2 Timoteyus 3:1-17

3  Ma sabi taki na ini den lasti dei+ muilek ten o de di tranga fu pasa,+  bika sma o lobi densrefi nomo. Den o lobi moni. Den o lobi dyaf. Den o abi heimemre. Den o taki ogri fu trawan. Den o trangayesi papa nanga mama.+ Den no o de nanga tangi. Den no o tai hori na trawan.+  Den no o lobi trawan.+ Den no o wani meki kruderi.+ Den o fruteri ogri-ati lei fu trawan.+ Den no o man dwengi densrefi. Den o du ogri-ati sani.+ Den no o lobi san bun.+  Den o tori trawan.+ Den o du san densrefi wani. Den o abi bigimemre.+ Den o lobi prisiri na presi taki den lobi Gado.+  A o gersi leki den e dini Gado fayafaya,+ ma a libi fu den o sori taki dati no de so.+ No bumui nanga den sortu sma dati,+  bika na den mindri yu abi man di e go fu bedrigi sma na ini osofamiri+ na wan triki fasi. Den e kori den swaki uma di lai sondu èn di e meki taki ala sortu lostu+ basi den.  Den uma disi e teki leri doronomo, ma toku den no man kon sabi finifini san na den tru tori fu Gado.+  Neleki fa Yanes nanga Yambres+ ben e kakafutu gi Moses, na so den man disi e tan kakafutu gi a tru leri tu.+ A frustan fu den sortu man disi pori krinkrin+ èn Gado no feni den bun, fu di a libi fu den no e kruderi nanga a tru bribi.+  Toku den no o man go doro nanga san den e du, bika ala sma o si krin fa den don, neleki fa sma ben si a donfasi fu Yanes nanga Yambres.+ 10  Ma yu poti prakseri finifini na san mi leri yu, na a fasi fa mi ben e libi,+ na san mi ben wani na ini mi libi, na a bribi fu mi, na a pasensi fu mi, na a lobi fu mi, na a fasi fa mi horidoro, 11  na a fasi fa sma frufolgu mi èn na a fasi fa mi nyan pina di mi ben de na Antiokia,+ Ikoniyum+ nanga Listra.+ Na so sma frufolgu mi, ma Masra puru mi na ini ala den sani disi.+ 12  Fu taki en leti, sma o frufolgu ala den wan di wani dini Gado fayafaya leki bakaman fu Krestes Yesus.+ 13  Ma ogri sma nanga bedrigiman o kon ogri moro nanga moro. Den o kori trawan èn trawan o kori den.+ 14  Na a tra sei, yu musu tan du den sani di yu leri èn di yu e bribi, fu di sma sori yu krin taki den de so,+ bika yu sabi fu suma yu leri den.+ 15  Yu sabi tu taki sensi di yu ben de wan beibi,+ yu kon leri den sani di skrifi na ini den Santa Buku di kan meki yu kon koni, so taki yu kan kisi frulusu+ fu di yu e bribi na ini Krestes Yesus.+ 16  Na Gado srefi ben meki sma skrifi ala den sani di de na ini Gado Buku.+ Den sani disi bun fu gi leri,+ fu gi rai,+ fu poti sani kon reti+ èn fu gi piri-ai+ na wan reti fasi, 17  so taki wan futuboi fu Gado kan kon bun dorodoro+ èn a kan de srekasreka fu du ibri bun wroko.+

Futuwortu