Masiku aakuti juunza ulafwa, Jesu wakaambila basikumutobela kuti kabaibaluka lufwu lwakwe. Wakaamba kuti:

“Kamucita oobu lyoonse kutegwa kamundiyeeya.”—Luka 22:19.

Amukatusangane mukwiibaluka lufwu lwa Jesu Kristo ikucitwa mwaka amwaka. Mwaka uuno, ciyoocitwa muli Bwasanu, April 19.