Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Madali Nang Halion nin Diyos an Gabos na Pagsakit

Madali Nang Halion nin Diyos an Gabos na Pagsakit

‘Sagkod nuarin, O Jehova, magkukurahaw ako, asin dai ka maghihinanyog asin magkukurahaw ako sa saimo nin huli sa kadahasan, asin dai ka magliligtas?’ (Habacuc 1:2, 3) Ini an mga tataramon ni Habacuc, sarong marahay na tawo na nagkamit kan pabor nin Diyos. Nagpaparisa daw nin kawaran nin pagtubod an pakiulay niyang iyan? Dai nanggad! Inasigurar nin Diyos ki Habacuc na igwa siya nin itinalaan na panahon para tapuson an pagsakit.—Habacuc 2:2, 3.

Pag nagsasakit kita o an mahal niyato sa buhay, madali ta sanang isipon na haluyon maghiro an Diyos, na dapat may gibuhon na siya. Pero, sinisigurado sa sato kan Bibliya: “Si Jehova dai nag-aatraso sa pag-utob kan saiyang panuga, siring kan pighuhuna nin ibang tawo, kundi mapasensiya siya sa saindo huling habo niyang malaglag an siisay man, imbes, gusto niya na an gabos magkaigwa nin oportunidad na magsulsol.”—2 Pedro 3:9.

NUARIN MAHIRO AN DIYOS?

Madali na! Ihinayag ni Jesus na mahihiling kan sarong partikular na henerasyon an pambihirang mga pangyayari na magigin tanda kan huring mga aldaw kan “sistema nin mga bagay.” (Mateo 24:3-42) An kautuban kan mga hula ni Jesus sa panahon niyato nagpaparisa na madali nang gumibo nin aksiyon an Diyos sa mga ginigibo kan mga tawo. *

Pero paano hahalion nin Diyos an gabos na pagsakit? Kan nasa daga si Jesus, ipinahiling niya an kapangyarihan nin Diyos kan paginhawahon niya an nagsasakit na mga tawo. Uni an pirang halimbawa.

Mga Kalamidad: Kan si Jesus saka an saiyang mga apostol naglalayag sa Dagat kan Galilea, may nag-abot na sarong makusugon na alipuros na puwedeng magpalubog kan saindang sakayan. Alagad ipinahiling ni Jesus na kaya niya saka kan saiyang Ama na kontrulon an natural na mga elemento. (Colosas 1:15, 16) Nagsabi lang si Jesus: “Pundo! Magtuninong ka!” Ano an resulta? “Kuminulpa an duros, asin biyong kuminalma an palibot.”—Marcos 4:35-39.

Hilang: Midbid si Jesus sa kakayahan niya na magpaumay nin mga buta asin mga pilay, pati nin mga may subi-subi, leproso, asin nin ano man na klase nin kamatian. “Pinaumayan niya an gabos na nasasakitan.”—Mateo 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Kakulangan nin Kakanon: Ginamit ni Jesus an kapangyarihan na itinao sa saiya kan saiyang Ama para padakulon an kadikit na suplay nin kakanon. Mababasa niyato na durante kan saiyang ministeryo, duwang beses siyang nagpakakan nin rinibo.—Mateo 14:14-21; 15:32-38.

Kagadanan: An kapangyarihan ni Jehova na halion an kagadanan malinaw na ipinahiling sa tulong pagbuhay liwat na ginibo ni Jesus. An saro sa mga binuhay niya liwat apat na aldaw nang gadan.—Marcos 5:35-42; Lucas 7:11-16; Juan 11:3-44.

^ par. 5 Para sa dagdag na impormasyon dapit sa huring mga aldaw, hilingon an kapitulo 9 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova asin mada-download nin libre sa www.jw.org/bcl.