Mateyus 7:1-29

7  No krutu sma moro,+ so taki Gado no krutu unu.  Bika na a fasi fa unu e krutu trawan, na a srefi fasi dati Gado sa krutu unu.+ Na a fasi fa unu e libi nanga trawan, na a fasi dati den sa libi nanga unu tu.+  Fu san ede yu e luku a fini pisi udu na ini yu brada ai, ma yu no e si a postu na ini yu eigi ai?+  Noso fa yu kan taigi yu brada: ’Kon meki mi puru a fini pisi udu na ini yu ai’, aladi wan postu de na ini yu eigi ai?+  Hoigriman! Puru a postu na ini yu eigi ai fosi, dan yu sa si krin fa yu kan puru a fini pisi udu na ini yu brada ai.  No gi den dagu santa sani+ èn no trowe un peri* gi den agu, noso den o masi den peri nanga den futu+ èn den o drai kon baka fu priti unu na pisipisi.  Tan aksi,+ dan unu o kisi. Tan suku, dan unu o feni. Tan naki na tapu a doro,+ dan a doro o opo gi unu.  Bika a sma di e aksi, o kisi. A sma di e suku, o feni.+ A sma di e naki na tapu a doro, a doro o opo gi en.  Iya, suma fu unu o gi en pikin+ wan ston, te a e aksi en brede? 10  Noso kande te a e aksi en wan fisi, a no o gi en wan sneki, a no so? 11  Fu dati ede, efu unu di abi takru fasi,+ sabi fa fu gi un pikin bun sani,+ unu kan de seiker taki un Tata di de na hemel o gi sma bun sani te den e aksi en! 12  Ala sani di unu wani meki sma du gi unu,+ na dati un musu du gi den tu. Fu taki en leti, disi na san a Wèt nanga den leri fu den Profeiti wani taki.+ 13  Pasa go na ini a smara doro.+ A pasi di e tyari sma go na dede, bradi èn a bigi. Furu sma e waka a pasi dati. 14  Ma a doro di e tyari sma go na libi, pikin èn a pasi fu en smara. Wan tu sma nomo e feni en.+ 15  Luku bun nanga den falsi profeiti.+ Den e kon na unu leki skapu,+ ma na ini den ati den na ogri busidagu.+ 16  Na den froktu fu den, unu o si+ suma na den. Sma no e piki droifi noso figa fu makabon, a no so?+ 17  Sosrefi, ibri bun bon e meki bun froktu, ma ibri siki bon e meki froktu di no bun.+ 18  Wan bun bon no kan meki froktu di no bun èn wan siki bon no kan meki bun froktu. 19  Ibri bon di no e meki bun froktu musu koti trowe èn iti go na ini faya.+ 20  Sobun, na den froktu fu den, unu o man si suma na den man dati trutru.+ 21  A no ala sma di e taigi mi: ’Masra, Masra’, o go na ini a Kownukondre fu hemel. Ma na a sma di e du+ a wani fu mi Tata na hemel o go na ini.+ 22  Furu sma o taigi mi na a dei dati: ’Masra, Masra,+ a no na ini yu nen wi ben taki profeititori? A no na ini yu nen wi ben puru ogri yeye na sma tapu? A no na ini yu nen wi ben du furu bigi wondru?’+ 23  Toku mi o taigi den krin: Mi no sabi unu kwetikweti!+ Komoto na mi tapu, un ogriman.+ 24  Fu dati ede, efu wan sma yere den sani disi di mi taki èn a e du den, dan a o de leki wan koni man di bow en oso na tapu ston-gron.+ 25  Alen fadon, bigi frudu kon, winti wai èn a naki na oso dati bun tranga, ma na oso no fadon, bika a ben bow na tapu ston-gron. 26  Efu wan sma yere den sani disi di mi taki èn a no e du+ den, dan a o de leki wan don man+ di bow en oso na tapu santi. 27  Alen fadon, bigi frudu kon, winti wai èn a naki na oso dati bun tranga.+ Ne na oso fadon broko èn noti fu en no tan abra.”+ 28  We, di Yesus kaba taki den sani disi, ala den sma fruwondru+ fu a fasi fa a ben gi leri. 29  Bika a ben e gi den leri leki wan sma di kisi makti fu Gado.+ A no ben e gi leri leki den leriman fu Wèt.

Futuwortu

Luku „Moro sani”, nr. 24.