Lusyomo lulakonzya kumugwasya kapati, inga lwamupa kuti mutazungaani lino, akumupa bulangizi bubotu bwakumbele. Nokuba kuti tamunasyomede muli Leza, mwakacileka buya kusyoma, naa muyanda kuyumya lusyomo lwanu, Bbaibbele lilakonzya kumugwasya.