Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

“Hain Man an Diyos?”

“Hain Man an Diyos?”

“PARATI KONG IHINAHAPOT: HAIN MAN AN DIYOS?”​—Pope Benedict XVI, mantang nagbibisita sa dating kampo de konsentrasyon sa Auschwitz, Poland.

PAG MAY MGA NANGYAYARING TRAHEDYA, NAIISIP MO DAW, ‘HAIN MAN AN DIYOS?’ O MAY NAKAKA-TRAUMANG EKSPERYENSIYA KA NA DAW KAYA NAIHAPOT MO KUN BAGA MAY PAKIARAM SA SAIMO AN DIYOS?

Tibaad pareho kamo nin namamatian ni Sheila, na nakaistar sa Estados Unidos. Nagdakula siya sa sarong relihiyosong marhay na pamilya, sabi niya: “Puon pagkaaki, aram kong may Diyos huling siya an satong Kaglalang. Pero dai ko lamang namati na dayupot ako saiya. Aram kong nahihiling niya ako, pero sa harayo sana. Aram ko man na dai siya anggot sako, pero inda ko lang kun nagmamakulog siya sa sako.” Taano ta may pagduda si Sheila? Ini an paliwanag niya: “Sunod-sunod an trahedya na inagihan kan pamilya mi, asin garo dai man kami tinatabangan nin Diyos.”

Arog ni Sheila, tibaad nagtutubod ka na igwa nin Diyos na Makakamhan sa Gabos. Alagad, tibaad iniisip mo kun baga talagang nagmamakulog siya sa saimo. An matanos na tawong si Job, na may pagtubod sa kapangyarihan asin kadunungan kan Kaglalang, nag-isip man nin arog kaiyan. (Job 2:3; 9:4) Pagkatapos na mag-agi si Job nin sunod-sunod na trahedya—na garo mayo na siyang paglaom—hinapot niya an Diyos: ‘Taano ta itinatago mo an saimong lalawgon, asin ibinibilang mo ako na saimong kaiwal?’—Job 13:24.

Ano an sinasabi kan Bibliya? An Diyos daw an dapat basulon pag may nangyayaring trahedya? Igwa daw nin ano man na ebidensiya na nagmamakulog an Diyos sa katawuhan asin sa lambang saro sa sato? Bilang indibidwal, puwede ta daw maaraman kun talagang nahihiling niya kita, nasasabutan, kun namamati niya an satuyang namamatian, o kun tinatabangan niya kita?

Sa masunod na mga artikulo, pag-uulayan ta kun ano an itinutukdo sa sato kan pagkalalang sa tawo kun manungod sa pagmakulog nin Diyos sa sato. (Roma 1:20) Dangan, sisiyasaton niyato kun ano an sinasabi kan Bibliya manungod sa pagmakulog nin Diyos. Mantang mas ‘namimidbid mo siya’ paagi sa saiyang mga linalang saka sa saiyang Tataramon, mas magkakaigwa ka nin kumpiyansa na ‘nagmamakulog siya sa saimo.’—1 Juan 2:3; 1 Pedro 5:7.