Skip to content

Linformasion Legal

Linformasion Legal

Copyright

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Tou bann drwa rezerve.

Sa sit Internet-la, li pibliye ek mintenir par Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Tou bann text ek lezot ransegnman ki ena lor sa sit-la, zot pou Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, amwin ki finn indik lekontrer.

Bann Mark anrezistre

Adobe, logo Adobe, Acrobat, ek logo Acrobat se bann mark anrezistre par Adobe Systems Incorporated. iTunes ek iPod se bann mark anrezistre pou Apple Inc. Tou lezot mark ek bann mark anrezistre zot pou bann diferan proprieter.

Kondision ek Lisans Pou Servi Sa Sit Internet la

Pou servi sa sit-la bien ou bizin respekte sa bann kondision-la. Kan ou servi sa sit-la, ou pe aksepte tou sa bann kondision-la. Si ou pa dakor avek sa bann kondision-la ouswa ninport ki parti ladan, fode pa ou servi sa sit-la.

Ki savedir “bien servi” sa sit-la? Ou kapav gete, download ek inprim bann zimaz ki ena copyright lor la, bann piblikasion dan form elektronik, lamizik, foto, text, video (“Konteni”) apartir sa sit-la pou ou personelman ek san okenn lobzektif komersial, dapre bann limit ki mansione anba ek dan lezot plas dan sa bann kondision-la. Alor, ou pa kapav:

  • Pran seki ena dan sa sit-la ek met sa lor Internet (ninport ki sit, enn sit kot partaz bann file, ouswa ninport ki rezo sosial);

  • Rekopie seki ena lor sa sit-la avek enn program informatik ouswa ki form parti dan enn program informatik;

  • Reprodir, kopie, ouswa explwat seki ena lor sa sit-la pou fer komers ouswa pou gagn larzan (mem si ou pa pe fer okenn profi), parmi ena distribie bann program informatik ki baze lor, ki konekte, ouswa ki ena enn lien ar sa sit-la;

  • Rant lor sa sit-la pou kree ouswa distribie kod sours, bann zouti, ouswa bann teknik pou fer ninport ki laktivite, pou kolekte bann ransegnman, dan enn fason otomatik, (pran sa bann ransegnman-la san okenn limit, pou tir sa bann ransegnman-la, pou rekolte bann ransegnman lor sa sit-la) lor ouswa ki an rapor avek sa sit-la;

  • Mal servi sa sit-la ouswa bann servis ki li done, par exanp, servi enn metod, apar seki finn presize, pou rant ouswa pou blok sa sit-la;

  • Servi sa sit-la dan ninport ki fason ki kapav provok bann dega pou sa sit-la, diminie ouswa blok lakse pou al lor sa sit-la; ouswa dan ninport ki fason ki ilegal, malonet, ki fer ditor, ouswa ki ena enn lien ar ninport ki lobzektif ou laktivite ilegal, malonet, ouswa ki fer ditor;

  • Servi sa sit-la pou ninport ki lobzektif komersial.

Si Ou Kas Kondision

San fer di-tor bann lezot drwa Watchtower ki mansione dan sa bann Kondision pou servi sa sit-la, si ou kas sa bann Kondision-la dan ninport ki fason, Watchtower kapav pran bann aksion neseser, parmi Watchtower kapav sispann ou pou al lor sa sit-la, anpes ou pou al lor sa sit-la, blok bann ordinater pou zot pa kapav servi ou ladres IP pou al lor sit-la, kontakte ou fourniser servis Internet pou demann zot blok ou akse ar sa sit-la ek/ouswa pran bann aksion legal kont ou.

Revizion

Watchtower kapav reviz sa bann Kondision-la detanzantan. Sa bann Kondision ki’nn revize la pou aplik ar fason ki servi sa sit-la apartir dat ki’nn pibliye sa revizion-la. Silvouple, verifie sa paz-la regilierman pou fer sir ki ou konn bien version ki azour.

Lalwa

Sa bann Kondision-la bizin kontrole par, ek interprete dapre bann lalwa Leta New York, U.S.A., san konsider bann konfli ant bann lalwa. Ninport ki aksion legal konsernan sa bann Kondision pou servi sa sit-la, bizin amenn sa devan enn lakour leta ouswa enn lakour federal ki ena lotorite dan Leta New York, U.S.A.

Divizion

Si enn lakour konpetan trouve ki enn parmi bann Kondision pou servi sa sit-la li invalid, ouswa ilegal, lezot dispozision dan sa bann Kondision-la pou touzour aplikab. Si Watchtower pa reisi fer [bann dimounn] aplik ninport ki regleman dan sa bann Kondision-la, fode pa nou panse, ni interpret sa koumadir Watchtower inn renons ar drwa pou aplik sa bann regleman-la.

Lakor Konple

Bann Kondision pou servi sa sit-la, se enn lakor konple ant ou ek Watchtower konsernan fason ki ou servi sa sit-la, ek ranplas tou bann lakor ki ti ena avan konsernan fason ki ou servi sa sit-la.