ခရံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူ ဒီးတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ကၠိ—ကၠိဖိလံာ်တၢ်မၤလိန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ ပကမၤလိအီၤလၢ တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢကိးနွံဒဲးအဂီၢ် ဒီးယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်လၢ ကိးနွံဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.