1 Timoteo 4:1-16

4  Apang, ang pinamulong gikan sa balaan nga espiritu nagasiling sing pat-od nga sa ulihi nga mga hut-ong sang tion ang iban magabiya sa pagtuo, nga nagahatag sang igtalupangod sa nagapatalang nga mga pinamulong gikan sa mga espiritu kag mga panudlo sang mga demonyo,  paagi sa pagkasalimpapaw sang mga tawo nga nagabinutig, nga ginmarkahan ang ila konsiensia subong nga paagi sa panghiro nga salsalon;  nga nagadumili sa pagpangasawa, kag nagasugo sa paglikaw sa mga kalan-on nga gintuga sang Dios agod kaunon nga may pagpasalamat sang mga may pagtuo kag nakahibalo sing sibu sang kamatuoran.  Ang rason sa sini amo nga ang tagsa ka tinuga sang Dios maayo, kag wala sing dapat isikway kon ginabaton ini nga may pagpasalamat,  kay ginapakabalaan ini paagi sa pulong sang Dios kag pangamuyo para sa sini.  Sa paghatag sini nga mga laygay sa mga kauturan mangin maayo ka nga ministro ni Cristo Jesus, nga ginasagod sang mga pulong sang pagtuo kag sang maayong panudlo nga ginasunod mo sing maayo.  Apang likawi ang butig nga mga sugilanon nga nagasikway sa kon ano ang balaan kag amo ang ginasugid sang tigulang nga mga babayi. Sa pihak nga bahin, hanasa ang imo kaugalingon nga ang imo tulumuron amo ang diosnon nga debosyon.  Kay ang paghanas sa lawas may diutay nga kapuslanan; apang ang diosnon nga debosyon mapuslanon sa tanan nga butang, kay nagasaad ini sang kabuhi karon kag sa palaabuton.  Masaligan kag takus nga batunon sing bug-os ini nga pinamulong. 10  Kay sa sini nga katuyuan nagapangabudlay kita sing lakas kag nagapanikasog, bangod ginpahamtang naton ang aton paglaum sa buhi nga Dios, nga amo ang Manluluwas sang tanan nga sahi sang mga tawo, ilabi na sang mga matutom. 11  Padayon nga isugo kag ipanudlo ini. 12  Wala sing tawo nga magpakanubo sang imo pagkapamatan-on. Sa baylo, sa mga matutom mangin halimbawa ka sa paghambal, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. 13  Samtang manug-abot ako, mag-ukod ka sa pagbasa sing dayag, sa paglaygay, sa pagpanudlo. 14  Indi pagpatumbayai ang dulot nga yara sa imo nga ginhatag sa imo paagi sa panagna kag sang gintungtong sang mga gulang nga lalaki ang ila mga kamot sa imo. 15  Pamalandungi ini nga mga butang; mag-ukod sa sini, agod ang imo pag-uswag madayag sa tanan nga tawo. 16  Hatagi sang dalayon nga igtalupangod ang imo kaugalingon kag ang imo panudlo. Magpabilin ka sa sining mga butang, kay sa paghimo sini maluwas mo ang imo kaugalingon kag ang mga nagapamati sa imo.

Footnote