Filipos 3:1-21

3  Sa katapusan, mga kauturan ko, padayon kamo nga magkasadya sa Ginuo. Ang pagsulat sa inyo sing amo gihapon nga mga butang indi makatalaka para sa akon, kundi pag-amlig ini sa inyo.  Mag-andam kamo sa mga ido, mag-andam kamo sa mga nagahimo sang kahalitan, mag-andam kamo sa mga nagautod sang unod.  Kay nakatigayon kita sang matuod nga pagtuli, nga nagahimo sang sagrado nga pag-alagad paagi sa espiritu sang Dios kag ginapabugal naton si Cristo Jesus kag wala kita nagasalig sa unod,  bisan pa, kon may yara gid man, may mga rason ako sa pagsalig man sa unod. Kon may iban nga tawo nga nagahunahuna nga may mga rason sia sa pagsalig sa unod, labi na ako:  gintuli sa ikawalo nga adlaw, gikan sa panimalay ni Israel, sa tribo ni Benjamin, isa ka Hebreo nga ginbun-ag sang mga Hebreo; kon tuhoy sa kasuguan, isa ka Fariseo;  kon tuhoy sa kakugi, naghingabot sang kongregasyon; kon tuhoy sa pagkamatarong paagi sa kasuguan, isa nga napamatud-an nga wala sing kasawayan.  Apang ang mga butang nga bentaha anay sa akon, ginkabig ko ini nga kadulaan tungod kay Cristo.  Tuhoy man sini, ginakabig ko gid nga kadulaan ang tanan nga butang tungod sa labaw gid nga balor sang ihibalo tuhoy kay Cristo Jesus nga akon Ginuo. Tungod sa iya ginbaton ko ang kadulaan sang tanan nga butang kag ginakabig ko ini nga mga basura, agod maagom ko si Cristo  kag masapwan nga nahiusa sa iya, sa amo matigayon, indi ang akon pagkamatarong, nga resulta sang kasuguan, kundi ina nga paagi sa pagtuo kay Cristo, ang pagkamatarong nga nagagikan sa Dios pasad sa pagtuo, 10  agod makilala sia kag mahibaluan ang gahom sang iya pagkabanhaw kag ang pag-ambit sa iya mga pag-antos, nga nagapasugot nga mapatay kaangay niya, 11  agod mahibaluan kon maagom ko sa bisan ano nga paagi ang mas temprano nga pagkabanhaw gikan sa mga patay. 12  Indi nga nabaton ko na ini ukon nahimpit na ako, kundi nagatinguha ako agod mahibaluan kon maagom ko man ang butang nga tungod sini naagom man ako ni Cristo Jesus. 13  Mga kauturan, wala ko pa ginakabig nga naagom ko na ini; apang may isa ka butang tuhoy sini: Ginakalimtan ang mga butang sa likuran kag ginalab-ot ang mga butang sa unahan, 14  nagatinguha ako padulong sa lalambuton tungod sa padya nga langitnon nga pagtawag sang Dios paagi kay Cristo Jesus. 15  Gani, kita tanan nga hamtong, maghupot sini nga panimuot sang hunahuna; kag kon kamo may tuhay nga panghunahuna sa bisan ano nga butang, ipahayag sang Dios ang nasambit nga panimuot sa inyo. 16  Apang, sa kasangkaron nga nakahimo kita sang pag-uswag, padayon kita nga maglakat sing mahim-ong sa sini man nga rutina. 17  Mga kauturan, nahiusa kamo nga mangin manug-ilog sa akon, kag talupangda ninyo ang mga nagalakat sa paagi nga nahisanto sa halimbawa nga ginpahamtang namon sa inyo. 18  Kay madamo ang nagalakat subong mga kaaway sang usok sang pag-antos* sang Cristo, kag masami ko sila ginasambit anay apang ginasambit ko man sila karon nga nagahibi, 19  kag ang ila katapusan amo ang kalaglagan, kag ang ila dios amo ang ila tiyan, kag ang ila himaya yara sa ila kahuluy-an, kag ang ila hunahuna yara sa mga butang sa duta. 20  Tuhoy sa aton, ang aton pagkabanwahanon didto sa langit, kag malangkagon nga ginahulat naton ang isa ka manluluwas gikan sa amo man nga duog, nga amo si Ginuong Jesucristo, 21  nga magabaylo sang aton kubos nga lawas agod ipahisuno sa iya mahimayaon nga lawas suno sa pagpanghikot sang iya gahom, bisan sa pagpasakop sing tanan nga butang sa iya.

Footnote

Fil 3:18 * Tan-awa ang Apendise 6.