AKATAMBO KA WAKULAMA September 2015 | Bamboni sha BaYawe—Kani Ni Bani?

Kani mulukufwaya ukwishiba bucine, cingawama ukubepusha abene pakweba ati mukasangane ifya cine.

COVER SUBJECT

Kani Bamboni sha BaYawe ni Bani?

Kani ifi twalabilapo muli cicino iciputusha filipalene na fyefyo mulanguluka?

COVER SUBJECT

Kani Bamboni sha BaYawe Bantu ba Kuba Shani?

Mungakankamana uku mungatukumanya.

COVER SUBJECT

Findo Bamboni sha BaYawe Basumiinemo?

Pakuti tulicetekele ati Baibolo Mashiwi abaLesa, tulicetekele makosa ifilembelwemo.

COVER SUBJECT

Tulafumya pi Indalama Tupyungisha?

Kani indalama shilafuma pi? Kani tulashipyungisha shani?

COVER SUBJECT

Mba Nindo Tutulishisha?

Kuli imilandu itatu iikulu iitulengesha ukulukutulisha mu calo conse.

Kani Mulifikile pe Fumbi lya BaKlistu?

Nangaba ne myaka ubwingi tupyungiile baYawe, tulyelelwe ukupitilisho’kukula mu fya baLesa.

Kani Cimanga Wenu Alamofweniko Ukucite’fintu Ifiweme?

Pendeni ifi cimanga wenu uusambishiwe na Baibolo angamofweniko ukusalululapo bwino inshila sha kutendulushiwilwamo, ifyakulisangalashishamo, ne kupyungako umulimo wa kutulisha.

“Mwimakane Makosa mu Kucetekela”

Kani findo tungasambililako kuli fifilya Petilo aendele pa menda ifingakosha ukucetekela kwesu?

Kani BaYawe Balilangishe Shani ati Balitutemenwe?

Kani cilamukatasheni ukucetekela ati baYawe balimutemenweni?

Tungalangisha Shani ati Tulitemenwe BaYawe?

Ukulangisha ati tulitemenwe baLesa kulicilile na pali fyefyo tumfwa mu mutima.