Mwaka amwaka, Bakamboni ba Jehova balaswaangana munkamu zipati amuswaangano wacooko wamazuba otatwe. Amuzyibe zinji kujatikizya miswaangano eeyi iicitwa amwaka.