ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်
 • ဝ့ၢ်ဖြံထီ, ကီၢ်စံၣ်အဲရၢၣ်လံၣ်အိၣ်—နီၤလီၤ စူၢ်ယွၤအကလုၢ် ဒီးအိၣ်မူလီၤထူလီၤယိာ်တက့ၢ် လၢထံ(မ)နံကျိာ်

  တၢ်ဂ့ၢ်အဖုၣ်တဖၣ်—ကီၢ်စံၣ်အဲရၢၣ်လံၣ်အိၣ်

  • ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၆,၇၇၄,၇၅၂

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးလၢ အသိၣ်လိပှၤဂၤလံာ်စီဆှံ—၂,၂၆၂

  • တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်—၃၉

  • တၢ်ထိၣ်သတြီၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၁ လၢ ၂,၉၉၅ အကျါ

 • ရးရထီၤကၣ်, ခူး(ခ်)ကီးတဖၣ်—ကွဲမုာ်ပှၤအခိၣ်အဃၢၤလၢ ကဟဲထီၣ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

  တၢ်ဂ့ၢ်အဖုၣ်တဖၣ်—ခူး(ခ်)ကီးတဖၣ်

  • ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၁၈,၁၀၀

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးလၢ အသိၣ်လိပှၤဂၤလံာ်စီဆှံ—၂၁၃

  • တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်—

  • တၢ်ထိၣ်သတြီၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၁ လၢ ၈၅ အကျါ

 • လၢအဘူးဒီးတိၤလီၢ်လံၤ, ဝ့ၢ်မိစတါ, ကီၢ်ဘါစနံယၢၤ ဒီးဟၢစံကိၤဘံးညါ—နီၤလီၤလံာ်ဖိ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ကဟါမၢ်ကွံာ်တဘျီဘျီဧါ

  တၢ်ဂ့ၢ်အဖုၣ်တဖၣ်—ကီၢ်ဘါစနံယၢၤ ဒီးဟၢစံကိၤဘံးညါ

  • ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၃,၅၃၁,၁၅၉

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးလၢ အသိၣ်လိပှၤဂၤလံာ်စီဆှံ—၁,၁၄၄

  • တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်—၁၆

  • တၢ်ထိၣ်သတြီၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၁ လၢ ၃,၀၈၇ အကျါ

 • ဖဲ ဝ့ၢ်ဖိဘူၤခူၣ်ဘံၣ် အဃၢၤ, ကီၢ်ဘဲနံ—နီၤလီၤဘရိၣ်ခၠၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ ယွၤအအိၣ်

  တၢ်ဂ့ၢ်အဖုၣ်တဖၣ်—ကီၢ်ဘဲနံ

  • ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၁၁,၄၅၈,၆၁၁

  • ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးလၢ အသိၣ်လိပှၤဂၤလံာ်စီဆှံ—၁၂,၉၃၉

  • တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်—၂၀၂

  • တၢ်ထိၣ်သတြီၤ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်—၁ လၢ ၈၈၆ အကျါ

အိး​ထီၣ်

“ဘီမုၢ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်အံၤ, ကဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ”—မးသဲ ၂၄:၁၄.

မၤ​ပံာ်

“ဘီမုၢ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်အံၤ, ကဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ”—မးသဲ ၂၄:၁၄.

“ဘီမုၢ်အတၢ်သးခုအကစီၣ်အံၤ, ကဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ”—မးသဲ ၂၄:၁၄.

တၢးထီခိးတၢ်

နီၣ်ဂံၢ်  ၁ ၂၀၁၈ | မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ မ့ၢ်လံာ်စီဆှံ အတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲန့ၣ်​ ကဲဘျုးဒံးဧါ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်—ပမ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်

ပဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ကလုာ်ဒူၣ်လၢအကယၤဒီး တၢ်ကတိၤကျိာ်လၢအလီၤဆီလိာ်သးအါမးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပအိၣ်မူလၢ တၢ်တိာ်ပာ်တမံၤဃီအပူၤလီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ်, ပအဲၣ်ဒိးမၤလၤကပီၤ ယဟိဝၤ, ယွၤလၢဒုးအိၣ်ထီၣ်လံာ်စီဆှံဒီး တ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်တဂၤလီၤ. ပဂုာ်ကျဲးစၢးကွၢ်လိမၤဒိး ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် လၢအဂ့ၤကတၢၢ် ဒီးပသးမံလၢ ပဘၣ်တၢ်ကိးပှၤလၢ ပှၤခရံာ်ဖိအဃိလီၤ. ပဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပကမၤစၢၤပှၤဂၤလၢ ကမၤလိလံာ်စီဆှံဒီးကစၢ်ယွၤအဘီအမုၢ်အဂီၢ်လီၤ. ခီဖျိပအုၣ်ပသး, မ့တမ့ၢ် ပစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယဟိဝၤယွၤဒီးအဘီအမုၢ်အဂ့ၢ်အဃိ, ပဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါပှၤလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်လီၤ.

ဟဲနုာ်ကွၢ် ပဝဲးဘ်ဆးထ်တက့ၢ်. ဖးလံာ်စီဆှံလၢ Online ဖီခိၣ်တက့ၢ်. ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ပဂ့ၢ်ဒီးပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

 

ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ

ဟံးန့ၢ်လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤလိ လၢအဘူးအလဲတအိၣ် ဖဲနချုးအဆၢကတီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဂီၤမူလၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ထုးထီၣ်ဝဲ

online တၢ်ဂီၤမူလၢ မၤဆူၣ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်ယွၤ.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်မၤအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ကျိၣ်စ့ဖဲလဲၣ်

တၢ်တထၢတၢ်မၤဘူၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆံဆဲၣ်ပူတပူသနာ်က့, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မၤ လဲၤထီၣ်လဲၤထီဆူညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါတက့ၢ်.

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်

ဃုသ့ၣ်ညါ ပအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အလီၢ် ဒီးပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်ဒ်လဲၣ် န့ၣ်တက့ၢ်.

လံာ်လဲၢ်လၢမၤန့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်

ကွၢ်လံာ်လၢ တၢ်ပာ်ထီၣ်အီၤသီသီ ဒီးမၤန့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်တက့ၢ်.

ကွၢ်​ ​စု​ပ​နီၣ်​ကျိာ်​ ​ဝံၣ်​ဒံၢ်​အိၣ်

သူ စုနီၣ်ကျိာ် အဝံၣ်ဒံၢ်အိၣ်ဒီး မၤလိလံာ်စီဆှံက့ၢ်.