Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

ЧАԜА ЧӘТЬНАЙИ БЬ ТʹӘМАМИ ԜЕ БЕНӘ ҺЬЛДАНЕ

Бьн Сәрԝертийа Пʹадшатийа Хԝәде ԝе «Әʹдьлайи Гәләк бә»

Бьн Сәрԝертийа Пʹадшатийа Хԝәде ԝе «Әʹдьлайи Гәләк бә»

Зутьрәке Пʹадшатийа Хԝәде, кʹижан кӧ әм ӧса һивийе нә, ԝе әʹдьлайе у йәктийе бинә сәр тʹәмамийа дьнйайе. Чаԝа кӧ Зәбура 72:7-да те создайине, «әʹдьлайи гәләк бә». Ле гәло чь чах Пʹадшатийа Хԝәде ԝе сәр тʹәмамийа дьнйайе сәрԝертийе бькә? Әԝе чь щурʹәйи бә? У чь кʹаре тӧ дькари бьстини жь сәрԝертийа ве Пʹадшатийе?

ЧЬ ЧАХ ПʹАДШАТИЙА ХԜӘДЕ ԜЕ БЕ?

Кʹьтеба Пироз пʹехәмбәрти кьрийә дәрһәԛа һьнә ԛәԝьмандьна, кʹижан кӧ ԝе нишана ԝе йәке бьн, ԝәки Пʹадшатийа Хԝәде ида незик ә. Әв һʹәму ԛәԝьмандьн тʹәвайи әԝ «нишан ә», нава кʹижанеда ньн шәрʹед һʹәмдьнйайе, хәлайи-щәлайи, нәхԝаши, гәләк әʹрдһәж у зедәбуна беԛанунийе (Мәтта 24:3, 7, 12; Луԛа 21:11; Әʹйанти 6:2-8).

Пʹехәмбәртийа дьн жи ӧса дьбежә: «Ле ве йәке заньбә кӧ р′ожед ахьрийеда зәманед хьраб ԝе бен. Мәрьве бьбьнә хԝәһ′ьз, п′әрәһ′ьз, . . . нә гӧр′а де-бавада, бешекьр, һ′әрам, дьлсар, бер′ә′м, бӧхданбеж, тәмсьст, зӧлмк′ар, нәйаред ԛәнщийе, . . . хԝәр′ази, р′ьһ′әтиһ′ьз, нә кӧ Хԝәдеһ′ьз» (2 Тимотʹейо 3:1-4). Хәйсәтед ӧса нав һьнә мәрийада тʹьме һәбун. Ле иро һәчʹи зәф жь мәрийа бь ван хәйсәта нә.

Әв һʹәму пʹехәмбәрти дь сала 1914-да дәстпебун бенә сери. Бь рʹасти тʹәрихзан, мәрьвед политике у шаир жи дьбежьн, кӧ һʹале дьнйайе һәма паши ԝе сале гәләк һатә гӧһастьне. Мәсәлә, тʹәрихзане ԝәлате Данимаркайе бь наве Питер Мунк, ньвиси: «Шәрʹе сала 1914 гәләк һʹӧкӧм кьр сәр тʹәрихийа тʹәмамийа инсанәте. Чьмки пешийа ԝе сале мәрьв дьфькьрин, кӧ һʹале дьнйайе дьһа баш дьбә, . . . ле паше һʹәму щийа дәстпебу ԝәʹде хәзәба, шәрʹ-дәʹԝа у нәфрʹәткьрьне».

Ле мьзгиникә баш һәйә, йане паши ԝан тьштед хьраб, ԝе ԝәʹдәки баш бе. Әв һʹале дьнйайе хьраб, нишан дькә, кӧ сәрԝертийа Пʹадшатийа Хԝәде сәр тʹәмамийа дьнйайерʹа ида гәләк незик ә. Иса дәрһәԛа ве мьзгинийа баш, кьрә нава готьна хԝәйә дәрһәԛа нишана ахьрийе: «Әв Мьзгинийа П′адшатийе ԝе ль нав т′әмамийа дьнйайе бе даннасинкьрьне, кӧ һ′әму мьләтар′а бьбә шә′дәти у һьнге хьлази ԝе бе» (Мәтта 24:14).

Әв мьзгинийа хере әʹламәтийа сәрәкә йә, дәрһәԛа кʹижани кӧ Шәʹдед Йаһоԝа әʹлам дькьн. Һьм жи әʹдәбйәта ԝанә сәрәкә бь наве: «Бьрща Ԛәрәԝьлийе Дәрһәԛа Пʹадшатийа Йаһоԝа Әʹлам Дькә». Әв һәргав шеԝьр дькә тьштед баш, чь кӧ әв Пʹадшати ԝе бькә бона инсанәте у әʹрде.

ЧЬ ЩУРʹӘЙИ ПʹАДШАТИ ԜЕ ДӘСТПЕКӘ СӘРԜЕРТИЙЕ БЬКӘ?

Дина хԝә бьдә чар тьштед фәрз, кӧ щаба ве пьрсева гьредайи нә:

  1. Пʹадшатийа Хԝәде тʹәви сәрԝеред дьнйайе ԝе гьредайи нибә.

  2. Сәрԝеред дьнйайе ԝе нәхԝазьн бьдьнә дәр у ԝе мьԛабьли Пʹадшатийа Хԝәде дәрен, чь кӧ нә логики йә жь алийе ԝанда (Зәбур 2:2-9).

  3. Пʹадшатийа Хԝәде ԝе кʹӧта кә сәрԝертийед дьнйайе, йед кӧ дьхԝазьн мәрьва контрол кьн (Данийел 2:44; Әʹйанти 19:17-21). Әв шәрʹе пашьнә дьнйайе те навкьрьне Һармәгәдон (Әʹйанти 16:14, 16).

  4. Һʹәмуйед кӧ һазьр ьн гӧрʹа Пʹадшатийа Хԝәдеда бьн, ԝе жь шәрʹе Һармәгәдоне хьлаз бьн у бькʹәвьнә дьнйа тʹәзә, йа кӧ ԝе бь әʹдьлайе тʹьжә бә. Чаԝа кӧ Кʹьтеба Пироз дьбежә, әԝана ԝе бьбьнә «ә′лаләтәкә ӧса мәзьн», һәжмара кʹижана кӧ ԝе бь милйона бә (Әʹйанти 7:9, 10, 13, 14).

ЧЬ КʹАРЕ ТӦ ДЬКАРИ БЬСТИНИ ЖЬ СӘРԜЕРТИЙА ПʹАДШАТИЙА ХԜӘДЕ?

Гава пешьн кӧ бьбьнә бьнәлийе падшатийа Хԝәде, әв һәйә занәбун. Дӧайе хԝәда Иса гот : «Әв ә жийина һ′әта-һ′әтайе, ԝәки әԝ тә нас кьн, чаԝа Хԝәдейе р′асти бешьрики-беһәвал у ӧса жи Иса Мәсиһе кӧ тә шандийә» (Йуһʹәнна 17:3).

Гава мәрьв дәстпедькьн Йаһоԝа Хԝәде ча Кәсе реали нас кьн, әԝана һʹәму алийава кʹаре дьстиньн. Ԝәрен әм дӧ дәрәща шеԝьр кьн: Йа пешьн әԝана баԝәрийа хԝә һьндава ԝи ԛәԝи дькьн. Әв баԝәри ль сәр һʹиме избаткьрьне йә, чь кӧ ԝана дьдә баԝәркьрьне, кӧ Пʹадшатийа Хԝәде реали йә у ԝәки әԝ незик ә (Ибрани 11:1). Йа дӧда, һʹьзкьрьна ԝан һьндава Хԝәде у мәрийа дьһа ԛәԝи дьбә. Һʹьзкьрьн һьндава Хԝәде ԝана һелан дькә бь дьл у һазьрбуне гӧрʹа ԝи бькьн. Ле һʹьзкьрьн һьндава мәрьвада ԝана һелан дькә бьдьнә хәбате гьлийе Иса, кʹижан кӧ тенә навкьрьне Ԛәйде Зерин. Әв һәйә: «Чаԝа һун дьхԝазьн мәрьв бона ԝә бькьн, һун жи ӧса ԝанр′а бькьн» (Луԛа 6:31).

Әʹфьрандаре мә ԝәк баве бь һʹьзкьрьне тʹьжә, ԛәнщийа мә дьхԝазә. Әԝ дьхԝазе ԝәки әм бь ԝи әʹмьри бьжин, кʹижан кӧ Кʹьтеба Пироз нав дькә «жийина кӧ р′асти жийин ә» (1 Тимотʹейо 6:19). Сәр жийина иро, әм нькарьн бежьн ԝәки әԝ бь рʹасти жийин ә. Бона милйона мәрийа жийин гәләк зәʹмәт у чәтьн ә. Сәва кӧ һе рʹьнд фәʹм бькьн чь йә, «жийина кӧ р′асти жийин ә», әме һьнә тьштед баш шеԝьр кьн, чь кӧ Пʹадшатийа Хԝәде ԝе бона бьнәлийед хԝә бькә.

Бьн сәрԝертийа ве Пʹадшатийеда, мәрьв ԝе бетьрс у рʹьһʹәт бьжин, һьм жи хԝарьна ԝан тʹер-тʹьжә бә