Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Paano Ka Nagtatao nin Sadol?

Paano Ka Nagtatao nin Sadol?

 Paano Ka Nagtatao nin Sadol?

May naghagad na daw sa saimo nin sadol? Halimbawa, hinapot ka na daw nin arog kaini: ‘Ano an dapat kong gibohon? Dapat daw akong magduman sa pagtiripontipon na ini? maghingoa na aboton an karerang ini? makiibaiba sa tawong ini sa katuyohan na sia magin agom ko?’

May sinserong mga tawo na tibaad maghagad sa saimo nin tabang sa paggibo nin desisyon​—⁠mga desisyon na puedeng makaimpluwensia sa relasyon ninda sa saindang mga amigo o amiga, pamilya, o pati na ki Jehova. Ano an magigin basehan kan simbag mo? Paano ka nagsasadol sa iba? Baga man garo simple sana o magabat an ihinahapot sa saimo, ‘an puso kan banal nag-iisip sa pagsimbag,’ an sabi kan Talinhaga 15:28. Estudyare kun paano makakatabang an minasunod na limang prinsipyo sa Biblia kun dapit sa pagsadol.

1 Aramon an Tunay na Situwasyon.

‘An minasimbag nin tataramon bago maghinanyog, kamangmangan asin kasusupgan saiya.’​—⁠TAL. 18:⁠13.

Tanganing makatao nin marahay na sadol, dapat na nasasabotan niato an kamugtakan asin punto de vista kan saro na naghahagad nin tabang. Bilang ilustrasyon: Kun may mag-apod sa saimo sa telepono asin maghapot dapit sa pinakamadaling ruta pasiring sa harong mo, ano an kaipuhan mong aramon tanganing matabangan sia? Masasabi mo daw sa saiya an pinakamadaling ruta kun dai mo nguna aaramon an eksaktong lokasyon nia? Siempre dai! Sa kaagid na paagi, an pagtao nin tamang paggiya nangangaipo nin pag-aram sa eksaktong “lokasyon”​—⁠an kamugtakan asin punto de vista​—⁠kan naghahagad nin giya. Igwa daw nin balidong mga kamugtakan na puedeng magkaigwa nin epekto sa simbag niato? Kun dai talaga niato aram an situwasyon, tibaad makapagsadol kita na orog pa nganing makakaribaraw sa saro.​—⁠Luc. 6:⁠39.

Aramon Kun Ano Na an Ginibo Niang Pagsiyasat. Madonong man na hapoton an naghahagad nin sadol nin arog kaini: “Sa heling mo, anong mga prinsipyo sa Biblia an aplikado?” “Ano an malinaw na mga bentaha asin disbentaha kan mga pinagpipilian mo?” “Ano na an ginibo mong pagsiyasat?” “Anong tabang an itinao na sa saimo nin iba, arog baga kan mga elder sa kongregasyon, mga magurang mo, o kan nagtotokdo sa saimo sa Biblia?”

An mga simbag dian makakatabang sa sato na maaraman kun ano na an paghihingoang ginibo nin saro sa paghanap nin simbag. Bago kita magsadol, maaaraman niato kun ano na an tibaad sinabi sa saiya nin iba. Maririsa man niato kun baga sia naghahanap sana nin parasadol na ‘magirok sa saiyang mga talinga’ paagi sa sadol na gusto niang madangog.​—⁠2 Tim. 4:​3, An Banal na Biblia.

  2 Likayan an Pabiglabiglang Simbag.

‘An gabos na tawo magin madali sa paghinanyog, maluway sa pagtaram.’ ​—⁠SANT. 1:⁠19.

Tibaad magsimbag tolos kita na may marahay man na intension. Alagad, pirme daw na madonong iyan, nangorogna kun an ipinapakipag-olay niato sarong bagay na dai pa niato lubos na nasiyasat? An Talinhaga 29:20 nagsasabi: ‘[Nakaheling] ka nin tawong marikas sa saiyang mga tataramon? Orog na may paglaom sa mga mangmang kisa saiya.’

Magtagama nin panahon tanganing masierto na an pamamaagi mo lubos na kaoyon kan diosnon na kadonongan. Hapoton an sadiri, ‘An kaisipan ko daw naiimpluwensiahan kan kaisipan asin “espiritu nin kinaban”?’ (1 Cor. 2:​12, 13) Girumdomon na tibaad bakong igo an marahay na intension. Pagkatapos na maaraman ni Pedro an dapit sa masakit na asignasyon ni Jesus, sinadol sia kan apostol: ‘Kagurangnan, irayo logod ini sa saimo; dai nanggad ini mangyayari sa saimo.’ Ano an manonodan niato sa reaksion ni Pedro? Kun dai mag-iingat, dawa an saro na sinsero puedeng magpalakop nin mga kaisipan na bakong sa ‘Dios, kundi sa mga tawo.’ (Mat. 16:​21-23) Mahalaga nanggad na mag-isip nguna bago magtaram! Total, bako daw na limitadong gayo an sadiri tang eksperyensia kun ikokomparar sa kadonongan nin Dios?​—⁠Job 38:​1-4; Tal. 11:⁠2.

3 Mapakumbabang Iaplikar an Tataramon nin Dios.

‘Dai ako naggigibo nin ano man sa sako man sana, kundi ako nagtataram kaining mga bagay, siring sa pagkatokdo sako kan Ama.’​—⁠JUAN 8:⁠28.

Masabi ka daw, “Kun ako ika, an gigibohon ko . . . ”? Dawa garo baga malinaw na an simbag sa hapot, may manonodan ka nanggad sa halimbawa nin kapakumbabaan asin kababaan nin boot ni Jesus. Sia may mas dakula nanggad na kadonongan asin mas dakol na eksperyensia kisa siisay man na tawo; pero, sia nagsabi: ‘Ako dai nagtaram hale sa sako man sana, kundi an Ama an nagtao sako nin pagboot kun ano an sakong sasabihon asin kun ano an sakong itataram.’ (Juan 12:​49, 50) An mga itinotokdo asin sadol ni Jesus pirmeng basado sa kabotan kan saiyang Ama.

Halimbawa, mababasa niato sa Lucas 22:49 na naghapot an mga disipulo ni Jesus kun baga dapat sindang makilaban kan sia aarestaron na. An sarong disipulo naggamit nin espada. Mangnohon sa kaagid na pagkasaysay sa Mateo 26:​52-54 na dawa sa arog kaidtong kamugtakan, nagtao si Jesus nin panahon tanganing makipangatanosan sa disipulong idto dapit sa kabotan ni Jehova. Huling aram nia an mga prinsipyo sa Genesis 9:6 asin an mga hula sa Salmo 22 saka Isaias 53, nakatao si Jesus nin madonong na paggiya na siertong nagligtas sa dakol na buhay asin nakapaogma ki Jehova.

  4 Gamiton an Saimong Teokratikong Libreriya.

“Siisay man nanggad an maimbod asin mapagmansay na oripon na ninombrahan kan saiyang kagurangnan na mamahala sa saiyang mga lingkod sa harong, tanganing magtao sa sainda kan saindang kakanon sa tamang panahon?”​—⁠MAT. 24:​45, NW.

Ninombrahan ni Jesus an sarong mapagkakatiwalaan na grupong oripon na nagtatao nin mahalagang marhay na espirituwal na kakanon. Kun ika nagtatao nin sadol asin paggiya mapadapit sa mahahalagang bagay, naggagamit ka daw nin panahon tanganing lubos na magsiyasat sa mga publikasyon na basado sa Biblia?

An Watch Tower Publications Index asin Watchtower Library * igwa nin dakol asin malinaw na impormasyon na madalion nang makua. Sala nanggad na palampason an abundang impormasyon na ini! Igwa iyan nin dakolon na tema, na may mga artikulo na makakatabang sa saro na naghahanap nin sadol. Gurano ka kaeksperto sa pagtabang sa iba na siyasaton an mga prinsipyo sa Biblia asin mangatanosan basado sa Tataramon nin Dios? Kun paanong an GPS puedeng makatabang sa saro na maaraman an lokasyon nia asin magiyahan pasiring sa destinasyon nia, an mga kasangkapan sa pagsiyasat makakatabang man sa saiya na maheling an inaagihan nia asin mabatid kun paano makapagdadanay sa dalan pasiring sa buhay.

Dakol na elder an nagsasanay sa mga parahayag kun paano maghanap nin mga artikulo sa Index o Watchtower Library, na paagi kaiyan natatabangan an mga tugang ninda na mangatanosan basado sa Kasuratan. An siring na tabang sa mga parahayag bako sanang tanganing matawan nin atension an mga problema ninda sa presente kundi tanganing mapatalubo man an ugale na magsiyasat asin magsarig sa espirituwal na mga probisyon ni Jehova. Paagi kaini, ‘napapatuod an saindang mga pakamate sa pagmidbid kan marahay asin kan maraot.’​—⁠Heb. 5:⁠14.

5 Likayan an Pagprobar na Magdesisyon Para sa Iba.

‘An lambang saro mapasan kan saiyang sadiring pasan.’​—⁠GAL. 6:⁠5.

Sa katapustapusi, an kada saro mismo an kaipuhan na magpili kun arin na konseho asin sadol an susunodon nia. Tinatawan kita ni Jehova nin libertad na magdesisyon kun baga mapagiya kita sa saiyang mga prinsipyo o dai. (Deut. 30:​19, 20) May mga situwasyon na kalabot an nagkapirang prinsipyo sa Biblia, asin sa katapustapusi, an naghahagad nin sadol an dapat na gumibo nin sadiri niang desisyon. Depende sa isyu o sa edad nia, tibaad kaipuhan man niatong hapoton an sadiri: ‘Talaga daw na may autoridad ako na simbagon an hapot na ini?’ May mga bagay na pinakamarahay na idolok sa mga elder kan kongregasyon o kun sarong hoben an naghahapot, idolok iyan sa mga magurang nia.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 20 An Watchtower Library sa CD-ROM makukua na ngonyan sa 39 lenguahe. An Watch Tower Publications Index makukua na man sa 45 lenguahe.

[Kahon/Ritrato sa pahina 8]

Proyekto sa Pampamilyang Pagsamba

Bilang sarong proyekto sa pag-adal, taano ta dai magsiyasat tanganing hanapon an simbag sa dai pa sana nahahaloy na mga ihinapot sa saimo? Ano an hahanapon mong mga artikulo asin prinsipyo sa Biblia na makakatabang sa naghahapot? Ipamugtak ta baga na may tugang na naghapot sa saimo dapit sa pakiki-date sa sarong indibiduwal sa katuyohan na magin agom ini. Kun ginagamit an Index o Watchtower Library, helingon nguna an subject na pinakakonektado dian. Halimbawa, puede mong helingon sa Index an “Dating” o “Marriage.” Dangan, sarosaroon an mga subtopic para sa mga artikulong may koneksion dian. Kun hineheling an sarong main heading, mangnohon kun may mga topic sa “See also,” na puedeng magtokdo sa sarong heading na mas konektado sa hinahanap mo.

[Kahon sa pahina 9]

Huli sa mga probisyon ni Jehova paagi sa organisasyon nia, puede kitang mag-ako patin magtao nin pinakamarahay na sadol. An Eclesiastes 12:11 nagsasabi: “An mga tataramon kan mga madonong garo mga sogkod na pang-alaw sa baka, asin garo man sana pinatadom na mga pako an mga nawiwili sa mga tinipon na mga tataramon; an mga iyan itinao gikan sa sarong pastor.” (NW) Arog kan mga “sogkod na pang-alaw sa baka”​—⁠mapanas na mga sogkod na ginagamit sa paggiya sa mga hayop na pantrabaho​—⁠an mamomoton asin marahay na sadol naggigiya sa mga sinsero sa tamang direksion. Paagi sa “pinatadom na mga pako,” nagigin masarig an mga estruktura. Kaagid kaiyan, paagi sa marahay na sadol, nagkakaigwa nin seguradong mga resulta. An mga madonong “nawiwili” o dai mapugolan an dakulang kaogmahan, sa pag-adal sa “mga tinipon na mga tataramon” na nagpapabanaag kan kadonongan kan saindang “sarong pastor,” si Jehova.

Arogon an Pastor kun nagsasadol. Sarong pribilehio nanggad an pagdangog na marhay asin pagtao nin nakakatabang na konseho kun magigibo niato iyan! Kun talagang basado sa mga prinsipyo sa Biblia an sadol niato, iyan magigin kapakipakinabang asin puedeng makatabang para sa nagdadanay na ikakarahay kan nagdadangog.