Ibbaibbele lipa lulayo lubotu kapati kumibuzyo iikatazya kapati mubuumi. Kwamyaanda yamyaka, bantu basinizya kuti Bbaibbele lilagwasya. Mucibeela eeci, mulazyiba mboligwasya ncobeni Bbaibbele.—2 Timoteyo 3:16, 17.