ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်
 • ဝ့ၢ်လးဖ့လး(စ်), ကီၢ်နံၣ်ကရၣ်ကွၢ်—သိၣ်လိလံာ်စီဆှံ

  တၢ်ဂ့ၢ်အဖုၣ်တဖၣ်—နံၣ်ကရၣ်ကွၢ်

  • ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၆,၀၈၈,၀၀၀

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးလၢ အသိၣ်လိပှၤဂၤလံာ်စီဆှံ—၂၆,၁၇၈

  • တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်—၃၈၉

  • တၢ်ထိၣ်သတြီၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၁ လၢ ၂၃၃ အကျါ

 • ဝ့ၢ်အဘံၣ်ကၠၣ်, ကီၢ်ခိးဒံၢ်ဘှါ​—နီၤလီၤဝဲ ဘရိၣ်ခၠၣ်လၢအမ့ၢ် စူၢ်ယွၤအကလုၢ်တက့ၢ်

  တၢ်ဂ့ၢ်အဖုၣ်တဖၣ်—ခိးဒံၢ်ဘှါ

  • ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၂၁,၂၀၀,၀၀၀

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးလၢ အသိၣ်လိပှၤဂၤလံာ်စီဆှံ—၉,၆၆၄

  • တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်—၂၄၇

  • တၢ်ထိၣ်သတြီၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၁ လၢ ၂,၁၉၄ အကျါ

 • ဝ့ၢ်ဘးဒူး, ကီၢ်လံးတ့ၣ်တစဲ—နီၤလီၤလံာ်လၢအမ့ၢ် တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ ယွၤအအိၣ်

  တၢ်ဂ့ၢ်အဖုၣ်တဖၣ်—လံးတ့ၣ်စတဲ

  • ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၃၆,၀၀၀

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးလၢ အသိၣ်လိပှၤဂၤလံာ်စီဆှံ—၉၂

  • တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်—

  • တၢ်ထိၣ်သတြီၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၁ လၢ ၃၉၁ အကျါ

 • ဝ့ၢ်မနံလၣ်, ကီၢ်ဖံးလံးဖံ(စ်)—စံၣ်တဲၤတဲလီၤ လံာ်စီဆှံတၢ်ကစီၣ် လၢအ့ၣ်ထြၣ်မူရး(စ်) လီၢ်ကဝီၤပူၤ

  တၢ်ဂ့ၢ်အဖုၣ်တဖၣ်—ဖံးလံးဖံ(စ်)

  • ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၉၇,၇၀၁,၇၄၅

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးလၢ အသိၣ်လိပှၤဂၤလံာ်စီဆှံ—၁၈၉,၁၀၁

  • တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်—၃,၁၅၆

  • တၢ်ထိၣ်သတြီၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၁ လၢ ၅၁၇ အကျါ

အိး​ထီၣ်

“ဘီမုၢ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်အံၤ, ကဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ”—မးသဲ ၂၄:၁၄.

မၤ​ပံာ်

“ဘီမုၢ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်အံၤ, ကဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ”—မးသဲ ၂၄:၁၄.

“ဘီမုၢ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်အံၤ, ကဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ”—မးသဲ ၂၄:၁၄.

တၢးထီခိးတၢ်

နီၣ်ဂံၢ်  ၃ ၂၀၁၇ | ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အိၣ်မူ ဒီးတၢ်သံန့ၣ် လံာ်စီဆှံတဲဝဲဒ်လဲၣ်

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်—ပမ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်

ပဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ကလုာ်ဒူၣ်လၢအကယၤဒီး တၢ်ကတိၤကျိာ်လၢအလီၤဆီလိာ်သးအါမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပအိၣ်မူလၢ တၢ်တိာ်ပာ်တမံၤဃီအပူၤလီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ်, ပအဲၣ်ဒိးမၤလၤကပီၤ ယဟိဝၤ, ယွၤလၢဒုးအိၣ်ထီၣ်လံာ်စီဆှံဒီး တ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်တဂၤလီၤ. ပဂုာ်ကျဲးစၢးကွၢ်လိမၤဒိး ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် လၢအဂ့ၤကတၢၢ် ဒီးပသးမံလၢ ပဘၣ်တၢ်ကိးပှၤလၢ ပှၤခရံာ်ဖိအဃိလီၤ. ပဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပကမၤစၢၤပှၤဂၤလၢ ကမၤလိလံာ်စီဆှံဒီးကစၢ်ယွၤအဘီအမုၢ်အဂီၢ်လီၤ. ခီဖျိပအုၣ်ပသး, မ့တမ့ၢ် ပစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယဟိဝၤယွၤဒီးအဘီအမုၢ်အဂ့ၢ်အဃိ, ပဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါပှၤလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်လီၤ.

ဟဲနုာ်ကွၢ် ပဝဲးဘ်ဆးထ်တက့ၢ်. ဖးလံာ်စီဆှံလၢ Online ဖီခိၣ်တက့ၢ်. ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ပဂ့ၢ်ဒီးပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

 

ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ

ဟံးန့ၢ်လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤလိ လၢအဘူးအလဲတအိၣ် ဖဲနချုးအဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဂီၤမူလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ထုးထီၣ်ဝဲ

online တၢ်ဂီၤမူလၢ မၤဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်ယွၤ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်မၤအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ကျိၣ်စ့ဖဲလဲၣ်

တၢ်တထၢတၢ်မၤဘူၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆံဆဲၣ်ပူတပူသနာ်က့, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မၤ လဲၤထီၣ်လဲၤထီဆူညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါတက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်

ဃုသ့ၣ်ညါ ပအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အလီၢ် ဒီးပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်ဒ်လဲၣ် န့ၣ်တက့ၢ်.

လံာ်လဲၢ်လၢမၤန့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်

ကွၢ်လံာ်လၢ တၢ်ပာ်ထီၣ်အီၤသီသီ ဒီးမၤန့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်တက့ၢ်.

ကွၢ်​ ​စု​ပ​နီၣ်​ကျိာ်​ ​ဝံၣ်​ဒံၢ်​အိၣ်

သူ စုနီၣ်ကျိာ် အဝံၣ်ဒံၢ်အိၣ်ဒီး မၤလိလံာ်စီဆှံက့ၢ်.