Colosas 3:1-25

3  Apang, kon nabanhaw kamo upod kay Cristo, padayon nga pangitaa ninyo ang mga butang sa ibabaw, diin si Cristo nagalingkod sa tuo sang Dios.  Ituon ang inyo hunahuna sa mga butang sa ibabaw, indi sa mga butang sa duta.  Kay napatay kamo, kag ang inyo kabuhi natago upod kay Cristo nga nahiusa sa Dios.  Kon ginapadayag si Cristo nga aton kabuhi, nian ipadayag man kamo kaupod niya sa himaya.  Busa, patya ninyo ang mga bahin sang inyo lawas nga yara sa duta may kaangtanan sa pagpakighilawas, kahigkuan, kailigbon sa sekso, makahalalit nga handum, kag pagkamahamkunon, nga isa ka idolatriya.  Bangod sini nga mga butang ang kasingkal sang Dios magaabot.  Sa sini mismo nga mga butang naglakat man kamo anay sang nagkabuhi kamo sa sini.  Apang karon isikway gid ninyo ini tanan, kasingkal, kaakig, kalainan, nagapakalain nga hambal, kag ang malaw-ay nga hambal indi maggua sa inyo baba.  Indi kamo magbutig sa isa kag isa. Ubaha ninyo ang daan nga personalidad upod ang mga buhat sini, 10  kag magpanapot kamo sang bag-o nga personalidad, nga paagi sa sibu nga ihibalo ginabag-o suno sa larawan sang Isa nga nagtuga sini, 11  kag sa sini wala sing Griego ukon Judiyo, natuli ukon wala matuli, dumuluong, Escita, ulipon, hilway nga tawo, kundi si Cristo amo ang tanan nga butang kag yara sa tanan. 12  Gani, subong mga pinili sang Dios, balaan kag hinigugma, panapti ang inyo kaugalingon sang mapinalanggaon nga balatyagon nga may kaawa, kaayo, pagpaubos sang hunahuna, kalulo, kag pagkamapinasensiahon. 13  Padayon nga batasa ninyo ang isa kag isa kag patawaron sing kinabubut-on ang isa kag isa kon may reklamo ang isa batok sa isa. Subong nga si Jehova nagpatawad sing kinabubut-on sa inyo, amo man ang himuon ninyo. 14  Apang, dugang pa sa sining tanan nga butang, panapti ninyo ang inyo kaugalingon sang gugma, kay amo ini ang himpit nga higot sang paghiusa. 15  Subong man, tuguti ang paghidait ni Cristo nga maggahom sa inyo tagipusuon, kay sa katunayan, gintawag kamo sa sini sa isa ka lawas. Kag ipakita nga mapinasalamaton kamo. 16  Tuguti ang pulong ni Cristo nga magpuyo sa inyo sing bugana sa bug-os nga kaalam. Padayon nga magpanudlo kag maglaygay sa isa kag isa nga may mga salmo, mga pagdayaw sa Dios, espirituwal nga mga ambahanon upod ang pagkamainayuhon, kag mag-amba kamo sing tinagipusuon kay Jehova. 17  Kag bisan ano ang inyo ginahimo, sa pulong man ukon sa buhat, himua ang tanan sa ngalan ni Ginuong Jesus, nga nagapasalamat sa Dios nga Amay paagi sa iya. 18  Kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo bana, kay nagakaigo ini sa Ginuo. 19  Kamo nga mga bana, padayon nga higugmaa ang inyo asawa kag indi kamo magbalingaso sa kaakig sa ila. 20  Kamo nga mga anak, mangin matinumanon kamo sa inyo mga ginikanan sa tanan nga butang, kay kalahamut-an ini sa Ginuo. 21  Kamo nga mga amay, indi ninyo pagpaakiga ang inyo mga anak, agod indi sila maluyahan sing buot. 22  Kamo nga mga ulipon, mangin matinumanon kamo sa tanan nga butang sa inyo undanon nga mga agalon, indi paagi sa pakitakita nga pag-alagad, subong sang mga nagapahamuot sa mga tawo, kundi may pagkasinsero sang tagipusuon, kag may kahadlok kay Jehova. 23  Bisan ano ang inyo ginahimo, himua ninyo ini sing bug-os kalag subong nga kay Jehova, kag indi sa mga tawo, 24  kay nakahibalo kamo nga magabaton kamo gikan kay Jehova sang nagakaigo nga padya nga palanublion. Magpaulipon kamo sa Agalon, nga si Cristo. 25  Pat-od nga ang isa nga nagahimo sang sayop magabaton man sang sayop nga iya nahimo, kag wala sing ginapasulabi.

Footnote