Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Mba Nindo Tutulishisha?

Mba Nindo Tutulishisha?

Umulimo wesu uwa kutulisha ku manga’nda onse, pa mipunda apapita abantu abengi, na konse lukoso ukusangwa abantu, eutupusanyako makosa ku mapempelo ambi. Pano, mba nindo tutulishisha?

Bamboni sha BaYawe balatulisha pakweba’ti balemye baLesa ne kwishibisha ishina lyabo. (AbaEbeya 13:15) Nakabili, tulalonda ukukomeka kwa baKlistu Yesu ukwa kweba’ti: “Kamuyeni lomba, mukalukusambisha imishobo yonse ya bantu, . . . ili mubasambisha ati bakalukulonda fyonse’fyo ifi namufundileni.”—Matayo 28:19, 20.

Nakabili, tulitemenwe abantu babyesu. (Matayo 22:39) Tuliishi ati abantu abengi balikwete ifi basumiinemo abene kabili ati talipo ni bonse abafwayo’kukutika kuli fyefyo tutulisha. Nangabe’fyo, tulicetekele ati ifisangwa mu Baibolo fingofwako abantu ukwisa mu kupuluka. E mulandu ‘tatulekelapo ukusambisha ne kutulisha icebo iciweme pali baKlistu,’ koti ni fyefyo abaKlistu ba kutanga baalukucita.—Ifyacitilwe 5:41, 42.

Ba Antonio Cova Maduro abasambilila pa mekalilo abantu baalilabiile ati “Bamboni sha BaYawe balapyungisha apapelele amakosa abo, ica kweba’ti shimbi impindi balakatala ukwakuti . . . , pakweba’ti abantu mu calo conse bomfwe amashiwi abaLesa.”—Inyunshipepala ya El Universal, Venezuela

Abengi abapenda amabuuku esu talipo ni Bamboni sha BaYawe. Kabili abantu abengi abo tusambilila nabo Baibolo balikwete uku bapempela. Nangabe’fyo, balasangalala pakuti Bamboni sha BaYawe balabafakashisha.

Fya cine ati mungakwata ifyakwipusha na fimbi pali Bamboni sha BaYawe. Pa kusangane’fyasuko, mwane

  • Mukepushe Bamboni sha BaYawe.

  • Mukaye pali Webusaiti yesu iya www.jw.org.

  • Mukasangweko ku kubungana kwabo, uku tabakamulipilishenipo.