Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Inzya, Ibbaibbele lilapa bumboni bwakuti Leza nkwali. Litukulwaizya kuba alusyomo muli Leza, “kwiinda mukubelesya maano,” ikutali kwiile kusyoma zintu nzyobaamba basizikombelo. (Baroma 12:1; 1 Johane 5:​20) Amulange-lange twaambo ootu tumvwika ituyeeme aa Bbaibbele:

  • Ikubako kwabubumbo bupangidwe kabotu alimwi ibujisi buumi citondezya kuti kuli Mulengi. Bbaibbele lyaamba kuti: “Ncobeni, iŋanda iili yoonse kuli wakaiyaka, pele ooyo wakapanga zintu zyoonse ngu Leza.” (Bahebrayo 3:4) Bantu banji bayiide babona kaambo aaka kuti nkapati, nokuba kuti takakatazyi kumvwisya. *

  • Ncilengwa buya kulindiswe tobantu kuyanda kuzyiba ikaambo ncotuponena, alimwi luyandisisyo oolu talumani nokuba kuti twajana zyoonse nzyotuyandika kumubili. Mu Bbaibbele luyandisisyo oolu lwaamba kuyanda “kusololelwa a Leza,” calo icibikkilizya kuyanda kumuzyiba akumukomba. (Matayo 5:3; Ciyubunuzyo 4:​11) Kuyanda kusololelwa a Leza ooku takutupi buyo bumboni bwakuti Leza nkwali, pele alimwi kutondezya kuti Mulengi siluyando uuyanda kuti tusololelwe anguwe.​—Matayo 4:4.

  • Businsimi bwamu Bbaibbele ibwakalembwa kakucili myaka minji bwakazuzikizyigwa kweelana ambobwakasinsimwa. Kuzuzikizyigwa kwabusinsimi munzila iiluzi mbumboni bupati bwakuti buzwa kumuntu musongo kwiinda.​—2 Petro 1:​21.

  • Basikulemba Bbaibbele bakajisi luzyibo lwasayaansi ndobatakali kumvwisya bantu bakapona ciindi ncobakali kupona. Mucikozyanyo, kaindi bantu banji bakali kusyoma kuti nyika yakakkede amunyama, munyama mbuli muzovwu, ngulube, naa musune. Mukwiimpana, Bbaibbele lyaamba kuti Leza “waanzika nyika aatakwe cintu.” (Jobu 26:7) Alimwi Bbaibbele lilaamba mboipangidwe nyika kuti ili mbuli “mubalo.” (Isaya 40:22) Bantu banji balimvwa kuti bupanduluzi bumvwika kujatikizya makani aaya mbwakuti basikulemba Bbaibbele bakatambula makani kuzwa kuli Leza.

  • Bbaibbele lilaingula mibuzyo minji iikatazya, mibuzyo iikonzya kupa muntu kutasyoma kuti Leza nkwali ikuti tanaaingulwa kabotu. Mucikozyanyo, Ikuti naa Leza ngusiluyando alimwi singuzuzyoonse, nkaambo nzi ncokuli kupenga abubi munyika? Nkaambo nzi bukombi kanji-kanji ncobupa bantu kucita zintu zibi ikutali zibotu?​—Tito 1:​16.

^ munc. 4 Mucikozyanyo, sikwaazwa Allan Sandage, syaabusongo mumakani aabubumbo wakaamba boobu kujatikizya bubumbo: “Cilandikatazya kuzumina kuti mbobupangidwe kabotu bubumbo cakalicitikila buyo. Kweelede kuti kwakali cintu cakali kupanga. Cilandikatazya kumvwisya kubako kwa Leza, pele kubako kwakwe ncecintu icipa kuti tumvwisye ikaambo ncokuli zintu nzyotubona.”