Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

СӘРԜЕРТИЙА КӦ ԜЕ ПРОБЛЕМА САФИ КӘ

«Хьлазийа Әʹдьлайе ԝе Тʹӧнә бә»

«Хьлазийа Әʹдьлайе ԝе Тʹӧнә бә»

Мьләтед Йәкбуйи һʹәму мәрийа һелан дькьн, ԝәки тʹәви һәв шьхӧлкʹарийе бькьн, ԛәдьре һәвдӧ бьгьрьн у мьԛати тʹәбйәте бьн. Гәло мәʹнийа ве йәке чь йә? Маһер Нассер, әʹндәмәки ве тʹәшкиләте, ль «UN Chronicle» ӧса готьбу: «Гӧһастьна һәԝайе, зедәбуна ԛачахтийе, нәһәԛи һьндава мьләтада, шәрʹ-дәʹԝ, щигӧһастьна мәрийа бь дәсте зоре, тероризма һʹәмдьнйайе, нәхԝәшийед һал, у чәтьнайед дьн», әв һәнә проблемед тʹәмамийа дьнйайе.

Һьнә мәрьва жи дьготьн, ԝәки сәва проблемед һʹәмдьнйайе сафи бьн, лазьм ә сәр тʹәмамийа дьнйайе тʹәне сәрԝертик һәбә. Жь ԝан мәрьва бун, философе Итали, шаир у мәрьве политике, бь наве Данте (1265-1321) у физикване навдар бь наве Алберт Енштейн (1879-1955). Данте баԝәр дькьр, ԝәки һʹәта кӧ дьнйа алийе политикеда пʹарәвәкьри бә, әʹдьлайи ԝе тʹӧнә бә. Щарәке әԝи гьлийе Иса ԝәкʹьланд у гот: «П′адшатикеда т′ьфаԛ т′ӧнәбә, әԝ нькарә бьминә» (Луԛа 11:17).

Чахе Шәрʹе Һʹәмдьнйайейә II-да, дӧ бомбед атоме дабун хәбьтандьне, Алберт Енштейн нәʹмайа вәкьри ньвиси Щьвака Мьләтед Йәкбуйирʹа. Әԝи гот: «Щьвака Мьләтед Йәкбуйи, гәрәке бь ләз һʹәму тьшти бькә, сәва кӧ дәрәщәке чекә, бона сазкьрьна сәрԝертикә һʹәмдьнйайе».

Ле гәло әм дькарьн баԝәр бьн, кӧ әԝ мәрьвед политике, кижан кӧ сәрԝертикә ви щурʹәйи саз кьн, ԝе диса жи зӧлм у нәһәԛ нибьн? Йан әԝана ԝе бькарьбьн бь рʹасти сәрԝеред баш бьн? Әв пьрс дькьнә бира мә гьлийе тʹәрихзане Британи, бь наве Лорд Актон кʹижани кӧ гот: «Һʹӧкӧмәти хьраб дькә, ле һʹӧкӧмәтийа мәзьн һе хьраб дькә».

Бь рʹасти сәва кӧ щәм инсанәте әʹдьлайи һәбә, мәрьв гәрәке йәктийеда бьн. Ле чаԝа әм дькарьн бьгьһижнә ве нете? Гәло әв реали йә? Кʹьтеба Пироз дьбежә ԝәки әԝ тьштәки реали йә, у әм дькарьн бьгьһижнә ве нете. Ле чь щурʹәйи? Һәмьки әԝе нә бь сайа сәрԝера бә, кʹижан кӧ мәрийа дьхапиньн. Бь сайа Пʹадшатийе, кʹижан кӧ Хԝәде саз дькә, әԝе бе стандьн. Ле һе фәрз әԝ ә, ԝәки әв сәрԝерти ԝе әʹйан кә, кӧ тʹәне изьна Хԝәде һәйә сәрԝертийе сәр тʹәмамийа дьнйайе бькә. Гәло әв чь Пʹадшати йә? Кʹьтеба Пироз әʹйан дькә, ԝәки әв һәйә «П′адшатийа Хԝәде» (Луԛа 4:43).

«П′АДШАТИЙА ТӘ БЕ»

Иса дӧайе хԝәда дәрһәԛа Пʹадшатийа Хԝәде дьгот: «П′адшатийа тә бе, ә′мьре тә бә, . . . ль сәр ә′рде» (Мәтта 6:9, 10). Бәле, Пʹадшатийа Хԝәде ԝе хәм бькә, кӧ ԛьрара Хԝәде ль сәр әʹрде бе сери, нә кӧ ԛьрара мәрьва, йед кӧ бь хԝәһʹьзийе у тьмайе пәй ве йәке кʹәтьнә, кӧ һʹӧкӧмтийе бькьнә бьн дәсте хԝә.

Ль сәр Пʹадшатийа Хԝәде ӧса жи те готьне «П′адшатийа Ә′змана» (Мәтта 5:3) Чьма? Чьмки әԝе жь әʹзмен сәрԝертийе сәр әʹрде бькә. Әԝе бь рʹасти жи сәрԝертийа мәхсус бә. Әв сәрԝерти ԝе пʹәрава у пьштгьрийа мәрьвава гьредайи нибә. Бь рʹасти жи бьнәлийед ве сәрԝертийе, ԝе чьԛас дьлрʹьһʹәт бьн!

Пʹадше Пʹадшатийа Хԝәде, Иса Мәсиһ ә, демәк Пʹадша кʹижан алийе Хԝәдеда һатийә бьжартьне. Дәрһәԛа Иса, Кʹьтеба Пироз ӧса дьбежә:

  • «Сәрԝерти ԝе сәр мьле ԝи бә . . . Сәрԝертийа ԝи ԝе пʹьрʹ зедә бә, у хьлазийа әʹдьлайе ԝе тʹӧнә бә» (Ишайа 9:6, 7, ДТʹ).

  • «У бона кӧ һʹәму нәтәԝәйан, гәлан у зьманан жерʹа ԛультийе бькьн, жерʹа сәрԝәри у мәзьнаһи у ԛьраләти һатә дайин; сәрԝәрийа ԝи . . . ԝе дәрбас нәбә» (Данийел 7:14).

  • «П′адшатийа дьнйайе бу йа Хӧдане мә [Хԝәде] у Мәсиһе ԝи» (Әʹйанти 11:15).

Чаԝа Иса дӧайе хԝәда дьгот, Пʹадшатийа Хԝәде ԝе бь тʹәмами ԛьрара Хԝәде ль сәр әʹрде бинә сери. Бьн сәрԝертийа ве Пʹадшатийеда, һʹәму мәрьв ԝе һин бьн, ԝәки чаԝа мьԛати тʹәбйәте у гәрдуне бьн, сәва кӧ әԝ диса тʹәмьз бә у бь мәрийа тʹьжә бә.

Хенщи ԝе йәке, Пʹадшатийа Хԝәде ԝе бьнәлийед хԝә диса тьштәки һин кә. Һʹәму мәрьв ԝе ль гора ԛәйдәки бенә һинкьрьне. Ида ԝе нәԛайилбун у щӧдәти тʹӧнә бә. Ишайа 11:9-да ӧса те готьне: «Дь һʹәму чʹийайе мьни пирозда хәсаре нәдьн һәлаԛ нәкьн; жь бәр кӧ чаԝа ав бәʹре дьгьрьн, ԝе дьнйа жи бь занина Хӧданва тʹьжи бьбә».

Мәрьвед тʹәмамийа дьнйайе ԝе бь сайа Пʹадшатийа Хԝәде йәктийеда бьн у тʹәвайи дь әʹдьлайеда бьжин. У әв һәма әԝ ә, чь кӧ Щьвака Мьләтед Йәкбуйи иро дьхԝазә бькә, ле нькарә бинә сери. Зәбура 37:11 дәрһәԛа бьнәлийед Пʹадшатийа Хԝәде ӧса дьбежә, ԝәки әԝана ԝе «хер-хԝәшийева ԝе хьнә бьн у ша бьн». Ԝәʹдә шунда гьлийе ӧса ча «ԛачахти», «хьрабкьрьна тʹәбйәте», «кʹәсиби», у «шәрʹ», ԝе ида нәйенә бира мә. Ле әԝе чь чах бә? Чь чах Пʹадшатийа Хԝәде ԝе ль сәр тʹәмамийа әʹрдерʹа сәрԝертийе бькә? Әԝе чь щурʹәйи сәрԝертийе бькә? У әв сәрԝерти ԝе тәрʹа чь кʹаре бинә?» Ԝәрә әм шеԝьр кьн.