Skip to content

Nyika Iili Kabotu Ilaafwaafwi

Ino tuzyi buti? Amubone ncolyaamba Bbaibbele mu Ngazi Yamulindizi.

 

Amwiiye Zinji

Amubale Bbaibbele aa Intaneti

Amulange-lange zibeela zya Busanduluzi Bwanyika Mpya, Ibbaibbele liluzi alimwi litakatazyi kubala.

Amubale Bbaibbele aa Intaneti

Amulange-lange zibeela zya Busanduluzi Bwanyika Mpya, Ibbaibbele liluzi alimwi litakatazyi kubala.

Amubone mavidiyo, nyimbo, zibalo, amakani mapya aakazwa ino-ino.

Amubone Zintu Zipya Iziliko

Amulembe Foomu Kuti Kamuyanda Kwiiya

Amwiiye Bbaibbele amwiiyi kakunyina kubbadela.

Amulombe Kuswaigwa

Amubandike mubuzyo wamu Bbaibbele, naa amwiiye zinji kujatikizya Bakamboni ba Jehova.

Amujanike ku Miswaangano

Amwiizyibe miswaangano yesu. Amuzyibe nkoicitilwa miswaangano kubusena nkomukkala.

Bakamboni ba Jehova—Ino Ndiswe Bani?

Tuzwa kumisyobo alimwi amyaambo minji iindene-indene, nokuba boobo tulikamantene akaambo kamakanze aakozyenye ngotujisi. Kwiinda zyoonse, tuyanda kulemeka Jehova, Leza waambwa mu Bbaibbele alimwi Mulengi wazintu zyoonse. Tulabeleka canguzu kwiiya Jesu Kristo alimwi tulikkomene kwiitwa kuti Banakristo. Umwi aumwi wesu ciindi aciindi ulabagwasya bantu kwiiya Bbaibbele a Bwami bwa Leza. Akaambo kakuti tulapa bumboni, naa kwaamba kujatikizya Jehova Leza a Bwami bwakwe, tuzyibidwe kuti tuli Bakamboni ba Jehova.

Amuzizyibe zintu zijanika awebbusaiti yesu. Amubale Bbaibbele lili aintaneti. Amwiiye zinji kujatikizya ndiswe alimwi anzyotusyoma.

 

Bakamboni ba Jehova bobilo bakambaukila mwaalumi umwi mumuunda wamupunga.