¿Imastá Biblia yachachiwanchej?

Kay libroqa ruwasqa kashan Bibliamanta yachakunapaj. Bibliapeqa yachakunki imaraykuchus sufrishasqanchejta, wañuspa imapichus tukusqanchejta, familiapi imaynatachus kusisqa kausakunata, chantá waj imastawan.

Diosqa allinta kausakunanchejta munan

Ichá ninki: “¿Imaraykutaj ashkha llakiykuna kanri?”, nispa. Bibliaqa nin Diosninchej tumpamantawan llakiykunata, onqoykunata, wañuyta ima chinkachinanta.

CAPÍTULO 1

¿Imaynataj Diosninchej?

¿Diosninchej noqanchejmanta llakikunmanchu? Imaynachus Jehová Dios kasqanta, amigon kanaykipaj imatachus ruwanaykita ima yachakuy.

CAPÍTULO 2

Bibliaqa Diospa Palabran

¿Imaynatá Biblia yanapasunkiman ima problemaykitapis allinchanaykipaj? ¿Bibliaj nisqan juntʼakunpunichu?

CAPÍTULO 3

¿Imatá Diosninchej runaspaj munan?

¿Imaynataj kausay kanqa kay jallpʼa uj paraisoman tukojtin?

CAPÍTULO 4

¿Pitaj Jesucristo?

¿Jesusqa Mesiaspunichu karqa? ¿Maymantá jamorqa? ¿Imaraykutaj Diospa kʼata Wawan kasqanta nikun? Tukuy chayta Bibliapi yachakuy.

CAPÍTULO 5

Diosqa noqanchejrayku Wawanta kachamorqa

¿Imaraykutaj Diosninchej Wawanta kachamorqa? ¿Imaynatá yanapawanchej Jesuspa wañuynin?

CAPÍTULO 6

¿Maymantaj wañuspa ripunchej?

Bibliapi yachakuy imaraykuchus wañusqanchejta, wañusqas maypichus kashasqankutapis.

CAPÍTULO 7

Wañusqas kausarimonqanku

¿Mayqen familiaykipis wañuporqachu? ¿Paywan watejmanta tinkukapuwajchu? Chaymanta imatachus Biblia nisqanta leeriy.

CAPÍTULO 8

Diospa Gobiernon

Ashkha runas Padrenuestrota rezanku. ¿Imatá nishanku “Gobiernoyki jamuchun” nispa?

CAPÍTULO 9

Fin del mundo qayllapiña

Bibliaqa nerqaña tukukuy pʼunchaykunapi imaynachus runas kanankuta. Chaypi reparanchej fin del mundo qayllitapiña kasqanta.

CAPÍTULO 10

Diospis Supaypis angelesniyoj kanku

Bibliaqa niwanchej, Diospis Supaypis angelesniyoj kasqankuta. ¿Kanpunichu ángeles? ¿Yanapawasunmanchu? ¿Ñakʼarichiwasunmanchu?

CAPÍTULO 11

¿Dioschu juchayoj runa ñakʼarinanpaj?

Ashkha runasqa Diosta juchachanku ñakʼariykuna kasqanmanta. ¿Dioschu juchayoj kanman? Diosninchejqa willawanchej imaraykuchus ñakʼariykuna kasqanta.

CAPÍTULO 12

Diospa amigosnin kayta atinchej

Diosta kusichinapaj jina kausakuyta atisunmanpuni. Chantapis Diospa sumaj amigosnin kayta atisunman.

CAPÍTULO 13

Kausayta jatunpaj qhawana

¿Imatá Dios nin wawitata orqhochikuymanta, yawarta churachikuymanta, animalitosta wañuchiymantapis?

CAPÍTULO 14

Familianchejwan kusisqa kausakuyta atisunman

Tukuy familia, Jesusmanta mayta yachakusunman. ¿Imastataj pay jina ruwasunman?

CAPÍTULO 15

¿Mayqentaj cheqan religión?

Chayta yachanaykipaj, sojta imasta yachakuy.

CAPÍTULO 16

Diosta munayninman jina yupaychana

Bibliapi yachakusqanchejmanta wajkunaman willariy, ¿atikullanchu? ¿Imataj yanapawasunman kʼachallamanta parlarinapaj?

CAPÍTULO 17

Diosmanta mañakuna

¿Diosninchej mañakusqaykita uyarinchu? Chayta yachanaykipajqa, imatachus Biblia nisqanta yachakuy.

CAPÍTULO 18

Kausayniykita Diosman jaywapuy, bautizakuytaj

¿Imatá ruwana tiyan bautizakunapaj? Bautizakuymanta, imaynatachus bautizakunamantawan yachakuy.

CAPÍTULO 19

Tatanchej Jehovamanta ama karunchakuychu

Jehová Diosninchejta munakuspa, ¿imastá ruwasun? ¿Imaynatá tukuy imata qowasqanchejmanta agradecekusunman?

Sutʼinchaykuna

Kay libromanta wakin sutʼinchaykunata leeriy.