Filipos 4:1-23

4  Gani, mga kauturan ko nga hinigugma kag ginakahidlawan, ang akon kalipay kag purongpurong, magtindog kamo sing malig-on sa sining paagi sa Ginuo, mga hinigugma.  Ginalaygayan ko si Eudias kag ginalaygayan ko si Sintique nga mangin pareho sing hunahuna may kaangtanan sa Ginuo.  Huo, ginapangabay ko man ikaw, nga matuod nga masigkamanugpangabudlay, padayon nga buligi ining mga babayi nga nagpangabudlay upod sa akon sa maayong balita upod kay Clemente kag sa iban pa nga mga masigkamanugpangabudlay ko, nga ang mga ngalan yara sa libro sang kabuhi.  Magkasadya kamo pirme sa Ginuo. Sa liwat ginasiling ko, Magkasadya kamo!  Ipakita sa tanan nga tawo ang inyo pagkamakatarunganon. Ang Ginuo malapit na.  Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay;  kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang inyo tagipusuon kag sang inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.  Sa katapusan, mga kauturan, bisan ano nga butang nga matuod, bisan ano nga butang nga serioso, bisan ano nga butang nga matarong, bisan ano nga butang nga putli, bisan ano nga butang nga hiligugmaon, bisan ano nga butang nga dungganon, bisan ano nga labing maayo kag bisan ano nga dalayawon nga butang, padayon nga hunahunaa ini nga mga butang.  Ang mga butang nga inyo natun-an kag nabaton kag nabatian kag nakita sa akon, himua ini; kag ang Dios sang paghidait mangin kaupod ninyo. 10  Nagakasadya ako sing daku sa Ginuo nga karon ginahunahuna gid man ninyo ako liwat. Sa pagkamatuod, ginhunahuna ninyo ako, apang wala lang kamo sing kahigayunan nga ipakita ini. 11  Wala ako nagahambal tuhoy sa kinawad-on, kay natun-an ko nga mangin kontento bisan ano ang akon kahimtangan. 12  Nahibaluan ko gid kon ano ang ginakulang, nahibaluan ko gid kon ano ang mangin bugana. Natun-an ko ang sekreto nga mangin kontento sa tanan nga butang kag sa tanan nga kahimtangan, busog man ukon gutom, bugana man ukon nagaantos sang kinawad-on. 13  Sa tanan nga butang may kusog ako paagi sa iya nga nagapabakod sa akon. 14  Apang, nanghikot kamo sing maayo sa inyo pagpakig-ambit upod sa akon sa akon kapipit-an. 15  Sa katunayan, kamo nga mga taga-Filipos nakahibalo man nga sa pagsugod sang pagpahayag sing maayong balita, sang nagbiya ako sa Macedonia, wala sing kongregasyon nga nakig-ambit sa akon may kaangtanan sa paghatag kag pagbaton, kundi kamo lamang; 16  bangod, bisan sa Tesalonica, may ginpadala kamo sa akon isa ka bes kag sa ikaduha nga higayon para sa akon kinahanglanon. 17  Wala ko ginatinguhaan ang dulot, kundi ginatinguhaan ko ang mga bunga nga nagadugang sang kredito sa inyo rekord. 18  Apang, yara sa akon ang tanan nga butang sing bug-os kag ang kabuganaan. Napuno ako, karon nga nabaton ko gikan kay Epafrodito ang mga butang gikan sa inyo, nga isa ka mahumot nga kaamyon, isa ka nahamut-an nga halad, kag kalahamut-an sa Dios. 19  Kag ang akon Dios magaaman sing bug-os sang tanan ninyo nga kinahanglanon suno sa iya kamanggaran sa himaya paagi kay Cristo Jesus. 20  Karon mangin sa aton Dios kag Amay ang himaya tubtob sa wala katubtuban. Kabay pa.* 21  Ipalab-ot ninyo ang akon panamyaw sa kada isa nga balaan nga nahiusa kay Cristo Jesus. Ang mga kauturan nga kaupod ko nagapadala sang ila panamyaw sa inyo. 22  Ang tanan nga balaan, apang ilabi na ang mga yara sa panimalay ni Cesar,* nagapadala sang ila panamyaw sa inyo. 23  Ang wala tupong nga kaayo ni Ginuong Jesucristo mangin sa espiritu nga inyo ginapakita.

Footnote

Fil 4:20 * Ukon, “Amen.”
Fil 4:22 * Ukon, “sang Emperador.”