Colosas 1:1-29

1  Halin kay Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus paagi sa kabubut-on sang Dios, kag kay Timoteo nga aton utod  para sa mga balaan kag matutom nga mga kauturan nga nahiusa kay Cristo sa Colosas: Kabay nga may yara kamo wala tupong nga kaayo* kag paghidait gikan sa Dios nga aton Amay.  Nagapasalamat kami pirme sa Dios nga Amay sang aton Ginuong Jesucristo kon nagapangamuyo kami tungod sa inyo,  bangod nabatian namon ang inyo pagtuo may kaangtanan kay Cristo Jesus kag ang inyo gugma para sa tanan nga balaan  bangod sang paglaum nga natigana para sa inyo sa langit. Ini nga paglaum nabatian ninyo sang una paagi sa pagsugid sing kamatuoran sinang maayong balita  nga nag-abot mismo sa inyo, subong nga ini nagapamunga kag nagalambo sa bug-os nga kalibutan subong sang ginahimo man sini sa tunga ninyo, kutob sang adlaw nga nabatian ninyo kag sibu nga nahibaluan ang wala tupong nga kaayo sang Dios subong matuod gid ini.  Amo ina ang natun-an ninyo gikan kay Epafras nga aton hinigugma nga masigkaulipon, nga isa ka matutom nga ministro ni Cristo sa baylo namon,  nga nagpahayag man sa amon sang inyo gugma sa espirituwal nga paagi.  Amo man ina kon ngaa, kutob sang adlaw nga nabatian namon ini, wala kami mag-untat sa pagpangamuyo tungod sa inyo kag sa pagpangabay nga mapuno kamo sing sibu nga ihibalo tuhoy sa iya kabubut-on nga may bug-os nga kaalam kag espirituwal nga paghangop, 10  agod maglakat sing takus kay Jehova sa tuyo nga pahamut-an sia sing bug-os samtang padayon kamo nga nagapamunga sa tagsa ka maayong buhat kag nagalambo sa sibu nga ihibalo tuhoy sa Dios, 11  nga ginapabakod upod ang bug-os nga gahom suno sa iya mahimayaon nga kagamhanan agod makabatas sing bug-os kag mangin mapinasensiahon nga may kalipay, 12  nga nagapasalamat sa Amay nga naghimo sa inyo nga kalipikado sa pag-ambit sa palanublion sang mga balaan nga yara sa kapawa. 13  Ginluwas niya kita gikan sa awtoridad sang kadudulman kag ginliton kita sa ginharian sang Anak nga iya hinigugma, 14  nga paagi sa iya ginhilway kita paagi sa gawad, ang kapatawaran sang aton mga sala. 15  Sia ang larawan sang di-makita nga Dios, ang panganay sa tanan nga tinuga; 16  bangod paagi sa iya gintuga ang tanan iban pa nga butang sa langit kag sa duta, ang mga butang nga makita kag ang mga butang nga di-makita, mga trono man ini ukon mga pagkaginuo ukon mga panguluhan ukon mga awtoridad. Ang tanan iban pa nga butang gintuga paagi sa iya kag para sa iya. 17  Subong man, nauna sia sa tanan iban pa nga butang kag paagi sa iya ang tanan iban pa nga butang ginpaluntad, 18  kag sia ang ulo sang lawas, ang kongregasyon. Sia ang ginsuguran, ang panganay gikan sa mga patay, agod sia ang mangin nahauna sa tanan nga butang; 19  bangod nakita sang Dios nga maayo nga ang tanan nga butang magpuyo sa iya sing bug-os, 20  kag paagi sa iya ipasag-uli sang Dios sa Iya kaugalingon ang tanan iban pa nga butang paagi sa pagpaluntad sing paghidait paagi sa dugo nga ginpatulo niya sa usok sang pag-antos,* ini man mga butang sa duta ukon mga butang sa langit. 21  Sa pagkamatuod, kamo nga sadto nahamulag kag mga kaaway bangod ang inyo hunahuna yara sa mga buhat nga malaut, 22  ginapasag-uli niya kamo karon paagi sa undanon nga lawas sinang isa paagi sa iya kamatayon, agod ipresentar kamo nga balaan kag wala sing depekto kag wala sing isumbong batok sa inyo sa iya atubangan, 23  kon, sa pagkamatuod, magpadayon kamo sa pagtuo, nga natukod sa sadsaran kag mapag-on kag wala mapahilayo sa paglaum nga ginhatag sang maayong balita nga inyo nabatian, nga ginbantala sa tanan nga tinuga sa idalom sang langit. Tuhoy sining maayong balita ako, si Pablo, nangin isa ka ministro. 24  Nagakasadya ako karon sa akon mga pag-antos tungod sa inyo, kag para sa akon, wala pa ako mag-antos sing bug-os bangod kay Cristo para sa iya lawas, nga amo ang kongregasyon. 25  Nangin ministro ako sini nga kongregasyon suno sa pagkatulugyanan gikan sa Dios nga ginhatag sa akon para sa inyo kaayuhan agod ibantala sing bug-os ang pulong sang Dios, 26  ang sagrado nga likom nga gintago sugod sang nagligad nga mga sistema sang mga butang kag sugod sang nagligad nga mga kaliwatan. Apang karon ginpadayag ini sa iya mga balaan, 27  nga sa ila nahamuot ang Dios nga ipahibalo kon ano ang mahimayaon nga kamanggaran sining sagrado nga likom sa tunga sang mga pungsod. Ini amo si Cristo nga nahiusa sa inyo, ang inyo paglaum nga himayaon kaupod niya. 28  Sia ang isa nga aton ginabantala, nga nagalaygay sa tagsa ka tawo kag nagapanudlo sa tagsa ka tawo sa bug-os nga kaalam, agod mapresentar naton ang tagsa ka tawo subong hamtong nga nahiusa kay Cristo. 29  Sa sini nga katuyuan nagapangabudlay gid ako sing lakas, kag nagapanikasog paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa akon.

Footnote

Col 1:2 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.
Col 1:20 * Tan-awa ang Apendise 6.