “Magmata sa Pagkatorog”

Tabangan an mga Tawo na “Magmata sa Pagkatorog”

 Tabangan an mga Tawo na “Magmata sa Pagkatorog”

“Kamo nakakaaram kan kapanahonan, na oras na para sa saindo na magmata sa pagkatorog.”​—⁠ROMA 13:​11, NW.

IKAKAPALIWANAG DAW NINDO?

Taano ta mahalagang marhay na magdanay na puka sa espirituwal an mga Kristiano?

Taano ta maninigong maghinanyog asin magin mapagmasid an listong mga ministro?

Ano an papel kan kabootan sa satong ministeryo?

1, 2. Sa anong paagi kaipuhan na magmata an dakol na tawo?

KADA taon, rinibo an nagagadan huli ta natutungka o napapatorog pa ngani sinda mantang nagmamaneho. An iba nasisisante sa trabaho huling dai sinda nagmamata nin amay tanganing lumaog sa trabaho o huling nagtotorog sinda mantang nasa trabaho. Alagad mas peligroso nanggad an espirituwal na pagtorog. Mapadapit sa importanteng puntong ini, an Biblia nagsasabi: ‘Mapalad an nagpupuka.’​—⁠Kap. 16:​14-16.

2 Mantang nagdadangadang an dakulang aldaw ni Jehova, an katawohan sa pangkagabsan torog sa espirituwal na paagi. Inapod pa ngani nin nagkapira sa mga lider nin Kakristianohan an saindang mga miembro na ‘torog na mga higante.’ Ano an espirituwal na pagtorog? Taano ta mahalagang marhay na magdanay na puka an tunay na mga Kristiano? Paano niato matatabangan an iba na magmata sa siring na pagkatorog?

ANO AN ESPIRITUWAL NA PAGTOROG?

3. Paano nindo ilaladawan an tawo na bakong puka sa espirituwal?

Sa pangkagabsan, an mga tawong torog inaktibo. Sa kabaliktaran, an mga torog sa espirituwal tibaad sibot-sibot​—⁠alagad bako sa espirituwal na mga bagay. Sinda tibaad okupadong marhay sa aroaldaw na mga kahaditan sa buhay, paghanap nin kaalingan, o pagmamaigot na magin bantog o mayaman. Huli kan gabos na pinagkakasibotan na iyan, daing gayo sinda interesado sa espirituwal na mga bagay. Pero, an mga tawong puka sa espirituwal nakakasabot na nabubuhay na kita sa ‘huring mga aldaw,’ kaya aktibo sindang marhay sagkod sa mapupuede sa paggibo kan kabotan nin Dios.​—⁠2 Ped. 3:​3, 4; Luc. 21:​34-36.

4. Ano an kahulogan kan konseho na, ‘Dai kita magtorog siring kan ginigibo kan iba’?

4 Basahon an 1 Tesalonica 5:​4-8. Sinasadol digdi ni apostol Pablo an mga kapagtubod na dai ‘magtorog siring kan ginigibo kan iba.’ Ano an boot niang sabihon? An sarong paagi na  kita puedeng ‘makatorog’ iyo an pagbaliwala niato sa moral na mga pamantayan ni Jehova. An saro pa iyo an pagbaliwala sa katunayan na nagdadangadang na an itinalaan na panahon ni Jehova tanganing laglagon an mga bakong diosnon. Dapat na seguradohon niato na an siring na bakong diosnon na mga indibiduwal dai makaimpluwensia sa sato na arogon an saindang ugale asin saboot.

5. Anong mga saboot an ipinapaheling kan mga torog sa espirituwal?

5 Iniimahinar nin nagkapira na mayo nin Dios na mapanimbag sa sainda. (Sal. 53:⁠1) An iba nag-iimahinar na an Dios dai interesado sa satong mga tawo, kaya mayo nin dahelan na magin interesado kita sa saiya. An iba pa nag-iisip na kun kabilang sinda sa sarong relihion, magigin katood sinda nin Dios. Sinda gabos torog sa espirituwal. Kaipuhan nindang magmata. Paano niato sinda matatabangan?

KAIPUHAN KITANG DANAY NA MAGPUKA

6. Taano ta dapat na magmaigot an mga Kristiano na magdanay na puka sa espirituwal?

6 Tanganing matabangan niato an iba na magpuka, maninigo na kita mismo puka. Ano an kalabot dian? Ikinokonektar kan Tataramon nin Dios an piguratibong pagtorog sa ‘mga gibo nin kadikloman’​—⁠mariribok na pag-ogma, pagburat, bawal na pagdodorog, malaswang gawe, iriwal, asin pag-imon. (Basahon an Roma 13:​11-14.) An paglikay sa siring na mga paggawe puedeng magin depisil. Mahalagang marhay an pagigin alerto. An sarong drayber na binabaliwala an peligro na makatorog mantang nagmamaneho tibaad magsapeligro kan saiyang buhay. Mahalaga nanggad para sa sarong Kristiano na girumdomon na nakakagadan an pagtorog sa espirituwal!

7. Ano puedeng magin epekto sa sato nin salang pagmansay sa mga tawo?

7 Halimbawa, tibaad imahinaron nin sarong Kristiano na an gabos na yaon sa saiyang teritoryo talagang habo sa maogmang bareta. (Tal. 6:​10, 11) Tibaad magrason sia, ‘Kun mayo man sanang mahimate, taano ta kaipuhan pang magin mahigoson sa pagkaolay o pagtabang sa mga tawo?’ Totoo, dakol ngonyan an tibaad torog sa espirituwal, alagad an saindang kamugtakan asin saboot puedeng magbago. An iba talagang nagmata asin naghimate. Asin matatabangan niato sinda kun kita mismo nagdadanay na puka, arog baga kun pinoprobaran niato an bagong mga paagi tanganing ikapresentar an mensahe kan Kahadean sa paaging nakakaakit. Kabtang kan satong pagdanay na puka an pagsaisip niato kun taano ta mahalagang marhay an satong ministeryo.

TAANO TA MAHALAGANG MARHAY AN SATONG MINISTERYO?

8. Taano ta mahalagang marhay an satong Kristianong ministeryo?

8 Girumdomon na ano man an reaksion ngonyan nin mga tawo, an satong paghuhulit nagtataong onra ki Jehova asin nakakakontribwir sa kaotoban kan katuyohan nia. Dai na mahahaloy, an mga dai nagkukuyog sa maogmang bareta maagi sa hudisyal na padusa. An reaksion nin mga tawo sa satong paghuhulit magigin basehan kan paghokom. (2 Tes. 1:​8, 9) Dugang pa, salang isipon nin sarong Kristiano na dai na kaipuhan an maigot na paghuhulit huli ta ‘magkakaigwa nin pagkabuhay liwat an mga matanos asin bakong matanos.’ (Gui. 24:15) Nasabotan niato sa Tataramon nin Dios na idtong mga hinokoman bilang “kanding” mapapaduman sa ‘daing katapusan na pagkatunaw’ o pagkapara. An satong paghuhulit kapahayagan kan pagkaherak nin Dios huling nagtatao iyan nin pagkakataon sa mga tawo na magbago asin magkamit kan “buhay na dai nin katapusan.” (Mat. 25:​32, 41, 46; Roma 10:​13-15) Kun dai kita maghuhulit, paano magkakaoportunidad an mga tawo na madangog an mensahe na puedeng mangahulogan nin buhay?

9. Paano an pakikikabtang sa paghuhulit kan maogmang bareta kapakipakinabang sa saimo asin sa iba?

9 An paghuhulit kan maogmang bareta nagtatao man sa sato nin pakinabang. (Basahon an 1 Timoteo 4:16.) Maoyon ka daw na an pakikipag-olay dapit ki Jehova asin sa paglaom sa Kahadean nagpapakosog kan saimong pagtubod asin pagkamoot sa Dios? Bako daw na natatabangan ka kaiyan na pataluboon an Kristianong mga kualidad?  Bako daw na an pagpapahayag kan saimong debosyon sa Dios paagi sa pakikikabtang sa ministeryo nakakapaogma sa saimo? An dakol na nagkapribilehiong itokdo sa iba an katotoohan naogmang maheling kun paano tinabangan kan espiritu nin Dios an siring na mga tawo na magrahay an paagi nin pamumuhay.

MAGIN MAPAGMASID

10, 11. (a) Paano ipinaheling ni Jesus asin Pablo an pagigin listo asin mapagmasid? (b) Iilustrar kun paano an pagigin listo asin mapagmasid puedeng magpaoswag kan satong ministeryo.

10 An interes kan mga indibiduwal sa maogmang bareta tibaad mapukaw sa laen-laen na paagi. Kaya, an Kristianong mga ministro dapat na magin mapagmasid. Si Jesus an halimbawa niato. Huling perpekto, naaraman nia an kaanggotan nin sarong Fariseo dawa dai ini naggigirong, an sinserong pagsolsol nin sarong makasalan na babae, asin an mapagsakripisyong espiritu nin sarong balo. (Luc. 7:​37-50; 21:​1-4) Naghimate si Jesus sa espirituwal na pangangaipo kan lambang saro. Minsan siring, dai man kaipuhan nin sarong lingkod nin Dios na magin perpekto tanganing magin mapagmasid. Si apostol Pablo sarong halimbawa sa bagay na ini. Ibinagay nia an saiyang presentasyon tanganing magustohan nin laen-laen na grupo asin nin mga tawong nagkakalaenlaen an saboot.​—⁠Gui. 17:​22, 23, 34; 1 Cor. 9:​19-23.

11 Paagi sa pagmamaigot na magin listo asin mapagmasid arog ni Jesus asin Pablo, naaaraman niato an pinakamarahay na paagi na mapukaw an interes kan mga nakakaolay niato. Halimbawa, kun may kakaolayon kang mga indibiduwal, maghanap nin mga magpaparisa kan saindang kultura, pinagkakainteresan, o situwasyon nin pamilya. Tibaad marisa mo an ginigibo ninda sa presente asin puede kang magalang na magkomento dapit dian mantang pinoponan mo an pakikipag-olay.

12. Mantang nakikikabtang sa ministeryo, taano ta maninigo kitang magin maingat dapit sa satong pakikipag-olay sa mga tugang?

12 An listong nagmamasid naglilikay sa mga pandisturbo. Mantang nasa ministeryo, an pakikipag-olay sa satong kapartner puedeng makapakosog. Sa ibong kaiyan, boot niatong girumdomon na an katuyohan niato sa pakikikabtang sa ministeryo sa langtad iyo na maghulit sa iba. (Par. 3:​1, 7) Kaya, maninigo na mag-ingat kita na an pakikipag-olay niato sa mga tugang durante kan ministeryo dai makaolang sa pakikipag-olay niato sa mga kagharong. An pag-oolay dapit sa mga ideya na gusto niatong sabihon sa mga interesado sarong marahay na paagi na mapagdanay niatong nakakonsentrar an satong isip sa satong katuyohan. Siring man, minsan ngani an cell phone puedeng makatabang sa sato kun minsan sa satong ministeryo, maninigo niatong seguradohon na kun may mag-apod, dai kaiyan madisturbo an pakikipag-olay niato sa kagharong.

MAGPAHELING NIN PERSONAL NA INTERES

13, 14. (a) Paano niato maaaraman kun sa ano interesado an sarong tawo? (b) Ano an puedeng makapukaw sa interes nin mga tawo dapit sa espirituwal na mga bagay?

13 An mga ministrong puka asin listo maingat na naghihinanyog sa mga nakakaolay ninda. Ano an mga puede nindong ihapot tanganing an kaolay nindo sa saindong teritoryo makapagpahayag kan saiyang saboot? Ikinakapurisaw daw nia an pagkaigwa nin kadakol na relihion, an kadahasan sa saindang lugar, o an pagigin bakong mapanggana nin mga gobyerno? Mapupukaw daw nindo an saiyang interes sa espirituwal na mga bagay paagi sa pagsambit sa makangangalas na pagkadisenyo sa mga bagay na may buhay o paagi sa pagsabi kun gurano kapraktikal an sadol kan Biblia? An pamibi sarong temang nakakapukaw sa interes nin mga tawo sa haros gabos na kultura o dawa nin nagkapirang ateista. Dakol an nag-iisip-isip kun baga may nagdadangog sa mga pamibi. An iba tibaad interesado sa mga hapot na arog kaini: Dinadangog daw nin Dios an gabos na pamibi? Kun dai, ano an maninigo niatong gibohon tanganing dangogon kita nin Dios?

14 Posibleng marhay na kun oobserbaran niato an eksperyensiadong mga parahayag, dakol kitang manonodan dapit sa abilidad na makapoon nin pag-oolay. Obserbaran kun paano sinda nakikipag-olay na dai man nagtatao nin impresyon na garo nag-iimbestigar o nakikiaram. Paano ipinaparisa  kan saindang tono nin boses asin ekspresyon nin lalawgon na interesado sinda na masabotan an opinyon kan kagharong?​—⁠Tal. 15:⁠13.

KABOOTAN ASIN ABILIDAD

15. Taano ta maninigo kitang magin maboot kun naghuhulit?

15 Magugusto ka daw na pukawon sa nanok na pagtorog? Bakong marahay an reaksion nin dakol kun pinupukaw nin bigla. Sa parate, mas gusto nindang pukawon nin luway-luway. Totoo man iyan kun dapit sa espirituwal na pagpukaw. Halimbawa, kun may maanggot sa pagbisita nindo, ano sa parate an pinakamarahay na reaksion? Igalang an saiyang saboot, pasalamatan an pagigin prangka nia, asin kalmadong maghale. (Tal. 15:1; 17:14; 2 Tim. 2:24) An saindong kabootan puedeng magpahiro sa siring na tawo na magin positibo an reaksion kun may magdalaw giraray na Saksi.

16, 17. Paano niato ikakapaheling an pagigin mapagrisa sa satong ministeryo?

16 Sa ibang mga kamugtakan, puede mong mapangganahan an negatibong reaksion. Tibaad sabihon nin saro na, “Dai, salamat na lang. May relihion na ako” o, “Dai ako interesado” huli sana ta iyan an pinakamadaling paagi na taposon an orolay. Pero, paagi sa abilidad asin maboot na pagporsegir, makakapalataw ka nin hapot na mapukaw sa interes kan kagharong dapit sa espirituwal na mga bagay.​—⁠Basahon an Colosas 4:⁠6.

17 Kun beses, kun may nanonompongan kitang mga tawo na nagsasabing sibot-sibot sinda kaya mayo sindang panahon na magdangog, pinakamarahay na intindihon an situwasyon dangan maghale. Pero, may beses man na tibaad marisa mong puede kang magsambit nin halipot asin makahulogan na mga tataramon. Sa laog nin mayo pang sarong minuto, nagibo nin nagkapirang tugang na magbukas nin Biblia, magbasa nin nakakapukaw sa isip na teksto, asin magwalat nin hapot sa kagharong. An saindang halipot pero malaman na presentasyon kun beses nakakapukaw na marhay nin interes kaya narerealisar kan kagharong na bako man siang sibot na marhay asin puede man siang makipag-olay nin halipot. Kun itinotogot nin kamugtakan, taano ta dai probaran na gibohon iyan?

18. Ano an puede niatong gibohon tanganing magin orog na epektibo kun nagpapatotoo nin impormal?

18 Kun may nakakaolay kitang mga tawo mantang ginigibo an satong pang-aroaldaw na mga aktibidad, sa parate mapupukaw niato an saindang interes sa maogmang bareta kun kita andam sa impormal na pagpapatotoo. An dakol na tugang nagdadara nin nagkapirang literatura sa saindang bulsa o bag. Tibaad may isinasaisip man sindang espesipikong teksto sa Biblia na ipapakipag-olay sa iba kun magkaoportunidad. Puede nindong kaolayon an paraataman sa paglilingkod o an mga payunir sa saindong kongregasyon dapit sa kun paano kamo makakapag-andam na gibohon iyan.

MABOOT NA PUKAWON AN SAINDONG MGA PARYENTE

19. Taano ta maninigong dai kita magpondo sa paghihingoa na tabangan an satong mga paryente?

19 Natural sana na gusto niatong tabangan an satong mga paryente na akoon an maogmang bareta. (Jos. 2:13; Gui. 10:​24, 48; 16:​31, 32) Kun haboan an satong enot na paghihingoa, puedeng paluyahon kaiyan an entusiasmo niato na magprobar giraray. Tibaad isipon niato na mayong gayo kitang magigibo o masasabi na makakapabago sa saindang saboot. Pero, may mga pangyayari na puedeng  magpabago sa buhay o punto de vista kan saindong mga paryente. O tibaad napaoswag mo na an saimong abilidad sa pagpapaliwanag kan katotoohan, kaya tibaad laen na ngonyan an magin resulta.

20. Taano ta mahalaga an pagkamataktika kun nakikipag-olay sa mga paryente?

20 Maninigo niatong likayan an pagigin daing labot sa pagmate kan satong mga paryente. (Roma 2:⁠4) Bako daw na maninigo kitang magin maboot sa pakikipag-olay sa sainda arog kan ginigibo niato sa mga nasusumpongan niato sa paghuhulit? Makipag-olay na may kahoyoan asin paggalang. Sa paaging dai man nanenermon, ipaheling an marahay na epekto sa saimo kan katotoohan. (Efe. 4:​23, 24) Malinaw na ipaheling kun paano pinaoswag ni Jehova an kalidad kan saimong buhay, ‘na tinotokdoan ka na makinabang.’ (Isa. 48:17) Ipaheling sa saimong mga paryente na ika sarong halimbawa kun dapit sa pamumuhay bilang Kristiano.

21, 22. Magsaysay nin eksperyensia na nagpapaheling kan kahalagahan kan pagmamaigot na matabangan sa espirituwal an mga paryente.

21 Kasuarin pa sana, sarong sister an nagsurat: “Pirme kong pinagmamaigotan na magpatotoo sa sakong 13 tugang na babae asin lalaki paagi sa pagtaram asin paggawe ko. Dai ko pinapalampas an sarong taon na dai nagsusurat sa kada saro sa sainda. Pero, sa laog nin 30 taon, ako sana an Saksi sa pamilya.”

22 An sister nagpadagos: “Sarong aldaw, inapodan ko an saro sa mga tugang kong babae na nakaistar sa lugar na ginatos na milya an rayo sa sako. Sinabi nia sa sako na nakiolay sia sa lider kan relihion ninda na tokdoan sia sa Biblia, alagad nungkang ginibo iyan sa saiya. Kan sabihon ko na maoogma akong tabangan sia, sia nagsabi: ‘Sige, alagad ngonyan pa lang sinasabi ko na saimo: Nungka akong magigin saro sa Mga Saksi ni Jehova.’ Pagkatapos na ipadara ko sa saiya paagi sa koreo an librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?, inaapodan ko sia kada nagkapirang aldaw. Alagad dai pa man giraray nia binubukasan an libro. Sa katapustapusi, pinakiolayan ko sia na kuanon nia an saiyang libro, asin sa laog nin mga 15 minutos, binabasa asin pinag-oolayan mi sa telepono an nagkapira sa kotadong mga teksto. Pakalihis nin nagkapira pang pag-oolay sa telepono, gusto na niang mag-adal kami nin labi sa 15 minutos. Dangan sia na an nag-aapod sa sako tanganing mag-adal, kun beses mantang nakahigda pa ako pagkaaga asin kun minsan duwang beses sa sarong aldaw. Kan sunod na taon, nabautismohan sia, asin sarong taon pakalihis kaiyan, nagpoon siang magpayunir.”

23. Taano ta maninigong dai kita magsawa sa pagmamaigot na pukawon an mga tawo sa espirituwal na pagkatorog?

23 An pagtabang sa mga tawo na magmata sa espirituwal na pagkatorog sarong abilidad asin nangangaipo nin tiaga. Pero, igwa pa man giraray nin mga mahoyo na naghihimate sa satong paghihingoa na pukawon sinda. Sa promedyo, labing 20,000 an nababautismohan kada bulan bilang mga Saksi ni Jehova. Kaya isapuso niato an konseho ni Pablo sa satong tugang kan enot na siglo na si Arquipo: ‘Ingatan mo na maotob mo an paglingkod na saimong inako sa Kagurangnan.’ (Col. 4:17) An masunod na artikulo matabang sa gabos na masabotan kun ano an kahulogan kan paghuhulit na may pakamate nin pag-apura.

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Kahon sa pahina 13]

KUN PAANO KA MAKAKAPAGDANAY NA PUKA

▪ Magdanay na sibot sa paggibo kan kabotan nin Dios

▪ Likayan an mga gibo nin kadikloman

▪ Pirmeng isaisip an peligro kan espirituwal na pagtorog

▪ Papagdanayon an positibong pagmansay sa mga tawo sa saindong teritoryo

▪ Probaran an bagong mga paagi nin paghuhulit

▪ Girumdomon an kahalagahan kan saimong ministeryo