Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pagsakit—Padusa Daw Iyan nin Diyos?

Pagsakit—Padusa Daw Iyan nin Diyos?

PILAY AN WALANG BITIS NI LUZIA. Kan aki pa siya, nagkaigwa siya nin polio (poliomyelitis), sarong nakakaulakit na hilang na inaatake an nervous system kan hawak. Kan 16 anyos siya, sinabihan siya kan saiyang among na babayi, “Padusa iyan saimo nin Diyos ta nagin sutil ka saka dai ka nagsusunod ki Mama mo.” Pirang taon na an naglihis, nagigirumduman pa man giraray ni Luzia an makulog na mga tataramon na idto.

KAN MAARAMAN NI DAMARIS NA MAY KANSER SIYA SA HUTOK, hinapot siya kan saiyang ama: “Anong ginibo mo ta nangyari iyan saimo? Siguradong may marauton kang ginibo kaya pinapadusahan ka nin Diyos.” Nakulgan na marhay si Damaris sa sinabing iyan kan saiyang ama.

Haluyon nang pinaniniwalaan kan mga tawo na an hilang padusa nin Diyos. Sinasabi sa librong Manners and Customs of Bible Lands na dakul na tawo kaidtong panahon ni Cristo an naniniwala na an “hilang resulta nin pagkakasala kan tawong nagkahilang, o kan kapamilya niya, asin itinatao iyan bilang padusa kan siring na pagkakasala.” An Medieval Medicine and the Plague nagsasabi na kaidtong Edad Medya “naniniwala an mga tawo na nagpadara an Diyos nin mga damat tanganing padusahan sinda huli sa mga kasalan ninda.” Kaya, kan magadan an minilyon na tawo sa bilog na Europa huli sa epidemya kan ika-14 siglo, buot daw sabihon padusa idto nin Diyos sa mga maraot? O dahil idto sa sarong impeksiyon huli sa bakterya, arog kan nadiskubre kan mga parasiyasat sa medisina? Tibaad mag-isip an iba, ginagamit daw talaga nin Diyos an hilang para padusahan an mga tawo huli sa saindang mga kasalan? *

PAG-ISIPAN: Taano ta nagpaumay si Jesus nin mga tawong may hilang kun an hilang asin pagsakit ginagamit nin Diyos bilang padusa? Kun arog kaiyan, bako daw na magigin daing saysay an hustisya asin pagigin makatanusan nin Diyos? (Mateo 4:23, 24) Dai nuarin man kokontrahon ni Jesus an mga ginigibo nin Diyos. Sinabi niya: “Pirmi kong ginigibo an mga bagay na nakakapaugma sa saiya” asin, “ginigibo ko kun ano an ipinagbuot kan Ama na gibuhon ko.”—Juan 8:29; 14:31.

Malinaw an sinasabi kan Bibliya. An Diyos na Jehova nungkang magibo nin bakong makatanusan. (Deuteronomio 32:4) Halimbawa, bako an Diyos an dahilan kan pagbagsak nin sarong eroplano, na guminadan sa dakul na inosenteng tawo, huli sana ta gusto niyang padusahan an saro na nakasakay diyan! Kauyon kan pagigin makatanusan nin Diyos, sinabi ni Abraham, sarong maimbod na lingkod nin Diyos, na dai lamang nin Diyos ‘[paparaon] an mga matanos kaiba kan mga maraot.’ ‘Imposibleng gibuhon’ niya iyan, an sabi niya. (Genesis 18:23, 25BPV) Sinasabi man kan Bibliya na “an Diyos dai magibo nin karatan”; dai siya magibo nin sala.—Job 34:10-12, BPV.

KUN ANO AN ITINUTUKDO SA SATO KAN BIBLIYA MANUNGOD SA PAGSAKIT

An pagsakit na inaagihan ta bakong padusa nin Diyos sa espesipikong kasalan niyato. Lininaw mismo ni Jesus an bagay na ini kan mahiling niya asin kan saiyang mga disipulo an sarong lalaki na buta na kan mamundag. “Hinapot siya kan saiyang mga disipulo: ‘Rabbi, siisay an nagkasala, an tawong ini o an mga magurang niya, kaya ipinangaki siyang buta?’ Nagsimbag si Jesus: ‘Bako an tawong ini an nagkasala asin bako man an mga magurang niya, alagad pagkakataon ini na mahayag an mga gibo nin Diyos paagi sa saiya.’”—Juan 9:1-3.

 Huling sala an paghuna kan mga disipulo ni Jesus, siguradong nangalas sinda kan sabihon sainda na bakong dahil sa kasalan kan lalaki o kan mga magurang kaini kaya ipinangaki siyang buta. Dai lang pinaumayan ni Jesus an lalaki, kundi sa paggibo niya kaiyan naitama niya man an salang paniniwala na an pagsakit padusa hali sa Diyos. (Juan 9:6, 7) An mga tawong igwa nin malalang hilang ngunyan puwedeng maranga sa pakaaram na bako man an Diyos an dahilan kan hilang ninda.

Kun totoong padusa nin Diyos sa mga tawo an hilang huli sa mga pagkakasala ninda, taano ta pinaumayan pa sinda ni Jesus?

Sinisigurado sa sato kan Kasuratan

  • “An Diyos dai puwedeng baluon na may maraot na intensiyon, asin siya mismo, dai niya binabalo na may maraot na intensiyon an siisay man.” (SANTIAGO 1:13) Kaya, an maraot na mga bagay na nagpasakit sa katawuhan sa laog nin dakul na siglo, arog kan hilang, kulog, asin kagadanan, madali nang halion.

  • “Pinaumayan [ni Jesu-Cristo] an gabos na nasasakitan.” (MATEO 8:16) Kan paumayan niya an gabos na minadulok sa saiya, ipinahiling kan Aki nin Diyos kun ano an gigibuhon kan Kahadian nin Diyos sa bilog na kinaban.

  • “Papahidon niya [nin Diyos] an gabos na luha sa saindang mga mata, asin an kagadanan mawawara na. Dai na man magkakaigwa nin pagmundo, o nin pagtangis, o nin kulog. An mga dating bagay nakalihis na.”—KAPAHAYAGAN 21:3-5.

SIISAY AN DAPAT BASULON?

Kun siring, taano ta nakakaeksperyensiya an katawuhan nin grabeng kulog asin pagsakit? Dakul na siglo nang pinag-iisipan kan mga tawo an hapot na iyan. Kun bako an Diyos an dahilan, siisay an responsable kaiyan? Sisimbagon an mga hapot na iyan sa masunod na artikulo.

^ par. 4 Baga man may mga pagkakataon kaidto na pinapadusahan nin Diyos an mga tawo huli sa espesipikong mga kasalan ninda, mayong sinasabi an Bibliya na ginagamit ngunyan ni Jehova an hilang o trahedya tanganing padusahan an mga tawo sa saindang mga kasalan.