1 Timoteo 1:1-20

1  Halin kay Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus sa idalom sang sugo sang Dios nga aton Manluluwas kag ni Cristo Jesus, nga aton paglaum,  para kay Timoteo, isa ka matuod nga anak sa pagtuo: Kabay nga may yara ikaw wala tupong nga kaayo,* kaluoy, kag paghidait gikan sa Dios nga Amay kag kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.  Subong nga ginpalig-on ko ikaw nga magpabilin sa Efeso sang buot na ako magkadto sa Macedonia, amo man ang ginahimo ko karon, agod masugo mo ang pila nga indi magpanudlo sang tuhay nga doktrina,  kag indi magtalupangod sa butig nga mga sugilanon kag sa mga listahan sang mga kaliwatan, nga wala sing madangatan, kundi nagapautwas sang mga pamangkot para sa pagpanalawsaw sa baylo sang pagpanagtag sing bisan anong butang gikan sa Dios may kaangtanan sa pagtuo.  Ang katuyuan gid sini nga sugo amo ang gugma gikan sa matinlo nga tagipusuon kag gikan sa maayo nga konsiensia kag gikan sa pagtuo nga indi salimpapaw.  Paagi sa pagsipak gikan sa sini nga mga butang ang pila nagliso sa wala pulos nga paghambalanay,  nga luyag mangin mga manunudlo sang kasuguan, apang wala makahantop sang mga butang nga ila ginasiling ukon sang mga butang nga ginainsister gid nila.  Karon nahibaluan naton nga ang Kasuguan maayo kon nagakaigo ini nga ginagamit sang isa  nga nakahibalo sini nga butang, nga ang kasuguan ginapatuman, indi para sa matarong nga tawo, kundi para sa mga tawo nga malinapason kag di-masuweto, mga di-diosnon kag mga makasasala, mga wala sing mahigugmaon nga kaayo, kag mga nagasikway sa kon ano ang balaan, mga manugpatay sing mga amay kag mga manugpatay sing mga iloy, mga manugpatay sing tawo, 10  mga makihilawason, mga lalaki nga nagahulid sa mga lalaki, mga kidnaper, mga butigon, mga nagapanumpa sing binutig, kag sa mga nagahimo sang iban pa nga butang nga supak sa makapapagros nga panudlo 11  suno sa mahimayaon nga maayong balita sang malipayon nga Dios, nga gintugyan sa akon. 12  Nagapasalamat ako kay Cristo Jesus nga aton Ginuo, nga nagpabakod sa akon, bangod ginkabig niya ako nga matutom paagi sa pagtangdo sa akon sa isa ka ministeryo, 13  bisan pa sadto manugpasipala ako kag manughingabot kag tampalasan nga tawo. Apang, ginpakitaan ako sing kaluoy, bangod wala ako sing nahibaluan kag nagpanghikot nga wala sing pagtuo. 14  Apang ang wala tupong nga kaayo sang aton Ginuo nagbugana sing tuman lakip ang pagtuo kag gugma may kaangtanan kay Cristo Jesus. 15  Masaligan kag takus nga batunon sing bug-os ang pinamulong nga si Cristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Sa ila ako ang labing makasasala. 16  Apang, ginpakitaan ako sing kaluoy bangod paagi sa akon nga labing makasasala mapakita ni Cristo Jesus ang iya bug-os nga pagkamapinasensiahon subong isa ka sulundan sang mga magapasad sang ila pagtuo sa iya para sa kabuhi nga walay katapusan. 17  Karon sa Hari nga dayon, nga di-madinulunton, di-makita, ang lamang nga Dios, mangin sa iya ang dungog kag himaya tubtob sa wala katubtuban. Kabay pa.* 18  Ini nga sugo ginatugyan ko sa imo, Timoteo, anak ko, suno sa mga panagna nga nagapatuhoy gid sa imo, agod paagi sini mapadayon mo ang maayo nga pagpakig-away; 19  nga nagahupot sang pagtuo kag maayo nga konsiensia, nga ginsikway sang iban kag ang ila pagtuo nahalitan kaangay sang naguba nga sakayan. 20  Nalakip sa ila si Himeneo kag si Alejandro, kag gintugyan ko sila kay Satanas agod matudluan sila paagi sa disiplina nga indi magpasipala.

Footnote

1Ti 1:2 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.
1Ti 1:17 * Ukon, “Amen.”