Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kun Paano Ka Makikinabang sa Pagmakulog nin Diyos

Kun Paano Ka Makikinabang sa Pagmakulog nin Diyos

Linalang nin Diyos an satong hawak na may kahanga-hangang abilidad na magpaumay. Pag kita nagurot, nagasgasan, o natusok, “pupunan kan hawak an sarong komplikadong proseso na dinisenyo tanganing magpaumay nin lugad, dakula man iyan o sadit.” (Johns Hopkins Medicine) Tulos-tulos na minagibo nin paagi an hawak tanganing mapundo an pagdugo, humiwas an mga ugat, hirahayon an lugad, asin kumusog an tisyu.

PAG-ISIPAN: Kun an satong Kaglalang dinisenyo an satong hawak na magpaumay nin pisikal na lugad, makakapagtiwala daw kita sa panuga niya na tatabangan niya kita na maumayan man pati an satong nalugadan na emosyon? ‘Siya an nagbubulong sa mga napapakaraot na puso,’ an isinurat kan salmista. ‘Binubugkos [niya] an saindang mga lugad.’ (Salmo 147:3) Kun na-trauma ka dahil sa sarong makulugon na pangyayari, paano ka makakasigurado na bubugkusan ni Jehova an saimong mga lugad—ngunyan asin sa maabot na panahon?

KUN ANO AN ITINUTUKDO SA SATO KAN BIBLIYA DAPIT SA PAGKAMUOT NIN DIYOS

Nanunuga an Diyos: ‘Dai ka matakot, ta yaon ako saimo. Dai ka magluya ta ako an saimong Diyos na nagpapakusog sa saimo. Danay takang tatabangan.’ (Isaias 41:10) An sarong tawo na aram na nagmamakulog sa saiya si Jehova igwa nin katuninungan nin isip saka kusog para makayanan an mga kasakitan. Inapod ni apostol Pablo an panglaog na katuninungan na ini na “an katuninungan nin Diyos na nakakalabi sa gabos na pakasabot.” Sinabi pa niya: “Kaya kong atubangon an gabos na bagay paagi sa saiya na nagtatao sa sako nin kusog.”—Filipos 4:4-7, 9, 13.

Tinatabangan kita kan Kasuratan na pakusugon an satong pagtubod sa mga panuga ni Jehova para sa puturo kan katawuhan. Halimbawa, sinasabi sa sato kan Kapahayagan 21:4, 5 kun ano an gigibuhon niya asin kun taano ta makakapagtiwala kita na gigibuhon niya iyan:

  • “Papahidon niya an gabos na luha” sa mga mata kan mga tawo. Hahalion ni Jehova an gabos niyatong pagsakit asin kahaditan, dawa an mga bagay na sa paghiling nin iba bakong gayong magabat.

  • An Makakamhan sa Gabos na Hadi kan gabos na linalang, na “nakatukaw sa trono” sa kamurawayan sa langit, gagamiton an saiyang kapangyarihan asin awtoridad tanganing dai kita magsakit saka itao an tabang na kaipuhan ta.

  • Naggagarantiya si Jehova na an saiyang mga panuga “maimbod asin totoo.” Buot sabihon, itinataya niya an saiyang reputasyon bilang an tunay na Diyos sa pag-utob kan saiyang mga panuga.

“‘Papahidon niya an gabos na luha sa saindang mga mata, asin an kagadanan mawawara na. Dai na man magkakaigwa nin pagmundo, o nin pagtangis, o nin kulog. An mga dating bagay nakalihis na.’ Asin an Saro na nakatukaw sa trono nagsabi: ‘Uya! Ginigibo kong bago an gabos na bagay.’ Sinabi man niya: ‘Isurat mo, huli ta an mga tataramon na ini maimbod asin totoo.’”—Kapahayagan 21:4, 5.

Ihinahayag kan pisikal na uniberso asin kan Bibliya an personalidad asin mga kuwalidad kan satong Ama sa langit. Sa bakong direktang paagi, an mga linalang nin Diyos nag-aagda sa sato na mamidbid siya bilang sarong dayupot na Amigo, mantang an Bibliya direkta kitang inaagda: “Rumani kamo sa Diyos, asin marani siya sa saindo.” (Santiago 4:8) Sabi kan Gibo 17:27: “Bako man siyang harayo sa lambang saro sa sato.”

Mantang mas namimidbid mo an Diyos, mas nagigin kumbinsido ka na ‘nagmamakulog siya sa saimo.’ (1 Pedro 5:7) Ano an praktikal na mga pakinabang kan siring na pagtitiwala ki Jehova?

Pag-isipan an nangyari ki Toru na taga Japan. Pinadakula siya kan saiyang ina na sarong Kristiyano, pero naimbuwelto siya sa madahas na grupo nin yakuza, an Japanese Mafia. Sabi niya, “Aram kong anggot sako an Diyos, saka pagmati ko padusa sako an pagkagadan kan mga tawo sa palibot ko, lalo na kan mga mahal ko sa buhay.” Aram ni Toru na dahil sa maraot na kapalibutan asin kaisipan, nagin “matagas an puso niya saka mayo siyang pakilabot.” Kun mapadapit sa saiyang ambisyon, sinabi niya, “Pag may magadan akong mas sikat sako, puwede na akong magadan. Paagi kaiyan, magigin bantog ako.”

Pero, kan mag-adal na nin Bibliya si Toru kaiba kan saiyang agom na si Hannah, dakulaon an ipinagbago kan buhay asin pananaw niya. “Nahiling ko mismo an mga pagbabago kan sakong agom,” sabi ni Hannah.  Ngunyan, may kasiguraduhan nang sinabi ni Toru: “Igwang Diyos na talagang nagmamakulog sa lambang saro sa sato. Habo niya na magadan an siisay man, asin handa siyang patawadon an mga nagsusulsol kan saindang mga kasalan. Dinadangog niya an mga bagay na dai ta masabi sa iba asin dai maintindihan nin iba. Dai mahahaloy, hahalion na ni Jehova an gabos na mga problema, pagsakit, asin kapurisawan. Dawa ngunyan, tinatabangan niya kita sa paagi na dai ta nanggad linalauman. Nagmamakulog siya sa sato asin tinatabangan niya kita pag nangluluya kita.”—Salmo 136:23.

Arog kan ipinapahiling sa eksperyensiya ni Toru, an pakaaram na kaya nin Diyos asin na madali na niyang halion an gabos na trahedya patin papahidon niya an gabos na luha dai lang nagtatao sa sato nin siguradong paglaom sa maabot kundi nakakatabang man sa sato na magkaigwa nin mas marahay na buhay ngunyan. Iyo, dawa grabe an pagsakit sa kinaban, makikinabang ka sa mamumuton na pag-ataman nin Diyos.