1 Timoteo 2:1-15

2  Busa, una sa tanan, nagalaygay ako nga himuon ang mga pag-ampo, mga pangamuyo, mga pagpangabay para sa iban, mga pagpasalamat, para sa tanan nga sahi sang mga tawo,  para sa mga hari kag sa tanan nga may mataas nga palangakuan; agod magkabuhi kita sing matawhay kag malinong nga may bug-os nga diosnon nga debosyon kag pagkaserioso.  Maayo ini kag kalahamut-an sa itululok sang aton Manluluwas, ang Dios,  nga ang kabubut-on amo nga ang tanan nga sahi sang mga tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran.  Kay may isa ka Dios, kag isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus,  nga naghatag sang iya kaugalingon subong katumbas nga gawad para sa tanan—amo ini ang pamatud-an sa mga tion gid sini.  Tungod sini nga pagpanaksi gintangdo ako nga manugbantala kag apostol—nagasugid ako sang kamatuoran, wala ako nagabutig—isa ka manunudlo sang mga pungsod may kaangtanan sa pagtuo kag kamatuoran.  Gani luyag ko nga sa tagsa ka duog ang mga lalaki padayon nga magpangamuyo, nga mainunungon nga nagabayaw sang ila mga kamot, nga wala sing kasingkal kag mga binais.  Subong man luyag ko nga ang mga babayi magpamuni paagi sa mahipid nga pagpamayo nga may kaugdang kag maligdong nga hunahuna, indi paagi sa mga estilo sang pagsalapid sing buhok kag bulawan ukon mga perlas ukon malahalon gid nga panapton, 10  kundi sa paagi nga nagakabagay sa mga babayi nga nagapangangkon nga nagasimba sa Dios, paagi sa maayong mga buhat. 11  Ang babayi maghipos samtang nagatuon kag magpasakop sing bug-os. 12  Wala ko ginatugutan nga magpanudlo ang babayi, ukon may awtoridad sia sa lalaki, kundi maghipos sia. 13  Kay si Adan una nga gintuga, dayon si Eva. 14  Subong man, si Adan wala madaya, ang babayi amo ang nadaya sing bug-os kag nangin malinapason. 15  Apang, pagaamligan sia paagi sa pagpanganak, kon magpadayon sila sa pagtuo kag gugma kag pagkabalaan upod ang maligdong nga panghunahuna.

Footnote