Jehovah’s Getuigen doen om de volgende redenen niet mee aan oorlogen:

  1. Gehoorzaamheid aan God. De Bijbel zegt dat Gods aanbidders ’hun zwaarden tot ploegscharen zouden smeden’ en ’de oorlog niet meer zouden leren’ (Jesaja 2:4).

  2. Gehoorzaamheid aan Jezus. Jezus zei tegen de apostel Petrus: „Steek uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan” (Mattheüs 26:52). Zo liet Jezus zien dat zijn volgelingen de wapens niet op zouden nemen.

    Jezus’ volgelingen houden zich aan zijn gebod om „geen deel van de wereld” te zijn door in politiek opzicht volkomen neutraal te blijven (Johannes 17:16). Ze voeren geen protest tegen militaire acties. Als anderen ervoor kiezen wel in het leger te dienen, proberen ze niet hen te beïnvloeden.

  3. Liefde voor anderen. Jezus gaf zijn volgelingen het gebod ’elkaar lief te hebben’ (Johannes 13:34, 35). Ze zouden dus een internationale familie van geloofsgenoten vormen en nooit oorlog voeren tegen hun geestelijke broers of zussen (1 Johannes 3:10-12).

  4. Het voorbeeld van de eerste christenen. In de Encyclopedia of Religion and War staat: „De eerste volgelingen van Jezus wezen oorlog en militaire dienst af”, omdat ze beseften dat die dingen „niet te rijmen waren met Jezus’ ethiek van liefde en zijn gebod je vijanden lief te hebben”. En de Britse historicus Edward Gibbon zei over de eerste discipelen van Jezus: „Het was ondenkbaar dat christenen, zonder een heiliger plicht te verzaken, de rol van soldaat (...) konden spelen.”

Hulp aan de samenleving

Jehovah’s Getuigen zijn nuttige leden van de maatschappij en vormen geen bedreiging voor de veiligheid van de landen waarin ze wonen. We hebben respect voor de overheid, in overeenstemming met de volgende Bijbelse geboden:

  • ’Wees onderworpen aan de superieure autoriteiten’ (Romeinen 13:1).

  • ’Betaalt caesar terug wat van caesar, maar God wat van God is’ (Mattheüs 22:21).

We houden ons dus aan de wet, betalen belasting en geven onze medewerking aan maatregelen die de overheid voor het algemeen welzijn treft.