Ibbaibbele, bbuku lyabantu boonse, lilapa lulayo lugwasya lukonzya kupa kuti banabukwetene kabakkomene akuti bakomezye kabotu bana babo. *

^ munc. 2 Mucibeela eeci, mazina aabantu bamwi acincwa.