Filipos 1:1-30

1  Halin kay Pablo kag kay Timoteo, nga mga ulipon ni Cristo Jesus, para sa tanan nga balaan nga nahiusa kay Cristo Jesus nga yara sa Filipos, upod sa mga manugtatap kag mga ministeryal nga alagad:  Kabay nga may yara kamo wala tupong nga kaayo* kag paghidait gikan sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Nagapasalamat ako pirme sa akon Dios sa tagsa ka tion nga madumduman ko kamo  sa akon tagsa ka pag-ampo para sa inyo tanan, samtang nagaampo ako nga may kalipay,  bangod sa gin-amot ninyo sa pagpalapnag sing maayong balita sugod sang nahaunang adlaw tubtob karon.  Kay nagasalig ako sa sini mismo, nga sia nga nagsugod sang maayong buhat sa inyo magatapos sini tubtob sa adlaw ni Jesucristo.  Nagakaigo gid nga hunahunaon ko ini tuhoy sa inyo tanan, bangod yari kamo sa akon tagipusuon, kay kamo tanan mga umalambit upod sa akon sa wala tupong nga kaayo, sa akon mga gapos sang pagkabilanggo kag sa pagpangapin kag sa legal nga pagpamatuod sa maayong balita.  Kay saksi ko ang Dios kon daw ano ang kahidlaw ko sa inyo tanan upod ang mapinalanggaon nga balatyagon subong sang yara kay Cristo Jesus.  Kag amo ini ang padayon ko nga ginapangamuyo, nga kabay nga ang inyo gugma magbugana sing labi pa gid nga may sibu nga ihibalo kag bug-os nga paghantop; 10  agod mapat-od ninyo ang mas importante nga mga butang, agod mangin wala kamo sing kasawayan kag indi makapasandad sa iban tubtob sa adlaw ni Cristo, 11  kag mapuno sing matarong nga bunga, nga paagi kay Jesucristo, sa kahimayaan kag kadayawan sang Dios. 12  Karon luyag ko nga mahibaluan ninyo, mga kauturan, nga ang nahanabo sa akon nagresulta sa pag-uswag sang maayong balita sa baylo nga punggan ini, 13  amo nga ang akon mga gapos may kaangtanan kay Cristo nahibaluan sing dayag sang tanan nga Guardia sang Pretorio kag sang tanan nga iban pa; 14  kag ang kalabanan sang mga kauturan sa Ginuo, nga nagabatyag sang pagsalig bangod sang akon mga gapos sang pagkabilanggo, nagapakita sang labi pa nga kaisog sa paghambal sing pulong sang Dios nga wala sing kahadlok. 15  Matuod, ginabantala sang iban si Cristo bangod sa kahisa kag pagpaindisanay, apang ang iban naman bangod sa maayong kabubut-on. 16  Ang ulihi nga nasambit nagabantala tuhoy kay Cristo bangod sa gugma, kay nahibaluan nila nga ginbutang ako diri agod pangapinan ang maayong balita; 17  apang ang una nga nasambit nagahimo sini bangod sa huyog nga makigbais kag indi bangod sa maayo nga motibo, kay nagahunahuna sila nga magsugyot sang kapipit-an sa akon samtang yara ako sa mga gapos sang pagkabilanggo. 18  Nian ano karon? Wala, luwas lamang nga sa tanan nga paagi, sa pakunokuno man ukon sa kamatuoran, ginabantala si Cristo, kag bangod sini nagakasadya ako. Sa katunayan, padayon ako nga magakasadya, 19  kay nahibaluan ko nga magaresulta ini sa akon kaluwasan paagi sa inyo pag-ampo kag sa pagbaton ko sing espiritu ni Jesucristo, 20  suno sa akon malangkagon nga pagpaabot kag paglaum nga indi ako mahuy-an sa bisan anong paagi, kundi sa daku nga kahilwayan sa paghambal pakadakuon karon si Cristo paagi sa akon lawas subong sang nagligad, paagi man sa kabuhi ukon paagi sa kamatayon. 21  Kay sa akon kahimtangan ang pagkabuhi amo si Cristo, kag ang pagkapatay, bentaha. 22  Karon kon ini padayon nga pagkabuhi sa unod, nagakahulugan ini sang mga bunga sang akon binuhatan—apang wala ko ginapahibalo kon ano ang akon pilion. 23  Yara ako sa tungatunga sining duha ka butang; apang ang ginahandum ko amo ang kahilwayan kag mangin kaupod ni Cristo, kay pat-od nga mas maayo gid ini. 24  Apang, ang pagpabilin ko sa unod mas kinahanglanon tungod sa inyo. 25  Gani, bangod nagasalig sa sini, nahibaluan ko nga magapabilin ako kag magapadayon kaupod ninyo tanan para sa inyo pag-uswag kag kalipay nga bahin sang inyo pagtuo, 26  agod ang inyo paghugyaw mag-awas may kaangtanan kay Cristo Jesus bangod sa akon paagi sa akon presensia liwat sa inyo. 27  Lamang maggawi kamo sa paagi nga takus sa maayong balita tuhoy kay Cristo, agod bisan magkari ako kag magpakigkita sa inyo ukon bisan wala ako, makabalita ako nahanungod sa inyo, nga nagatindog kamo nga malig-on sa isa ka espiritu, nga may isa ka kalag nga nagapanikasog sing tingob tungod sa pagtuo sa maayong balita, 28  kag sa bisan anong paagi wala nagakahadlok sa inyo mga kasumpong. Ini mismo nga butang pamatuod sang ila kalaglagan, apang sang inyo kaluwasan; kag ini nga tanda gikan sa Dios, 29  bangod ginhatag sa inyo ang pribilehiyo tungod kay Cristo, indi lamang agod magtuo kamo sa iya, kundi agod mag-antos man kamo tungod sa iya. 30  Kay nagapanikasog man kamo subong sang nakita ninyo sa akon kag subong sang nabatian ninyo karon tuhoy sa akon.

Footnote

Fil 1:2 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.