Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Kani Bamboni sha BaYawe Bantu ba Kuba Shani?

Kani Bamboni sha BaYawe Bantu ba Kuba Shani?

Ukwanshika kwesu kwa mu calo conse, kabili tatupyungilapo pamo ne mapempelo ambi. Nangaba’ti amaofeshi esu aakulu ali ku United States, Bamboni sha BaYawe abengi bali mu fyalo ifilekenelekene. Nacine, Bamboni ukucila pa mamilyoni 8 balasambisha abantu Baibolo mu fyalo ukucila pali 230. Tulacite’fi pakweba ati bakonshe amashiwi abaYesu aakweba ati: “Icebo ici Iciweme ica Bufumu cikatulika monse mu calo ca panshi, koti ni bumboni ku mikoka yonse ya bantu.”—Matayo 24:14.

Nangaba na kuko twikala, tulomfwila amafunde abekalikishi. Pano, tulesha ukubulo’kulibikamo mu fyakupikishanya fya mu calo. Tulacite’fi ni pakuti tulomfwila ukufunda kwa baYesu ukwa kubulo’kuba ‘aba pa calo ca panshi.’ (Yoane 15:19; 17:16) Ili kwali Inkondo ya Calo iya Bubili, Bamboni sha BaYawe abengi balibabikile mu jele, balukubapensha, eli bambi baalibepeye pakuti tabalibikilepo mu fyakupikishanya. Uwali umukulu wa mapempelo ku German alilembele ati: “Ili abaNazi balukwikalika, ni Bamboni sha BaYawe lukoso ebatabalukulibikapo mu fyakupikishanya.”

“[Bamboni sha BaYawe] bali ne mibelo iiweme. Cingawama ne kubapeele’milimo iikulu mu buteko, pano ifyo tekuti bafisuminepo. . . . Balacindika abekalikishi, pano balicetekele makosa ati Bufumu bwa baLesa lukoso ebungashilisha amakatasho abantunshi.”—Inyunshipepala ya Nová Svoboda iya ku Czech Republic.

Nangabe’fyo, tatulilekanyapo ku bantu bambi. BaYesu balitembeleleko abasambile babo ati: “Nshilukutembela ati mukabafumye mu calo ca panshi.” (Yoane 17:15) Pakuti pali fyefyo, mungatubona tulukupyunga, tulukushite’fintu, ne kuya ku masukuulu ao bonse lukoso bayako.