1 Timoteo 6:1-21

6  Ang tanan nga ulipon nga yara sa idalom sang gota magkabig sa mga nagapanag-iya sa ila nga takus sa bug-os nga kadungganan, agod indi mapasipalahan ang ngalan sang Dios kag ang panudlo.  Dugang pa, ang mga may tumuluo nga mga tag-iya indi magpakanubo sa ila, bangod mga utod sila. Sa baylo, mangin labi pa sila ka handa nga mag-alagad, bangod ang mga nagabenepisyo sang ila maayo nga pag-alagad mga tumuluo kag hinigugma. Padayon nga itudlo kag ilaygay ini.  Kon ang bisan sin-o nagatudlo sang iban nga doktrina kag wala nagaugyon sa makapapagros nga mga pulong, nga iya sang aton Ginuong Jesucristo, ukon sa panudlo nga nahisuno sa diosnon nga debosyon,  nagapahambog sia, kag wala sing nahangpan nga bisan ano, kundi may balatian sa hunahuna may kaangtanan sa mga pagpamangkot kag mga binais tuhoy sa mga tinaga. Nagagikan sa sining mga butang ang kahisa, pinuyas, nagapakalain nga mga hambal, malaut nga mga pagsuspetsa,  masingki nga pagbaisay sang mga tawo nga ginpalain ang hunahuna kag nawad-an sang kamatuoran tuhoy sa gamay nga mga butang, kag nagahunahuna sila nga ang diosnon nga debosyon isa ka paagi nga makaganar.  Ang matuod, isa ini ka paagi nga makaganar sing daku, ining diosnon nga debosyon nga may pagkakontento.  Kay wala kita sing nadala sa kalibutan, kag wala man kita sing mapagua.  Gani, kon kita may pagkaon, panapton kag pasilungan, mangin kontento na kita sa sini nga mga butang.  Apang, ang mga determinado nga mangin manggaranon nagakahulog sa pagsulay kag sa siod kag sa madamo nga binuang kag makahalalit nga kailigbon, nga nagatugdang sang mga tawo sa kalaglagan kag kapahamakan. 10  Kay ang gugma sa kuarta amo ang gamot sang tanan nga sahi sang makahalalit nga mga butang, kag paagi sa paghingamo sini nga gugma ang iban nagtalang gikan sa pagtuo kag nagbuno sang ila kaugalingon sang madamo nga kasakit. 11  Apang, ikaw, O tawo sang Dios, palagyo ka sa sini nga mga butang. Kag tinguhai nga ipakita ang pagkamatarong, diosnon nga debosyon, pagtuo, gugma, pagbatas, kalulo. 12  Makig-away sa maayong pagpakig-away sang pagtuo, manguyapot sing malig-on sa kabuhi nga walay katapusan nga sa sini gintawag ka kag dayag nga ginpahayag mo sing maayo sa atubangan sang madamo nga saksi. 13  Sa itululok sang Dios, nga nagatipig nga buhi sa tanan nga butang, kag ni Cristo Jesus, nga dayag nga naghatag sang maayo nga panaksi kay Poncio Pilato, nagamando ako sa imo 14  nga tumanon mo ang sugo sa paagi nga indi mahigko kag indi salawayon tubtob sa pagpadayag sang aton Ginuong Jesucristo. 15  Ini nga pagpadayag ipakita sang malipayon kag lamang Gamhanan nga Manuggahom sa gintalana nga tion sini, sia nga Hari sang mga nagagahom subong mga hari kag Ginuo sang mga nagagahom subong mga ginuo, 16  ang isa nga amo lamang ang di-mamalatyon, nga nagapuyo sa kapawa nga indi mapalapitan, nga wala sing tawo nga nakakita ukon makakita. Mangin sa iya ang dungog kag gahom nga wala sing katapusan. Kabay pa.* 17  Sugua ang mga manggaranon sa karon nga sistema sang mga butang nga indi mangin matinaastaason, kag ipahamtang ang ila paglaum, indi sa wala kapat-uran nga manggad, kundi sa Dios, nga bugana nga nagahatag sa aton sang tanan nga butang agod malipay kita; 18  nga maghimo sang maayo, nga mangin manggaranon sa maayong mga buhat, nga mangin maalwan, handa sa pagpaambit, 19  mahalungon nga nagatipon para sa ila kaugalingon sang maayo nga sadsaran para sa palaabuton subong ila bahandi, agod makapanguyapot sila sing malig-on sa matuod nga kabuhi. 20  O Timoteo, bantayi ang gintugyan sa imo, nga ginalikawan ang wala pulos nga mga hambalanon nga nagasikway sa kon ano ang balaan kag ang mga pagsumpakilay sang sayop nga ginatawag nga “ihibalo.” 21  Kay sa pagpakitakita sina nga ihibalo ang iban nagsipak sa pagtuo. Kabay nga mangin yara sa inyo ang wala tupong nga kaayo.

Footnote

1Ti 6:16 * Ukon, “Amen.”