Doorgaan naar inhoud

Waarom zijn Jehovah’s Getuigen politiek neutraal?

Waarom zijn Jehovah’s Getuigen politiek neutraal?

 Jehovah’s Getuigen zijn politiek neutraal om religieuze redenen, gebaseerd op wat de Bijbel leert. We doen niet aan lobbyen, stemmen niet op politieke partijen of kandidaten, stellen ons niet kandidaat voor een regeringsfunctie en doen niet mee aan acties die tegen een regering worden gevoerd. We geloven dat de Bijbel duidelijke redenen geeft voor dat standpunt.

  •   We volgen het voorbeeld van Jezus, die weigerde een politieke functie te aanvaarden (Johannes 6:15). Hij leerde zijn volgelingen om „geen deel van de wereld” te zijn en maakte duidelijk dat ze in politieke kwesties geen partij mochten kiezen (Johannes 17:14, 16; 18:36; Markus 12:13-17).

  •   We zijn trouw aan het Koninkrijk van God, waar Jezus over sprak toen hij zei: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt” (Mattheüs 24:14). Omdat we vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk zijn en de opdracht hebben gekregen om de komst ervan bekend te maken, laten we ons nergens op aarde in met politiek, ook niet in het land waar we wonen (2 Korinthiërs 5:20; Efeziërs 6:20).

  •   Door ons neutrale standpunt hoeven we niet terughoudend te zijn als we met mensen van allerlei politieke richtingen over het goede nieuws van Gods Koninkrijk praten. We proberen door wat we zeggen en doen te laten zien dat we voor de oplossing van de problemen in de wereld op Gods Koninkrijk vertrouwen (Psalm 56:11).

  •   Omdat we niet verdeeld worden door politiek, bestaat er eenheid onder ons en zijn we een internationale familie (Kolossenzen 3:14; 1 Petrus 2:17). Religies die zich wel met politiek bemoeien, veroorzaken verdeeldheid onder hun leden (1 Korinthiërs 1:10).

 Respect voor de overheid. Hoewel we ons niet met politiek inlaten, respecteren we het gezag van de overheid van het land waarin we wonen. Dat is in overeenstemming met het gebod in de Bijbel: „Iedere ziel zij onderworpen aan de superieure autoriteiten” (Romeinen 13:1). We zijn gehoorzaam aan de wet, betalen belasting en werken mee met initiatieven van de overheid voor het welzijn van haar burgers. In plaats van mee te doen aan pogingen om een regering omver te werpen, volgen we het Bijbelse advies om te bidden voor „koningen en gezagsdragers”, vooral als ze beslissingen nemen die invloed kunnen hebben op de vrijheid van aanbidding (1 Timotheüs 2:1, 2, De Nieuwe Bijbelvertaling).

 We respecteren ook het recht van anderen om hun eigen keuzes te maken op politiek gebied. We verstoren bijvoorbeeld geen verkiezingen en staan anderen die willen stemmen niet in de weg.

 Is onze neutraliteit iets nieuws? Nee. De apostelen en andere christenen in de eerste eeuw namen hetzelfde standpunt in tegenover politiek gezag. Het boek Beyond Good Intentions zegt: „Hoewel de eerste christenen geloofden dat ze verplicht waren de regeringsautoriteiten te respecteren, geloofden ze niet in deelname aan politiek.” En in het boek On the Road to Civilization wordt over de eerste christenen gezegd: „Ze bekleedden geen politiek ambt.”

 Is onze politieke neutraliteit een bedreiging voor de staatsveiligheid? Nee. We zijn vreedzame burgers van wie de overheden niets te vrezen hebben. Een rapport van de Nationale Academie van Wetenschappen in Oekraïne zei over onze politieke neutraliteit: „Sommigen houden misschien niet van dit standpunt van Jehovah’s Getuigen; het was een belangrijke reden waarom ze door het totalitaire nazi- en communistische regime werden beschuldigd.” Zelfs toen de Getuigen tijdens het Sovjetregime werden onderdrukt, „bleven ze gehoorzaam aan de wet van hun land. Ze waren eerlijk en onzelfzuchtig en werkten op collectieve boerderijen en in fabrieken. Ze vormden geen bedreiging voor het communistische regime.” Het rapport besloot met te zeggen dat ook in deze tijd de geloofsopvattingen en gebruiken van Jehovah’s Getuigen „de veiligheid en integriteit van een land” niet ondermijnen.