Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Siisay an Dapat Basulon?

Siisay an Dapat Basulon?

Kun an pagsakit bakong hali sa Diyos, taano ta kadakul kan nagugutom, grabe an pagtios, brutal na giyera, malalang hilang, asin nangyayaring kalamidad? May tulong panginot na dahilan na sinasabi an Tataramon nin Diyos, an Bibliya, kaya nagsasakit an mga tawo:

  1. Pagkamakasadiri, Kahanaban, Asin Pagkaungis. ‘An tawo nagsasakop sa tawo sa saiyang ikakaraot.’ (Parahulit 8:9) Sa parati, nagsasakit an mga tawo huling biktima sinda kan mga tawong bakong perpekto, makasadiri, o madahas.

  2. Panahon Asin Dai Inaasahan na mga Pangyayari. Sa parati nagsasakit an mga tawo huling an ‘panahon asin pagkanurungod nangyayari sa gabos.’ (Parahulit 9:11) Buot sabihon, an mga tawo yaon sa salang lugar sa salang panahon, nangyayari an mga aksidente, o dai nag-iingat an mga tawo o nasasala.

  3. An Maraot na Tagapamahala kan Kinaban. Malinaw na sinasabi kan Bibliya an panginot na dahilan kan pagsakit kan mga tawo. Nagsasabi iyan: “An bilog na kinaban nasa kapangyarihan kan saro na maraot.” (1 Juan 5:19) An “saro na maraot” na iyan iyo si Satanas na Diyablo, sarong makapangyarihan na espiritung linalang na dating anghel nin Diyos alagad “dai siya nanindugan sa katotoohan.” (Juan 8:44) May ibang mga anghel na uminiba ki Satanas asin nagrebelde sa Diyos huli sa makasadiri nindang kamawutan, kaya nagin mga demonyo sinda. (Genesis 6:1-5) Puon kan pagrebelde ninda, makusog asin grabe karingis kan ginigibong impluwensiya ni Satanas saka kan saiyang mga demonyo sa mga pangyayari sa kinaban. Asin hiling-hiling iyan sa panahon niyato. Ngunyan, grabe an kaanggutan kan Diyablo asin “nandadaya [siya] sa bilog na kinaban,” na nagresulta sa pagigin ‘kahirak-hirak kan daga.’ (Kapahayagan 12:9, 12) Tunay na si Satanas sarong maringis na diktador. Nauugma siya sa pagsakit kan mga tawo. Si Satanas—bako an Diyos—an dahilan kan pagsakit kan mga tawo.

PAG-ISIPAN: An puwede sanang magdara nin grabeng pagsakit sa inosenteng mga tawo iyo an sarong daing puso saka grabe karaot na persona. Sa kabaliktaran, an Bibliya nagsasabi: “An Diyos pagkamuot.” (1 Juan 4:8) Kauyon kan saiyang mamumuton na personalidad, an Diyos na Makakamhan sa Gabos dai magibo nin karatan!—Job 34:10.

Pero, tibaad maisip mo, ‘Sagkod nuarin tutugutan nin Diyos na Makakamhan sa Gabos na magpadagos an grabe karaot na pamamahala ni Satanas?’ Arog kan naaraman ta, ikinakaungis nin Diyos an karatan asin nakukulgan siyang marhay na mahiling kitang nagsasakit. Saro pa, sinasadol kita kan saiyang Tataramon: ‘Ipasa nindo sa saiya an gabos nindong kahaditan, huli ta nagmamakulog siya sa saindo.’ (1 Pedro 5:7) Namumutan kita nin Diyos asin may kapangyarihan siya na halion an gabos na pagsakit asin inhustisya, arog kan ipapaliwanag sa masunod na artikulo. *

^ par. 7 Para sa detalyadong paliwanag kun taano ta tinutugutan nin Diyos an pagsakit, hilingon an kapitulo 11 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova asin mada-download nin libre sa www.jw.org/bcl.